Starostwo Powiatowe w Augustowie

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny – Stara Kamionka

Tablica informacyjna
Nazwa zadania:

Przebudowa odcinka drogi  powiatowej Nr 1116B  Bargłów Kościelny – Stara Kamionka-do dr. Nr 16, od km 2+000 do km 3+000

Opis:

Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1116B  Bargłów Kościelny-Stara Kamionka -do drogi Nr 16, od km 2+000 do km 3+000. Przedmiotowa droga stanowi szkielet układu komunikacyjnego północnej części Gminy Bargłów Kościelny. Droga ta łączy się bezpośrednio z drogą krajową nr 16 w okolicy m. Rutki oraz z dotychczasowym przebiegiem drogi krajowej Nr 61 w m. Bargłów Kościelny, który po wykonaniu obwodnicy Bargłowa Kościelnego stał się droga powiatową.

Cele projektu:

Realizacja zadania ma przede wszystkim wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę dostępności komunikacyjnej Bargłów Kościelny, Nowiny Bargłowskie, Stara Kamionka  i innych okolicznych miejscowości, podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełniania tych standardów, a także rozwój spójnej sieci dróg publicznych na obszarze Powiatu Augustowskiego i  Gminy Bargłów Kościelny.

Efekty:

– wykonanie nowych nawierzchni jezdni bitumicznej o szer. 5,50 m (obecnie szerokość nawierzchni wynosi 3,5- 4,0 m) na długości 1,0 km,

–  wykonanie chodników (peronów) przy przystankach autobusowych,

– wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego oznakowaniem aktywnym (znaki D-6 na polu fluorescencyjnym),

– uzupełnienie poboczy żwirowych szer. 1,25m,

– wykonanie odwodnienia jezdni poprzez oczyszczenie rowów przydrożnych,

– wykonanie przebudowy skrzyżowań,

– wymiana istniejącego i ustawienie nowego oznakowania pionowego,

– ustawienie barier energochłonnych w miejscach niebezpiecznej skarpy przy przepuście,

Harmonogram:

Lp. Elementy i rodzaje robót Okres realizacji od-do
(miesiąc i rok)
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew, usunięcie humusu, rozbiórki przepustów ) maj 2020  – czerwiec 2020
2 ROBOTY ZIEMNE I PRZEPUSTY maj 2020  – czerwiec 2020
3 PODBUDOWY maj 2020  – czerwiec 2020
4 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO czerwiec 2020 – lipiec 2020
5 ELEMENTY ULIC
(wykonanie chodników/peronów)
czerwiec 2020 – lipiec 2020
6 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BRD
(oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome , bariery ochronne, tablica informacyjna)
czerwiec 2020 – lipiec 2020
7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ( pobocza żwirowe, oczyszczenie rowów, umocnienie skarp rowów i ścieków poprzez humusowanie i brukowanie)  lipiec  2020 – lipiec 2020
8 NAZDZÓR INWESTORSKI maj 2020  –  lipiec  2020

Przebudowa odcina drogi Bargłów Kościelny – Stara Kamionka

Przebudowa odcina drogi Bargłów Kościelny – Stara Kamionka

Przebudowa odcina drogi Bargłów Kościelny – Stara Kamionka

Przejdź do treści