Dane teleadresowe

 Starosta
Jarosław Szlaszyński
ul. 3 Maja 29; 16-300 Augustów
pokój nr 24; tel. 87 6439650

Wicestarosta
Katarzyna Beata Sturgulewska

ul. 3 Maja 29; 16-300 Augustów
pokój nr 22; tel. 87 6439650

Skarbnik Powiatu
Mirosław Krakowski

ul. 3 Maja 29; 16-300 Augustów
pokój nr 30, tel. 87 6439665

Sekretarz Powiatu
Barbara Łoboda

ul. 3Maja 29; 16-300 Augustów
pokój nr 27, tel. 87 6439655

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
ul. 3 Maja 29; 16-300 Augustów
Naczelnik Wydziału: Bożenna Kondracka
pokój nr 35, tel.87 643 96 71
 Zakres usług
 Numer telefonu Numer pokoju
Prowadzenie szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski, kierowanie do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, nadzór nad stowarzyszeniami, ewidencja uczniowskich klubów sportowych. 87 6439672 36
Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
ul. 3 Maja 29; 16-300 Augustów
 Naczelnik Wydziału: Małgorzata Mikos
pokój nr 33, tel. 87 6439673
 Zakres usług Numer telefonu
 Numer pokoju
Udział w opracowaniu planów i programów, opracowywanie materiałów promocyjnych, realizacja polityki informacyjnej Powiatu, działania na rzecz upowszechniania turystyki. 87 6439673 33
 Wydział Komunikacji i Transportu
ul. 3 Maja 29; 16-300 Augustów
 Naczelnik Wydziału: Teresa Szałwińska
pokój nr 2, tel. 87 6439677
 Zakres usług Numer teleofnu
 Numer pokoju
Rejestracja pojazdów  87 6439675  7
Wydawanie prawa jazdy  87 6439690  3
Wydział Organizacyjno Prawny
ul. 3 Maja 29; 16-300 Augustów
 Naczelnik Wydziału: Sylwia Zajkowska
pokój nr 25, tel. 87 6439656
 Zakres usług  Numer telefonu  Numer pokoju
Obsługa Rady i Zarządu Powiatu 87 6439654 26
Prowadzenie Biura Obsługi Klienta 87 6439676 1
Prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych, sprawy administracyjno-gospodarcze 87 6439661 21
Obsługa informatyczna 87 6439657 9
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. 3 Maja 29; 16-300 Augustów
Naczelnik Wydziału: Grzegorz Dadura
pokój nr 10, tel. 87 6439686
Zakres usług Numer telefonu Numer pokoju
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych, wydawanie zezwoleń na zbieranie  i prowadzenie wytwarzania odpadów, wydawanie kart rybackich i kart łowiectwa podwodnego, rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb, nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, gospodarka wodna, ochrona środowiska, wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. 87 6439688 11
 Wydział Architektury i Budownictwa
ul. 3 Maja 29; 16-300 Augustów
Naczelnik Wydziału: Bogdan Grabowy
pokój nr 12, tel. 87 6439689
Zakres usług Numer
telefonu
Numer
pokoju
 Wydawanie pozwoleń na budowę  / rozbiórkę przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub wykonania robót budowlanych:
gm. Bargłów Kościelny, gm. Augustów 87 6439687 13
Miasto Augustów 87 6439692 14
Miasto Lipsk, gm. Lipsk, gm. Nowinka,
gm. Sztabin, gm. Płaska
87 6439691 15
Wydział Finansowo Budżetowy
ul. 3 Maja 29;  16-300 Augustów
Naczelnik Wydziału – Główny Księgowy: Jadwiga Dobrowolska
pokój nr 28, tel. 87 6439666
Zakres usług Numer
telefonu
Numer
pokoju
obsługa budżetu powiatu 87 6439667 29
 obsługa  finansowo-księgowa 87 6439669 31
 obsługa  finansowo-księgowa 87 6439668 32
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. 3 Maja 29;  16-300 Augustów
Naczelnik Wydziału: Zbigniew Kaszlej
pokój nr 6, tel. 87 643 96 59
Zakres usług Numer
telefonu
Numer
pokoju
Sprawy związane z nieodpłatną pomocą prawną 87 6439659 6
 Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok, szczątków za zagranicy, prowadzenie spraw dotyczących rozkładu ustalania godzin pracy aptek ogólnodostępnych, zadania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, 87 6439659 6
 Kwalifikacja wojskowa, realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej, obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 87 6439659  6
Wydział Geodezji i Kartografii
ul. 3 Maja 37; 16-300 Augustów
Naczelnik Wydziału – Geodeta Powiatowy: Leszek Osyda
pokój nr 17, tel.(87)6439680
Zakres usług Numer telefonu Numer pokoju
Ochrona i klasyfikacja gruntów rolnych 87 6439678 2
Gospodarka nieruchomościami 87 6439680
87 6439678
17
Ewidencja gruntów:Miasto Augustów 87 6439684 14
Ewidencja gruntów: Miasto Lipsk, gm. Lipsk,
gm. Augustów, gm. Sztabin, gm. Bargłów Kościelny, gm. Nowinka, gm. Płaska
87 6439681 15
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 87 6439685 12