1

Informacja o 35 sesja Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, iż obrady 35 sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 27 stycznia 2023 r. (piątek) o godz. 13.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3.
Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 119/XVII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 13  lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Augustowskim na lata 2023 – 2028”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2023 – 2029.
 8. Sprawozdanie z wysokości w 2022 roku średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Augustowski.
 9. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Powiatu za 2022 rok.
 10. Przyjęcie protokołu XXXIV/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn
Informacja o 34 sesja Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w obradach 34 sesji Rady Powiatu w Augustowie, które odbędą się w dniu 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 12.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022 – 2026.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2023 – 2029.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Augustowskiego na 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Augustowskiego na lata 2023 – 2030.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w zakresie zadań własnych powiatu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu augustowskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na świadczenie usług, polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych, przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Zespole Placówek Młodzieżowych Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Nr 2 w Augustowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania Radnych Rady Powiatu w Augustowie do pracy w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatuw Augustowie na 2023 rok.
 19. Przyjęcie protokołu XXXIII/22 z dnia 15 listopada 2022 r.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Augustowie

ZARZĄD POWIATU W AUGUSTOWIE
na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców

 1. Przedmiotem oddania w najem są dwa garaże samochodowe o powierzchni użytkowej
  14,56 m2 każdy – wchodzące w skład budynku użytkowo – gospodarczego, znajdującego się na działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3444/4 o powierzchni 0,1850 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 Miasta Augustów przy ul. 3-go Maja 29.
 2. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej Nr SU1A/00020172/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Augustowie.
 3. Nieruchomość, zgodnie z uchwałą z dnia 29 maja 2002 r. Nr XXXV/330/02 Rady Miasta Augustów w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części centrum miasta Augustowa, terenów położonych między ulicami: Mostową, Młyńską, Hożą, istniejącą zabudową wielorodzinną oraz ulicami: Ks. Skorupki, Ks. Ściegiennego, 3 Maja, oznaczona jest symbolem 13U – jako tereny zabudowy usługowej.
 4. Ustala się miesięczny czynsz dla garażu o powierzchni użytkowej 14,56 m2 w wysokości 110,00 zł netto (sto złotych). Najemca jest obowiązany uiszczać czynsz miesięcznie bez uprzedniego wezwania w terminie do 10-go każdego miesiąca kalendarzowego na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Augustowie.
 5. Forma oddania w najem – bezprzetargowa.
 6. Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2 pok. 108 tel. 87 643 96 79.
 7. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Wicestarosta
mgr Dariusz Jan Szkiłądź
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 30.11.2022 r.
Informacja o 33 sesja Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, że obrady 33 sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 15 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 119/XVII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 13  lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie oraz dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu augustowskiego na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i  przechowywaniem pojazdów w 2023 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok’’.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022 – 2028.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miasto Augustów.
 12. Przedłożenie projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2023 rok i  przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego.
 13. Informacja o stanie realizacji w roku szkolnym 2021/2022 zadań oświatowych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 14. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 15. Przyjęcie protokołu XXXII/22 z dnia 26 września 2022 r.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Augustowie

Zarząd Powiatu w Augustowie
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Augustowskiego w 2023 r.

Pliki do pobrania: pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami
Ogłoszenie o naborze kandydatów

Ogłoszono nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Augustowskiego w 2023 r.

Pliki do pobrania na stronie BIP
Informacja o 32 sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, iż obrady XXXII sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 26 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 92/IX/2019 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022 – 2028.
 7. Przyjęcie protokołu Nr XXXI/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn
Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Starosta Augustowski

na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona jako działka Nr 1161/1 o pow. 0,1176 ha położona w obrębie 0037 Sztabin, gmina Sztabin, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00036761/9:

 • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi: Sztabin, Ewy, Kamień i Krasnoborki w gminie Sztabin (Uchwała Nr VI/91/2003 Rady Gminy Sztabin z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 88, poz. 1707)) działka zlokalizowana jest na terenach oznaczonych symbolem 5 KS/U – Teren istniejącej stacji paliw, parkingu i projektowanej ich rozbudowy,
 • przez teren działki przebiega projektowana linia napowietrzna WN 110 kV wraz z techniczną strefą ochronną.

Cena wywoławcza – 78 600 zł.

Wadium – 10 000 zł.

Postąpienie minimalne – 790 zł.

 1. Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 2. Cena wywoławcza jest ceną netto, do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.
 3. W przetargu mogą brać udział wszyscy oferenci.
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2022 r. o godz. 10-tej w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2 – pokój nr 108, parter, Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Augustowie.
 5. Wadium można wpłacać do dnia 20 października 2022 r. na konto Starostwa Powiatowego w Augustowie 52 1240 5211 1111 0010 2989 8225 PEKAO S.A.
 6. Wadium może być wnoszone w pieniądzu.
 7. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 8. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.
 9. Koszty sporządzenia aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży ponosi nabywca.
 10. Starosta Augustowski może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

Informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać    w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Augustowie znajdującego się przy ul. Brzostowskiego 2 – pokój 108, tel. 87 643 96 79.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Augustów, dn. 08.09.2022 r.
Informacja o 31 sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, iż obrady XXXI sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 31 sierpnia 2022 r. (środa) o godz. 12.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Informacja SP ZOZ w Augustowie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.
 5. Informacja SP ZZOD w Augustowie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 89/IX/2019 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym na opracowanie projektu budowlanego remontu zabytkowego kościoła parafialnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Starosty Augustowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 197/XXV/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu augustowskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/XVII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu augustowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Augustowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022 – 2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 198/XXV/2021 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na świadczenie usług, polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych, przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego na 2022 rok.
 14. Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2022 r.
 15. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022 – 2028 w I półroczu 2022 roku.
 16. Przyjęcie protokołu Nr XXX/22 z dnia 30 czerwca 2022 r.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie

Andrzej Mursztyn