Starostwo Powiatowe w Augustowie

Przebudowa odcinka drogi  powiatowej Nr 1116B  Bargłów Kościelny – Stara Kamionka – do dr. Nr 16 od km 3+000 do km 5+000

Tablica infirmacyjna o treści: Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Fundusz Rozwoju Dróg, Przebudowa odcinka drogi  powiatowej Nr 1116B  Bargłów Kościelny - Stara Kamionka - do dr. Nr 16 od km 3+000 do km 5+000, Dofinansowanie – 802 477,74 zł, Wartość całkowita inwestycji – 1 613 442,48  zł

Nazwa zadania:

Przebudowa odcinka drogi  powiatowej Nr 1116B  Bargłów Kościelny – Stara Kamionka – do dr. Nr 16 od km 3+000 do km 5+000

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Całkowita wartość inwestycji – 1 613 442,48  zł

Dofinansowanie – 802 477,74 zł

Opis:

Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1116B  Bargłów Kościelny – Stara Kamionka – do dr. Nr 16, od km 3+000 do km 5+000. Przedmiotowa droga stanowi szkielet układu komunikacyjnego północnej części Gminy Bargłów Kościelny. Droga ta łączy się bezpośrednio z drogą krajową nr 16 w okolicy m. Rutki oraz z dotychczasowym przebiegiem drogi krajowej Nr 61 w m Bargłów Kościelny, który po wykonaniu obwodnicy Bargłowa Kościelnego stał się droga powiatową.

Zakres rzeczowy zadania:

  • wykonanie nowych nawierzchni jezdni bitumicznej o szer. 5,50 m na długości 2,0 km,
  • wykonanie odcinka chodnika oraz peronu przy przystanku autobusowym,
  • wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego oznakowaniem aktywnym (znaki D-6 na polu fluorescencyjnym),
  • uzupełnienie poboczy żwirowych szer. 1,25m ,
  • wykonanie odwodnienia jezdni poprzez oczyszczenie rowów przydrożnych,
  • wykonanie przebudowy skrzyżowań,
  • wymiana istniejącego i ustawienie nowego oznakowania pionowego,
  • ustawienie barier energochłonnych w miejscach niebezpiecznej skarpy przy przepuście,

Zadanie jest kontynuacją zrealizowanych w 2017 roku inwestycji obejmujących rozbiórkę przepustu drogowego i budowę mostu na rzece Bargłówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny – Stara Kamionka do dr. Nr 16 wraz z dojazdami od km 0+000 do km 2+000 dofinansowanego z budżetu państwa ( tzw. rezerwa subwencji ogólnej), oraz zrealizowanego  w 2020 roku przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych  zadania pn. Przebudowa odcinka drogi  powiatowej Nr 1116B  Bargłów Kościelny – Stara Kamionka-do dr. Nr 16, od km 2+000 do km 3+000.

Realizacja zadania ma przede wszystkim wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę dostępności komunikacyjnej miejscowości Bargłów Kościelny, Nowiny Bargłowskie, Stara Kamionka  i innych okolicznych oraz rozwój spójnej sieci dróg publicznych na tym obszarze.

Przejdź do treści