Konsultacje w sprawie projektu

Konsultacje w sprawie projektu

Informacja o przystąpieniu do konsultacji w sprawie projektu
 „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017-2022”
   Na podstawie uchwały Nr 69/XIII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Augustowskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” (Dz.U. Województwa Podlaskiego 2012 r., poz. 708), Zarząd Powiatu w Augustowie w dniu 12 grudnia 2016 r. podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017-2022”.
   Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Powiatu Augustowskiego, organizacji pozarządowych oraz samorządów, instytucji i podmiotów gospodarczych odnośnie opracowywanego dokumentu. Tekst dokumentu jest dostępny w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego, w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie www.pcpr.augustow.pl i stronie internetowej Powiatu Augustowskiego www.augustowski.home.pl.
   Konsultacje zostaną przeprowadzone na terenie powiatu augustowskiego od 15 grudnia 2016 roku do 30 grudnia 2016 roku w następujących formach: przedstawianie opinii, uwag, komentarzy na przygotowanych formularzach oraz do skrzynki na uwagi i wnioski umieszczonej w Biurze Obsługi Klienta.

Wszelkie uwagi, aby zostały rozpatrzone muszą wpłynąć do dnia 30.12.2016 roku do godziny 15.30.

Mieszkańcy, organizację pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mają możliwość zgłaszania opinii, uwag i propozycji pocztą lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pok. 1, w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, ul. Młyńska 52, pok. 6 oraz pocztą elektroniczną na adres powiat.augustowski@home.pl lub pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Pliki do pobrania:

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści