Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w I półroczu 2020 r.

Augustów, dnia 23.01.2020 r.

OP.272.3.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej
poniżej równowartości 30.000 Euro

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów
zaprasza w drodze Zapytania ofertowego do przedstawienie oferty cenowej na
„Zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w I półroczu 2020 r.”

Plik do pobrania: pełna wersja ZAPYTANIA wraz z załącznikami
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w I półroczu 2020 r.

Augustów, dnia 23.01.2020 r.

OP.272.4.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej
poniżej równowartości 30.000 Euro

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:
„Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek
na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w I półroczu 2020 r.”

Plik do pobrania: pełna wersja ZAPYTANIA wraz z załącznikami
Informacja o obradach IX sesji Rady Powiatu w Augustowie

INFORMACJA

Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w obradach IX sesji Rady Powiatu w Augustowie, które odbędą się w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali szkoleniowej budynku zajęć praktycznych (I piętro) w siedzibie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego powiatowych dróg publicznych w powiecie augustowskim.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Augustowskiego na prowadzenie szkół i placówek niepublicznych, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Augustowskiego, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Augustowie, wchodzącej w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału środków, ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019 – 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2020 – 2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedstawicieli Rady Powiatu w Augustowie do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Augustowie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Augustowie na 2020 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
 20. Przyjęcie protokołu Nr VIII/19 z dnia 15 listopada 2019 r.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn
Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej…

UCHWAŁA NR 254/31/2019
ZARZĄDU POWIATU W AUGUSTOWIE
z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
na terenie Powiatu Augustowskiego w 2020 r.

Pliki do pobrania – pełna treść uchwały
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – zmiany !

Informujemy, że w dniu 24 i 31 grudnia 2019 r. punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowany w Starostwie Powiatowym w Augustowie, przy ul. 3 Maja 29 będzie nieczynny.

W związku z powyższym informujemy, że ww. dni zostaną odpracowane, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Lp. Data Termin odpracowania Godziny pracy punktu NPP
1 24 grudnia 2019 r. 2 grudnia 2019 r.

oraz 9 grudnia 2019 r.

7:30 – 15:30
2 31 grudnia 2019 r. 16 grudnia 2019 r.

oraz 23 grudnia 2019 r.

7:30 – 15:30Informacja o obradach VIII sesji Rady Powiatu w Augustowie

INFORMACJA

Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w obradach VIII sesji Rady Powiatu w Augustowie, które odbędą się w dniu 15 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 1200  w sali szkoleniowej budynku zajęć praktycznych (I piętro) w siedzibie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku, z uwzględnieniem przeniesień środków finansowych pomiędzy zadaniami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.’’
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu augustowskiego na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów w 2020 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie Gimnazjum Nr 5 Specjalnego im. Jana Pawła II w Augustowie i stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 5 Specjalnego im. Jana Pawła II w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie Gimnazjum Nr 4 w Augustowie i stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 4 w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Technicznych im. gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Augustowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Augustowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Augustowie i likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019 – 2023.
 23. Przedłożenie projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 rok i przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2020 – 2023 – materiał zostanie przekazany podczas obrad sesji.
 24. Informacja o stanie realizacji w roku szkolnym 2018/2019 zadań oświatowych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 25. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 26. Przyjęcie protokołu Nr VII/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r.
 27. Wolne wnioski.
 28. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn
Otwarty konkurs ofert – nieodpłatna pomoc prawna w 2020 r.

Zarząd Powiatu w Augustowie
ogłasza otwarty konkurs ofert
na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
na terenie Powiatu Augustowskiego w 2020 r.

Pliki do pobrania – pełny tekst ogłoszenia
Ogłoszenie o naborze kandydatów

Ogłoszono nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2020 r.

Pliki do pobrania na stronie BIP pod adresem: http://bip.st.augustow.wrotapodlasia.pl/nied_pom_praw/konk_ofer_dla_orga_poza.html
Informacja o obradach VII sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja

Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w obradach VII sesji Rady Powiatu w Augustowie, które odbędą się w dniu 30 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 1300 w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Zespole Placówek Młodzieżowych Bursie Międzyszkolnej w Augustowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
 6. Informacja SP ZOZ w Augustowie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.
 7. Informacja SP ZZOD w Augustowie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019 – 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipsk.
 11. Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2019r.
 12. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019 – 2023 w I półroczu 2019 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji dotyczącej ustanowienia strefy ciszy na jeziorze Paniewo.
 14. Przyjęcie protokołu Nr VI/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn