Kwalifikacja wojskowa 2017

Kwalifikacja wojskowa 2017

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz.U. z 2016, poz. 1657), w dniach od 30 stycznia do 28 kwietnia 2017 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W Powiecie Augustowskim kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w okresie od 20 lutego 2017 r. do dnia 13 marca 2017 r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. podlegają:

  1. Mężczyźni urodzeni w 1998 r.;
  2. Mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, zamieszkali stale lub przebywający na pobycie czasowym trwającym ponad 3 miesiące na terenie powiatu augustowskiego, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. Osoby urodzone w latach 1996-1997, które:

a)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

4. Kobiety urodzone w latach 1993–1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

5. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 1 w Augustowie jest Osiedlowy Dom Kultury w Augustowie ul. Hoża 2B.

Terminy stawiennictwa mężczyzn z poszczególnych miast i gmin:

  1. Miasto Augustów: 20.02.2017 – 28.02.2017 r.
  2. Miasto Lipsk: 1.03.2017 – 2.03.2017 r.
  3. Gmina Augustów: 2.03.2017 – 3.03.2017 r.
  4. Gmina Bargłów Kościelny: 6.03.2017 – 7.03.2017 r.
  5. Gmina Płaska: 7.03.2017 r.
  6. Gmina Nowinka: 8.03.2017 r.
  7. Gmina Sztabin: 9.03.2017 – 10.03.2017 r.

Termin stawiennictwa kobiet: 13.03.2017 r.

UWAGA! W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści