INFORMACJA o obradach XXIII sesji Rady Powiatu w Augustowie

INFORMACJA o obradach XXIII sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, że obrady XXIII sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 31 marca 2017 r. (piątek) o godz. 10.00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ujęcia w projekcie budżetu Powiatu Augustowskiego na rok 2018 dotacji celowej dla SP ZOZ w Augustowie przeznaczonej na sfinansowanie wkładu własnego do projektu „Budowa lądowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ w Augustowie”.
 8. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
 9. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Augustowskiego za 2016 r.
 10. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2016 r.
 11. Informacja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2016 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Powiat Augustowski w 2017 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Augustowskim na lata 2017 – 2022.
 15. Sprawozdanie z działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie za 2016 r.
 16. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2016 r.
 17. Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2016-2018 w roku 2016.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2017 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2017-2021.
 20. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2016 rok.
 21. Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Augustowskiego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Nr 7 Specjalnej  Jana Pawła II w Augustowie.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu augustowskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie miejsc noclegowych w Zespole Placówek Młodzieżowych i Szkolnych Schronisk Młodzieżowych Nr 2.
 26. Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku zadań w ramach „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 – 2018”.
 27. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 28. Przyjęcie protokołu Nr XXII/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
 29. Wolne wnioski i zapytania.
 30. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Powiatu w Augustowie

Andrzej Sobolewski

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści