Informacja o 2 sesji Rady Powiatu VII Kadencji

Uprzejmie informuję, że obrady 2 sesji Rady Powiatu w  Augustowie odbędą się w dniu 6  czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 14.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Augustowskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Augustowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Augustowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Augustowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu w Augustowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu w Augustowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 12/II/02 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 17  grudnia 2002 r. w sprawie desygnowania delegata Powiatu Augustowskiego do Związku Powiatów Polskich.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania Radnych Rady Powiatu w Augustowie do pracy w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedstawicieli Rady Powiatu w Augustowie do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Augustowie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 270/XXXIV/2022 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 271/XXXIV/2022 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 194/XXVII/2001 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Augustowskiego do Augustowskiej Organizacji Turystycznej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 186/XXIII/05 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Augustowskiego do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 170/XXIII/2001 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 19 lutego 2001 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Augustowskiego do Stowarzyszenia Samorządów Polskich Euroregionu „Niemen”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Powiatu Augustowskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 274/XXXV/2023 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Augustowskiego do Stowarzyszenia „Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny”.
 20. Przyjęcie protokołu I/24 z dnia 6 maja 2024 r.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Michał Kotarski
Informacja o pierwszej sesji Rady Powiatu VII Kadencji

Uprzejmie informuję, że Komisarz Wyborczy w Suwałkach postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2024 roku zwołał I sesję Rady Powiatu w Augustowie na dzień 6 maja 2024 roku.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Obrady rozpoczną się o godzinie 13.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3.

Z poważaniem

Starosta Augustowski
Jarosław Szlaszyński

Załącznik:

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 26 kwietnia 2024 r. w  sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu w Augustowie w wyborach przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. w celu złożenia ślubowania przez radnych.
Informacja o 47 sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, że obrady 47 sesji Rady Powiatu w Augustowie, odbędą się w dniu 30 kwietnia 2024 r. (wtorek) o godz. 12:00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2023 rok i debata nad Raportem o stanie Powiatu Augustowskiego za 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Augustowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2023 i sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie.
 8. Przyjęcie protokołu XLVI/24 z dnia 18 kwietnia 2024 r.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn
Raport o stanie Powiatu Augustowskiego za 2023 rok

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie Powiatu za rok ubiegły – dokument obejmujący podsumowanie działalności Zarządu Powiatu. W zapisach ustawowych zawarte jest wskazanie, że w Raporcie powinno być w szczególności odniesienie do realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu za rok poprzedni.

Podczas sesji Rady Powiatu w Augustowie w dniu 18 kwietnia 2024 roku Starosta Jarosław Szlaszyński przedstawił Raport o stanie Powiatu za 2023 rok przyjęty przez Zarząd Powiatu w dniu 11 kwietnia 2024 roku.

Zgodnie z art. 30a ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu będzie rozpatrywać Raport podczas sesji w dniu 30 kwietnia 2024 roku, na której podejmowana będzie uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania i w sprawie udzielenia absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności.

W debacie nad raportem głos mogą zabierać mieszkańcy powiatu. Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, powinien złożyć do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby, która chciałaby zabrać głos,
 • miejsce zamieszkania (miejscowość),
 • listę z podpisami co najmniej 150 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony Raport o stanie Powiatu. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 29 kwietnia 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pok. 26 (II piętro).
Informacja o 46 sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, że obrady 46 sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 18 kwietnia 2024 roku (czwartek) o godz. 10.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii w Augustowie na używanie flagi Powiatu Augustowskiego celem eksponowania w siedzibie urzędu.
 6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023  rok”.
 7. Przedłożenie sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2023.
 8. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2023 rok.
 9. Przyjęcie protokołu XLV/24 z dnia 27 marca 2024 r.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn
Informacja o 45 sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, że obrady XLV sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 27 marca 2024 r. (środa) o godz. 12.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2023 r.
 5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2023 r.
 6. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Augustowskiego za 2023 r.
 7. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie o stanie zagrożenia zakaźnymi chorobami zwierząt w zakresie ASF i ptasiej grypy.
 8. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Augustowie z działalności w 2023 r.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Augustowie za 2023 r.
 10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
 11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
 12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie za 2023 r.
 13. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Pomocna Dłoń” na lata 2021 – 2030 za rok 2023.
 14. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2022 – 2024 za rok 2023 oraz z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2023.
 15. Sprawozdanie z wysokości w 2023 roku średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Augustowski.
 16. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2023 r.
 17. Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Augustowskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2024 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2024 – 2030.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Związkiem Powiatów „Moniecko – Augustowskim” określającego warunki współdziałania w zakresie realizacji zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej drogi powiatowej przebiegającej przez powiat Moniecki i powiat Augustowski – przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1220B Dolistowo Stare – Jasionowo” dofinansowywanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w tym przekazania wpłaty tytułem pokrycia części wkładu własnego Związku Powiatów „Moniecko – Augustowskiego”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Zespole Placówek Młodzieżowych Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nr 2 w Augustowie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
 23. Podjęcie uchwały przyjmującej stanowisko w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Białystok – Augustów – Raczki do parametrów drogi ekspresowej.
 24. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Powiatu za 2023 rok.
 25. Przyjęcie protokołów: XLIII/23 Z 22 grudnia 2023 r., XLIV/24 z dnia 6 marca 2024 r.
 26. Wolne wnioski.
 27. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn
Informacja o 44 sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, że obrady XLIV sesji Rady Powiatu w Augustowie zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbędą się w dniu 6 marca 2024 r. (środa) o godz. 14.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 270/XXXIV/2022 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 271/XXXIV/2022 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn
Informacja o 43 Sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, że obrady XLIII sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 22 grudnia 2023 r. (piątek) o godz. 12.30 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2023 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2023 – 2029.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2024 – 2030.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Augustowskiego na 2024 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 156/XVIII/2021 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Augustowskiego na lata 2021 – 2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedstawicieli Rady Powiatu w Augustowie do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Augustowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2024 – 2026’’.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową w Powiecie Augustowskim na lata 2024 – 2029.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2024.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Augustowskim i Powiatem Ełckim w zakresie przyjęcia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu augustowskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na świadczenie usług, polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych, przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego na 2024 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Augustowie na 2024 rok.
 17. Przedstawienie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Augustowskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 r.” za okres 2021 – 2022.
 18. Przyjęcie protokołu XLII/23 z dnia 14 listopada 2023 r.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym na oddanie w najem nieruchomości

Zarząd Powiatu w Augustowie

na podstawie art. 37 ust. 4 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Augustowskiego.

 1. Przedmiotem oddania w najem są dwa garaże samochodowe o powierzchni użytkowej 14,56 m2 każdy, oznaczone na graficznym załączniku do ogłoszenia nr 1 i nr 2 – wchodzące w skład budynku użytkowo-gospodarczego, znajdującego się na działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3444/4 o powierzchni 0,1850 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 Miasta Augustów przy ul. 3 Maja 29.
 2. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej Nr SU1A/00020172/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Augustowie.
 3. Nieruchomość, zgodnie z uchwałą z dnia 29 maja 2002 r. Nr XXXV/330/02 Rady Miasta Augustów w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części centrum miasta Augustowa, terenów położonych między ulicami: Mostową, Młyńską, Hożą, istniejącą zabudową wielorodzinną oraz ulicami: Ks. Skorupki, Ks. Ściegiennego, 3 Maja, oznaczona jest symbolem 13U – jako tereny zabudowy usługowej.
 4. Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu dla garażu o powierzchni użytkowej 14,56 m2 wynosi 126,00 zł netto (słownie: sto dwadzieścia sześć złotych). Do uzyskanej w przetargu stawki miesięcznego czynszu zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki (23%). Najemca jest obowiązany uiszczać czynsz miesięcznie bez uprzedniego wezwania w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Augustowie.
 5. Czas trwania umowy najmu określony został do 31.12.2024 r.
 6. Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2023 r. (piątek) o godz. 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2 pok. 108 (parter).
 7. Postąpienie minimalne wynosi 2 zł (słownie: dwa złote).
 8. Wadium w wysokości 100 zł należy wpłacić do dnia 22 grudnia 2023 r. na konto Starostwa Powiatowego w Augustowie 52 1240 5211 1111 0010 2989 8225 PEKAO S.A. tak, aby środki pieniężne znalazły się do tego dnia na rachunku Starostwa. W przypadku gdy uczestnik zainteresowany jest najmem więcej niż jednego garażu należy wpłacić odpowiednią wielokrotność wadium.
 9. Wadium wnosi się w pieniądzu.
 10. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 11. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.
 12. W przetargu mogą brać udział wszyscy oferenci.
 13. Zarząd Powiatu może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2 pok. 108 (parter), tel. 87 643 96 79.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
/podpis odręczny/

Wicestarosta
mgr Dariusz Jan Szkiłądź
/podpis odręczny/

Augustów, dnia 01.12.2023 r.