INFORMACJA o XXII sesji Rady Powiatu w Augustowie

INFORMACJA o XXII sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, że obrady XXII sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 17 lutego 2017 r. (piątek) o godz. 11.00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017-2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2017 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Augustów na zadanie inwestycyjne ,,Budowa ulicy Glinki w Augustowie’’.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu augustowskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Nr 7 Specjalnej im. Jana Pawła II w Augustowie.
 10. Sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu w 2016 r.
 11. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Augustowie za 2016 rok.
 12. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Powiatu za 2016 r.:
 13. Komisji Rewizyjnej,
 14. Komisji Budżetu i Finansów,
 15. Komisji Spraw Społecznych,
 16. Komisji Infrastruktury Technicznej.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia planu pracy na 2017 r:
 18. Komisji Rewizyjnej,
 19. Komisji Budżetu i Finansów,
 20. Komisji Spraw Społecznych,
 21. Komisji Infrastruktury Technicznej.
 22. Odpowiedzi na interpelacje.
 23. Przyjęcie protokołów: Nr XX/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., Nr XXI/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
 24. Wolne wnioski i zapytania.
 25. Zakończenie obrad.

    Przewodniczący

Rady Powiatu w Augustowie

     Andrzej Sobolewski

 

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści