1

Informacja o 36 Sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, iż obrady 36 sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 30 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 12.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Augustowie za 2022 r.
 5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2022 r.
 6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2022 r.
 7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Augustowskiego za 2022 r.
 8. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie o stanie zagrożenia zakaźnymi chorobami zwierząt w zakresie ASF i ptasiej grypy.
 9. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Augustowie z działalności w 2022 r.
 10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
 11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
 12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie za 2022 r.
 13. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Pomocna Dłoń” na lata 2021-2030 za rok 2022.
 14. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2022 – 2024 za rok 2022 oraz z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2022.
 15. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.
 16. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2022 r.
 17. Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Augustowskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2023 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2023 – 2029.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Augustów.
 21. Podjęcie uchwały przyjmującej stanowisko w sprawie poszanowania imienia św. Jana Pawła II.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Powiecie Augustowskim.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Starosty Augustowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Krusznik, oznaczonej nr ewidencyjnym 60.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji dotyczącej „zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności”.
 28. Przyjęcie protokołu XXXV/23 z dnia 27 stycznia 2023 r.
 29. Wolne wnioski.
 30. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze bezprzetargowej

Starosta Augustowski na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) p o d a j e do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze bezprzetargowej.

 1. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste jest nieruchomość Skarbu Państwa składająca się z niżej wymienionych działek:
 • działka oznaczona nr ewidencyjnym 16 o powierzchni 7,8428 ha, położona w obrębie 0008 Krusznik, gminie Nowinka, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00037646/4,
 • działka oznaczona nr 222/12 o pow. 0,7063 ha, położona w obrębie 0008 Krusznik, gminie Nowinka, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00037668/4,
 • działka oznaczona nr 222/13 o pow. 0,7063 ha, położona w obrębie 0008 Krusznik, gminie Nowinka, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00025507/1.
 1. Nieruchomość wymieniona w punkcie 1:
 • nie jest zabudowana;
 • położona jest na obszarze, który nie jest objęty obowiązującym planem miejscowym, nie wydano też decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • znajduje się, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie Wigierskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 24, poz. 124), w granicach Wigierskiego Parku Narodowego, ponadto na obszarach Natura 2000.
 1. Na podstawie art. 10 ust. 5j ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
  (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 916 z późn. zm.) oddanie w użytkowanie wieczyste następuje w trybie bezprzetargowym na rzecz Wigierskiego Parku Narodowego.
 2. Zgodnie z art. 10 ust. 5l i 5m ustawy o ochronie przyrody oddanie nieruchomości
  w użytkowanie wieczyste jest wolne od podatków i opłat z tym związanych, a wynikające
  z niego wpisy do ksiąg wieczystych i ich zakładanie są wolne od opłat. Od parków narodowych nie pobiera się opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
 3. Osoba, której przysługuje roszczenie o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wymienionej w wykazie, winna złożyć wniosek o oddanie tej nieruchomości
  w użytkowanie wieczyste w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 108, tel. 87 643 96 79.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 17.03.2023 r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym

Starosta Augustowski

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

Działka Nr 2493/18 o powierzchni 0,0224 ha położona w obrębie 2 miasta Augustów:

 • nieposiadająca założonej księgi wieczystej;
 • niezabudowana;
 • planowane zagospodarowanie na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;
 • w planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona na terenie przeznaczonym pod ciąg pieszy.

Wysokość czynszu – 1 344,00 zł rocznie netto + podatek Vat wg stawki obowiązującej w danym roku, płatne do dnia 30 marca każdego roku, z tym, że w przypadku dzierżawy przez niepełny rok czynsz zostanie ustalony proporcjonalnie, a termin płatności zostaje ustalony z dzierżawcą. Dzierżawca jest zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 108 (parter), tel. 87 643 96 79.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 17.03.2023 r.
Ogłoszenie o konkursie

Zarząd Powiatu w Augustowie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie
ul. Śródmieście 31, 16-300 Augustów.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Augustowie

Zarząd Powiatu w Augustowie ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2023 roku dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu augustowskiego.

W załączeniu do pobrania:
Uwaga przewoźnicy

Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 209) o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw wprowadziła m.in. zmiany w zakresie warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

 1. Wprowadzona została nowa definicja bazy eksploatacyjnej, która według nowych przepisów – ma być miejscem będącym w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowanym do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły. W skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów; przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub  licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego, wydane przez Starostę Augustowskiego przed 1 marca 2022 r., mają obowiązek dostosować się do nowych wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej do 1 stycznia 2023 r.

Do 15 stycznia 2023 r. przedsiębiorcy muszą zadeklarować spełnienie wymogu posiadania takiej bazy. W związku z powyższym do 15 stycznia 2023 r. należy złożyć w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Augustowie oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną.

 1. Nowym obowiązkiem dla przedsiębiorcy, po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, jest coroczny obowiązek przedkładania:
  • oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych, w tym kierowców wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę ich zatrudnienia;
  • informacji o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Przewoźnicy będą zatem zobowiązani do przekazywania pierwszej informacji w powyższym zakresie za rok 2022 – do dnia 31 marca 2023 roku.

Druki oświadczeń można pobrać poniżej lub w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Augustowie ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów.

Załączniki:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Augustów, dnia 28.12.2022 r.

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), oraz art. 12 ust. 4a, 4f i 5, art. 23 ustawy z dnia  10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 176)

STAROSTA AUGUSTOWSKI

zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 7 Miasta Augustów, oznaczoną nr ewid. 4128/1 o pow. 0,0128 ha. Przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Starosty Augustowskiego Nr 13/2021 z dnia 21.09.2021 r., znak: AB-VII-2.6740.1.86.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Studzienicznej w Augustowie i stała się z mocy prawa własnością Gminy Miasto Augustów. Na podstawie art. 12 ust. 4f ustawy z dnia  10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogę publiczną, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.

Działka nr ewid. 4128/1 o pow. 0,0128 ha została wydzielona z nieruchomości oznaczonej nr ewid. 4128, która figurowała w ewidencji gruntów jako własność Melanii Chmielewskiej. W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, iż Melania Chmielewska zmarła, a tutejszemu organowi nie są znani jej spadkobiercy. W świetle dokumentów znanych organowi nie ma możliwości ustalenia wszystkich osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości objętej przedmiotowym postępowaniem. W związku z powyższym należy uznać, zgodnie z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, że przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym.

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe po Melanii Chmielewskiej do stawienia się w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. Brzostowskiego 2, pokój Nr 109 (Nr tel. 87 643 96 78) i udokumentowania swoich praw.

W przypadku niezgłoszenia się ww. osób odszkodowanie ustalone za działkę nr ewid. 4128/1 o pow. 0,0128 ha zostanie przekazane do depozytu sądowego, stosownie do art. 133 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 28.12.2022 roku.

Z up. Starosty
mgr inż. Leszek Osyda
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii
Geodeta Powiatowy
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 r.

UCHWAŁA NR 930/131/2022 ZARZĄDU POWIATU W AUGUSTOWIE z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Augustowskiego w 2023 r.

Pliki do pobrania: pełna treść uchwały
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego

Starosta Augustowski

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 1899 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego.

Niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona jako działka Nr 1161/1 o pow. 0,1176 ha położona w obrębie 0037 Sztabin, gmina Sztabin, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00036761/9:

 • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi: Sztabin, Ewy, Kamień i Krasnoborki w gminie Sztabin (Uchwała Nr VI/91/2003 Rady Gminy Sztabin z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 88, poz. 1707)) działka zlokalizowana jest na terenach oznaczonych symbolem 5 KS/U – Teren istniejącej stacji paliw, parkingu i projektowanej ich rozbudowy,
 • przez teren działki przebiega projektowana linia napowietrzna WN 110 kV wraz z techniczną strefą ochronną.

Cena nieruchomości – 78 600 zł.

Do ceny nieruchomości doliczony zostanie należny podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.).

Informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Augustowie znajdującym się przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 108, tel. 87 643 96 79.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński

(podpis odręczny)

Augustów, dnia 02.08.2022 r.