XXVIII Sesja Rady Powiatu

XXVIII Sesja Rady Powiatu

28 marca odbyły się obrady XXVIII sesji Rady Powiatu. Sesja rozpoczęła się od wręczenia Medalu Zarządu Powiatu w Augustowie „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego” kpt. Markowi Narelowi – Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie, w związku z jego odejściem na emeryturę, za całokształt długoletniej działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej mieszkańców Powiatu Augustowskiego. Medal oraz list wręczyli: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski oraz Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie. Podziękowania za wieloletnią i owocną współpracę przekazali również strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Augustowskiego na czele ze Zbysławem Kurczyńskim – Prezesem Zarządu OSP Augustów-Lipowiec.

Ponadto wręczono nagrodę za szczególne osiągnięcia w dziedzinie pianistyki Karolinie Kuśmierz – uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego w  Augustowie.

Podczas sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu, Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski z satysfakcją poinformował zgromadzonych, że Powiat Augustowski po raz drugi zajął pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów w 2017 w kategorii powiatów do 60 tys. mieszkańców. W swoim wystąpieniu przekazał także informację, że zadanie dot. przebudowy ulicy Hożej – odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej oraz ulicy Licealnej otrzymało dofinansowanie w kwocie 440 tys. zł w ramach programu „Podlaski instrument wsparcia dróg lokalnych”.

Pierwsza sesja w nowym roku upłynęła pod znakiem sprawozdań. Sprawozdania złożyli przedstawiciele służb, inspekcji i straży, tj.: Komendant  Powiatowy Policji, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Radni zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności za 2017 r. Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Augustowie oraz sprawozdaniami z pracy poszczególnych Komisji Rady Powiatu. Wysłuchali również sprawozdań z wykonania planu finansowego za 2017 rok SP ZOZ i SP ZZOD, sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej, a także sprawozdania z realizacji zadań Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018 w roku 2017 i sprawozdania z realizacji w ubiegłym roku zadań w ramach programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi. Przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2017 rok, z wysokości w 2017 r. średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Augustowski, a także informację o stanie mienia Powiatu.

Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Powiat w 2018 r. Radni określili zadania, na które przeznacza się środki z PFRON w 2018 roku, podjęli uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Augustowskiego na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych.

Podczas obrad podjęto uchwałę zmieniającą budżet Powiatu Augustowskiego na 2018 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2018 – 2022. Radni podjęli uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu, w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Udzielono pomocy finansowej Gminie Miasto Augustów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie oraz Gminie Sztabin na zakup wyposażenia przez OSP w Jaminach. Radni przyjęli także stanowisko w sprawie modernizacji drogi Białystok – Augustów – Suwałki.

Red.

XXVIII Sesja Rady Powiatu XXVIII Sesja Rady Powiatu XXVIII Sesja Rady Powiatu

Fot. G.Haraburda

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści