Wspólnie na rzecz ważnej drogi

Wspólnie na rzecz ważnej drogi

29 maja w I Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie odbyła się konferencja dotycząca kluczowego znaczenia drogi Suwałki – Augustów – Suchowola – Korycin – Białystok w zapewnieniu spójnego układu komunikacyjnego województwa podlaskiego. Drogi ekspresowe Via Baltica i Via Carpatia będą służyć gównie obsłudze ruchu tranzytowego, co jest dobrym rozwiązaniem. Mieszkańcom północnej części województwa potrzebna jest jednak także dobra i bezpieczna droga do Białegostoku, jako najważniejszego ośrodka i centrum, w którym mieszkańcy załatwiają sprawy urzędowe, korzystają z uczelni, placówek służby zdrowia, usług kulturalnych i innych. W dalszym ciągu Białobrzegi, Sztabin, Suchowola i Korycin czekają na budowę obwodnic. Dlatego w interesie naszych mieszkańców, mieszkańców północnej części województwa podlaskiego, a także przyjeżdzających turystów jest dążenie do przebudowy drogi do Białegostoku, co podkreślił, witając uczestników, Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, organizator konferencji.

W zagadnienie szans i zagrożeń planowanego układu dróg ekspresowych w województwie podlaskim uczestników spotkania wprowadził Tadeusz Topczewski – mgr inż. budownictwa drogowego, wieloletni dyrektor oddziału w Białymstoku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jednocześnie reprezentujący Polski Kongres Drogowy. Potwierdził on zasadność podejmowanych zabiegów o przebudowanie drogi do Białegostoku w parametrach 2+1, a w przyszłości ubieganie się o rozbudowanie do parametrów drogi ekspresowej dwujezdniowej.

Następnie głos zabrał Dyrektor GDDKiA w Białymstoku Wojciech Borzuchowski, który w swoim wystąpieniu poinformował, iż zatwierdzony jest program inwestycyjny dla omawianej drogi o układzie pasów 2+1, tj. o przekroju, który wyposażony jest naprzemiennie raz w jeden, raz w dwa pasy ruchu, co umożliwia sprawne wyprzedzanie wolniejszych pojazdów i zwiększa bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. W najbliższym czasie GDDKiA będzie w posiadaniu wszystkich potrzebnych decyzji środowiskowych, w lipcu br. uzyska ostatnią decyzję na obwodnicę Białobrzeg. Dyrektor podkreślił, iż z programu inwestycyjnego wynika, że środki o wartości ponad 1 mld złotych na przebudowę drogi S8 są realne do pozyskania. Wskazał planowany termin zakończenia inwestycji na lipiec 2025 roku. Dodał również, że w przyszłości, jeśli powstaną uwarunkowania ku temu, jego zdaniem istnieje szansa na przekształcenie drogi w układ 2×2.

W spotkaniu udział wzięli Posłowie na Sejm RP: Bożena Kamińska i Lech Antoni Kołakowski, którzy zadeklarowali zaangażowanie, pomoc i poparcie działań podejmowanych na rzecz przebudowy tej ważnej dla regionu drogi. Zbieżne stanowisko i poparcie wyrazili także przedstawiciele władz samorządowych województwa: Anna Naszkiewicz – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego oraz Bogdan Dyjuk – Członek Zarządu, a także w przesłanym piśmie Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski. Poparcie dla starań potwierdzili Czesław Renkiewicz – Prezydent Suwałk, Piotr Alszko – Starosta Sejneński oraz Wojciech Walulik – Burmistrz Augustowa, a także burmistrz Lipska Lech Łępicki oraz reprezentujący gminę Sztabin: Maciej Milanowski – Zastępca Wójta Gminy Sztabin i Andrzej Mursztyn – pracownik urzędu oraz radny powiatowy. Powiat Augustowski reprezentowali: oprócz starosty, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta, Marek Dobkowski – Członek Zarządu Powiatu, Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu, Wiesława Zofia Jedlińska – Wiceprzewodnicząca oraz radni: Maciej Daniel Kaszuba, Michał Kotarski.

Red.

Wspólnie na rzecz ważnej drogiWspólnie na rzecz ważnej drogiWspólnie na rzecz ważnej drogiWspólnie na rzecz ważnej drogiWspólnie na rzecz ważnej drogiWspólnie na rzecz ważnej drogi

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści