Zarząd z absolutorium

Zarząd z absolutorium

Zasadniczym tematem obrad XXIV sesji Rady Powiatu, która odbyła się 26 czerwca, było udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

            W swoim wystąpieniu przed głosowaniem o udzielenie absolutorium Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski podsumował ubiegły rok. Powiedział, że uzyskane dochody wyniosły ok. 62.440 tys. zł.

– Ze źródeł zewnętrznych pozyskaliśmy ponad 8 mln zł, czyli ponad 13% wszystkich dochodów, a doliczając środki w wysokości 1.610 tys. zł za wykonane dwie drogi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, których zwrot nastąpił w 2017 roku, jest to kwota blisko 10 mln zł – powiedział starosta Jarosław Szlaszyński. – Dzięki naszym staraniom otrzymaliśmy na przebudowę dróg powiatowych ponad 9,6 mln zł, z tego: 3,2 mln zł z budżetu państwa, 3,5 mln zł od gmin i 250 tys. zł od nadleśnictw oraz 1,6 mln zł z funduszy Unii Europejskiej.

Pozyskaliśmy wszystkie dostępne dla Powiatu środki. Jest to jeden z najwyższych poziomów dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych uzyskanych przez Powiat od chwili jego powstania, stwierdził starosta Szlaszyński.

Uzyskanie wysokiego poziomu dofinansowania pozwoliło na dokonanie wydatków w łącznej wysokości ponad 62 mln zł. To również jeden z najwyższych poziomów wydatków w historii Powiatu.

– Na szczególne podkreślenie zasługuje wysokość wydatków inwestycyjnych, które wyniosły ponad 13 mln zł, co stanowi powyżej 21% wszystkich wydatków – poinformował starosta Szlaszyński. – W ich ramach wykonaliśmy przebudowę 7 dróg o łącznej długości ponad 19 km, w tym 2 zadania w ramach rządowego programu przebudowy dróg lokalnych przy dofinansowaniu gmin, oraz wybudowaliśmy za kwotę 2,8 mln zł nowy most na rzece Netta w Sosnowie przy udziale finansowym Gmin Bargłów Kościelny i Sztabin.

Wspólnie z nadleśnictwami Powiat kontynuował przebudowę bardzo ważnej dla społeczności lokalnej drogi Przewięź – Rudawka, pozyskując dodatkowo 1,2 mln zł od samorządu wojewódzkiego na wykonanie prawie 11,5 km tej drogi. Wspólnie z samorządem miejskim za ponad 2,5 mln zł przebudowano istotną w systemie komunikacyjnym, ważną dla wizerunku Augustowa ulicę 3 Maja na odcinku od Rynku Zygmunta Augusta do ulicy Hożej. Za kwotę 117 tys. zł została wykonana dokumentacja techniczna na przebudowę w 2017 roku trzech odcinków ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Netta Folwark oraz budowę mostu na rzece Bargłówka. Będąca priorytetem władz Powiatu poprawa stanu dróg jest odczuwalna przez mieszkańców i turystów, podkreślił starosta Szlaszyński.

– Przy realizacji zadań kierowaliśmy się przede wszystkim zasadą efektywności, tj. uzyskania założonych efektów rzeczowych przy możliwie niskim poziomie nakładów finansowych – powiedział starosta Szlaszyński. – Pozwoliło to na zrealizowanie założonego zakresu zadań przy osiągnięciu deficytu budżetu za rok 2016 w wysokości 181 tys. zł, tj. niższego niż planowaliśmy o ponad 1,3 mln zł. Pozyskane w ten sposób środki można było przeznaczyć na sfinansowanie wydatków w 2017 roku.

W ubiegłym roku zadłużenie Powiatu wzrosło nieznacznie o 178 tys. zł i na koniec roku 2016 wyniosło 1.500 tys. zł. Zadłużenie w stosunku do zrealizowanych dochodów za ten rok wyniosło 2,4%. Wszystkie ustawowe wskaźniki zadłużenia i spłaty kredytów są zachowane. Dzięki temu Powiat posiada możliwość pozyskania kredytów na sfinansowanie wkładu własnego do projektów realizowanych z udziałem środków UE w obecnej perspektywie finansowej.

W 2016 roku Powiat kontynuował działania wspierające funkcjonowanie augustowskiego szpitala. Bieżący monitoring jego działalności przez Zarząd Powiatu oraz podejmowane wspólnie z Dyrektor i załogą decyzje przyniosły efekt w postaci uzyskania po raz drugi dodatniego wyniku finansowego w wysokości 1.512 tys. zł. Do osiągnięcia tego przyczyniło się również wsparcie finansowe udzielone przez Powiat.

– W celu poprawy warunków i poziomu świadczenia usług medycznych przekazaliśmy w formie dotacji kwotę 1.611 tys. zł, którą przeznaczono na remont oddziału wewnętrznego – 966 tys. zł, rozprowadzenie instalacji gazów technicznych – 517 tys. zł oraz zakup aparatury i sprzętu – 118 tys. zł – poinformował starosta Szlaszyński. – Ponadto przesunęliśmy terminy spłat pożyczek udzielonych w latach poprzednich SP ZOZ w wysokości 4.815 tys. zł o kolejny rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku, opinie pozytywne wydały również Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Rewizyjna Rady Powiatu.

Podczas sesji radni podjęli uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 i sprawozdania finansowego za 2016 rok. Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rada Powiatu udzieliła absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za rok 2016.

Red.

 

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści