Informacja o obradach VI sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja

Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w obradach VI sesji Rady Powiatu w Augustowie, które odbędą się w dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 9.00 w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2018 rok i debata nad Raportem o stanie Powiatu Augustowskiego za 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Augustowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2018 i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019 – 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bargłów Kościelny.
 11. Podjęcie uchwały przyjmującej stanowisko w sprawie poprawy dostępności komunikacyjnej Powiatu Augustowskiego.
 12. Przyjęcie protokołu Nr V/19 z dnia 14 maja 2019 r.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn

Szanowni Mieszkańcy powiatu augustowskiego,

Zgodnie z art. 30a ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Augustowskiego za 2018 rok, oprócz radnych, mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu augustowskiego.

Zasady udziału mieszkańców w debacie określa art. 30a ust. 7 i ust. 8 ustawy o samorządzie powiatowym. Zgłoszenia udziału, zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie, należy dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Zgłoszenia należy składać w Starostwie Powiatowym w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pok. 26 (II piętro).

Raport o stanie Powiatu Augustowskiego za 2018 rok jest opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie – bezpośredni link: http://bip.st.augustow.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.4297/attachment.1.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn
Informacja o obradach V sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja

Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w obradach V sesji Rady Powiatu w Augustowie, które odbędą się w dniu 14 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 12.00 w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu augustowskiego.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.

8.      Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 r.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019 – 2023.

11.  Przedłożenie sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za 2018 rok.

12.  Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2018 rok.

13.  Przyjęcie protokołu Nr IV/19 z dnia 28 marca 2019 r.

14.  Wolne wnioski.

15.  Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn
Informacja o obradach IV sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja

Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w obradach IV sesji Rady Powiatu w Augustowie, które odbędą się w dniu 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.      Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2018 r.

5.      Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 r.

6.      Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Augustowskiego za 2018 r.

7.      Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie o stanie zagrożenia zakaźnymi chorobami zwierząt w zakresie ASF i ptasiej grypy.

8.      Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Augustowie z działalności w 2018 r.

9.      Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

10.  Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.

11.  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie za 2018r.

12.  Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2016 – 2018 w roku 2018.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Augustowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Augustowie, wchodzącej w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Augustowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 r.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019 – 2023.

20.  Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2018 r.

21.  Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Augustowskiego.

22.  Przyjęcie protokołu Nr III/19 z dnia 25 lutego 2019 r.

23.  Wolne wnioski i zapytania.

24.  Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn
Przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Powiatu w Augustowie

na podstawie art. 37 ust. 4 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późniejszymi zmianami) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Augustowskiego.

 • Przedmiotem oddania w najem jest garaż samochodowy o powierzchni użytkowej 28,86 m2 – wchodzący w skład budynku użytkowo-gospodarczego, znajdującego się na działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3444/4 o powierzchni 0,1850 ha, położonej w obrębie 3 Miasta Augustów przy ul. 3-go Maja 29.
 • Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej Nr SU1A/00020172/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Augustowie.
 • Nieruchomość, zgodnie z uchwałą z dnia 29 maja 2002 r. Nr XXXV/330/02 Rady Miasta Augustów w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części centrum miasta Augustowa, terenów położonych między ulicami: Mostową, Młyńską, Hożą, istniejącą zabudową wielorodzinną oraz ulicami: Ks. Skorupki, Ks. Ściegiennego, 3 Maja, oznaczona jest symbolem 13U – jako tereny zabudowy usługowej.
 • Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu wynosi 138,00 zł netto + 23 % VAT (169,74 zł brutto). Najemca jest obowiązany uiszczać czynsz miesięcznie bez uprzedniego wezwania w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Augustowie.
 • Czas trwania umowy najmu określony został do 31.12.2019 r.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 21 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2 pok. 205 (I piętro).
 • Postąpienie minimalne wynosi 2 zł.
 • Wadium w wysokości 100 zł należy wpłacić do dnia 15 marca 2019 r. na konto Starostwa Powiatowego w Augustowie 52 1240 5211 1111 0010 2989 8225 PEKAO S.A. tak, aby środki pieniężne znalazły się do tego dnia na rachunku Starostwa.
 • Wadium wnosi się w pieniądzu.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.
 • W przetargu mogą brać udział wszyscy oferenci.
 • Zarząd Powiatu może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2 pok. 205 (I piętro), tel. 87 615 52 14.

  Wicestarosta
mgr Dariusz Jan Szkiłądź
(podpis odręczny)
Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)Informacja o obradach III sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja

 Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w obradach III sesji Rady Powiatu w Augustowie, które odbędą się 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1300 w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia planu pracy na 2019 r.:
  1. Komisji Rewizyjnej,
  2. Komisji Budżetu i Finansów,
  3. Komisji Spraw Społecznych,
  4. Komisji Infrastruktury Technicznej.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Augustowie za 2018 rok.
 6. Przedstawienie raportu za lata 2017 – 2018 z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017 – 2020.
 7. Sprawozdanie z wysokości w 2018 roku średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Augustowski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Augustowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Augustowie, wchodzącej w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Augustowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6.
 12. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 – 2018”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Powiat Augustowski w 2019 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Augustowskim na lata 2019 – 2023.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 273/XXXIV/2018 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 10 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów w 2019 roku.
 17. Przyjęcie protokołu Nr II/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn
Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Starosta Augustowski

na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

o g ł a s z a

drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

Nieruchomość oznaczona Nr 1153/29 o pow. 0,0843 ha położona w obrębie 4 Miasta Augustowa przy ulicy Świerkowej:

 • posiadająca założoną księgę wieczystą Nr SU1A/00019291/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Augustowie,
 • niezabudowana; przez działkę przebiega nieczynna nitka wodociągu,
 • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy „Lipowiec” w Augustowie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wolnostojącą,
 • położona na terenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz na terenie określonym, jako Zespół Osiedla Leśników wpisany do gminnej, jak również wojewódzkiej ewidencji zabytków,
 • na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy o gospodarce nieruchomościami Gminie Miasto Augustów przysługuje prawo pierwokupu.

Cena wywoławcza – 144 000 zł (netto); wadium – 18 000 zł; postąpienie minimalne – 1 440 zł.

 • Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 • Cena wywoławcza jest ceną netto, do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.
 • W przetargu mogą brać udział wszyscy oferenci.
 • Termin pierwszego przetargu – 8 stycznia 2019 r.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 21 marca 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2 (pokój nr 205, I piętro).
 • Wadium można wpłacać do dnia 15 marca 2019 r. na konto Starostwa Powiatowego w Augustowie 52 1240 5211 1111 0010 2989 8225 PEKAO S.A.
 • Wadium może być wnoszone w pieniądzu.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.
 • Koszty sporządzenia aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży ponosi nabywca.
 • Starosta Augustowski może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

Informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 205, tel. 87 615 52 14. 

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

 

Augustów, dn. 07.02.2019 r.
Informacja o obradach II sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja

 Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w obradach II sesji Rady Powiatu w Augustowie, które odbędą się 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 1200 w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3 (budynek pomiędzy kompleksem boisk a parkingiem), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2019 – 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Augustowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych Powiatu Augustowskiego na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Powiecie Augustowskim.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez pracy w Powiecie Augustowskim (V)” w ramach osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa (…).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 rok. /Materiał zostanie dostarczony 21 grudnia 2018r./
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2018 – 2023. /Materiał zostanie dostarczony 21 grudnia 2018r./
 12. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 rok. /Materiał zostanie dostarczony 21 grudnia 2018r./
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019 – 2023. /Materiał zostanie dostarczony 21 grudnia 2018r./
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Augustowskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedstawicieli Rady Powiatu w Augustowie do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania Radnych Rady Powiatu w Augustowie do pracy w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 186/XXIII/2005 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Augustowskiego do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 194/XXVII/2001 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Augustowskiego do Augustowskiej Organizacji Turystycznej.
 21. Przyjęcie protokołu Nr I/2018 z dnia 22 listopada 2018r.
 22. Wolne wnioski i zapytania.
 23. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Powiatu w Augustowie

Andrzej Mursztyn
Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Augustowskiego w 2019 r.

UCHWAŁA NR 21/2/2018
ZARZĄDU POWIATU W AUGUSTOWIE
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie Powiatu Augustowskiego w 2019 r.

Pełna treść w załączniku do pobrania.
Pobierz
Ogłoszenie

Starosta Augustowski

na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

o g ł a s z a

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

Nieruchomość oznaczona Nr 1153/29 o pow. 0,0843 ha położona w obrębie 4 Miasta Augustowa przy ulicy Świerkowej:

 • posiadająca założoną księgę wieczystą Nr SU1A/00019291/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Augustowie,
 • niezabudowana; przez działkę przebiega nieczynna nitka wodociągu,
 • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy „Lipowiec” w Augustowie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wolnostojącą,
 • położona na terenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz na terenie określonym, jako Zespół Osiedla Leśników wpisany do gminnej, jak również wojewódzkiej ewidencji zabytków,
 • na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy o gospodarce nieruchomościami Gminie Miasto Augustów przysługuje prawo pierwokupu.

Cena wywoławcza – 144 000 zł (netto); wadium – 18 000 zł; postąpienie minimalne – 1 440 zł.

 • Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 • Cena wywoławcza jest ceną netto, do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.
 • W przetargu mogą brać udział wszyscy oferenci.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 8 stycznia 2019 r. o godz. 10-tej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2 (pokój nr 205, I piętro).
 • Wadium można wpłacać do dnia 3 stycznia 2019 r. na konto Starostwa Powiatowego w Augustowie 52 1240 5211 1111 0010 2989 8225 PEKAO S.A.
 • Wadium może być wnoszone w pieniądzu.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.
 • Koszty sporządzenia aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży ponosi nabywca.
 • Starosta Augustowski może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

Informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 205, tel. 87 615 52 14.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)