Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Wyżarne

Augustów, dnia 29.01.2020 r.

GK.6622.1.2016.MB

 

Informacja o terminie składania wniosków
przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Wyżarne

Na podstawie art. 8c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 703), w związku z faktem, że decyzja Starosty Augustowskiego z dnia 17.09.2019 r. Nr GK.6622.1.2016.MB o nieustaleniu wykazu uprawnionych na podstawie art. 6 ww. ustawy do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wyżarne stała się ostateczna, informuje się o możliwości składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wyżarne, o których mowa w art. 6a powyższej ustawy.

Uprawnionymi do udziału są osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne – jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty. Wskazana grupa osób uprawnionych do udziału we wspólnocie może składać stosowne wnioski wraz z dokumentami, które zgodnie z art. 8c ust. 6 pkt. 2 świadczą o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Zgodnie z art. 8c ust. 5 ww. ustawy wniosek powinien zawierać:

 1. Określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową;
 2. Imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a;
 3. Nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej, o którym mowa w art. 6a;
 4. Wskazanie adresu do doręczeń.

Ponadto we wniosku wskazuje się dowody, które świadczą o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Jeżeli wskazane dowody będą wystarczające Starosta wyda decyzję o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw  rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów.

Wnioski należy składać do Starosty Augustowskiego, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów.

Termin składania wniosków zgodnie z art. 8c ust. 4 powyższej ustawy nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości przedmiotowej informacji, przy czym termin ten liczy się od dnia wywieszenia tej informacji na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Augustowie. Termin składania wniosków ustala się do dnia 31 stycznia 2021 r.

Z up. Starosty
mgr inż. Leszek Osyda
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii
geodeta powiatowy
(podpis nieczytelny)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze bezprzetargowej

Starosta Augustowski

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze bezprzetargowej.

 1. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste są niżej wymienione nieruchomości Skarbu Państwa:
  • Nieruchomość dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00016444/5, składająca się z działki oznaczonej nr ewidencyjnym 102 o powierzchni 3,50 ha, położonej w obrębie 0005 Jałowo, gminie Lipsk oraz działki oznaczonej nr 1282 o powierzchni 1,60 ha, położonej w obrębie 0011 Lipsk, gminie Lipsk.
  • Nieruchomość dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00018631/7, składająca się z działki oznaczonej nr 84 o pow. 2,21 ha, położonej w obrębie 0005 Jałowo, gminie Lipsk.
  • Nieruchomość dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00034944/2, składająca się z działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 21/1 o powierzchni 0,20 ha i nr 21/2 o pow. 2,68 ha, położonych w obrębie 0020 Pruska, gminie Bargłów Kościelny, działki oznaczonej nr ewidencyjnym 107/3 o powierzchni 0,72 ha, położonej w obrębie 0005 Czarniewo, gminie Sztabin oraz działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 1038/1 o powierzchni 0,62 ha i nr 1041 o pow. 0,38 ha, położonych w obrębie 0037 Sztabin, gminie Sztabin.
 2. Nieruchomości wymienione w punkcie 1:
  • nie są zabudowane;
  • położone są na obszarze, który nie jest objęty obowiązującym planem miejscowym, nie wydano też decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 3. Na podstawie art. 10 ust. 5j ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 55) oddanie w użytkowanie wieczyste następuje w trybie bezprzetargowym na rzecz Biebrzańskiego Parku Narodowego.
 4. Zgodnie z art. 10 ust. 5l i 5m ustawy o ochronie przyrody oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste jest wolne od podatków i opłat z tym związanych, a wynikające z niego wpisy do ksiąg wieczystych i ich zakładanie są wolne od opłat. Od parków narodowych nie pobiera się opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
 5. Osoba, której przysługuje roszczenie o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wymienionej w wykazie, winna złożyć wniosek o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 205, tel. 87 615 52 14.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 21.01.2020 r.
Analiza średniej zdawalności oraz wykaz OSK z terenu Powiatu Augustowskiego

Analiza średniej zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców z terenu Powiatu Augustowskiego
od dnia 01.07.2018r. do dnia 31.12.2018r. oraz od dnia 01.01.2019r. do dnia 30.06.2019r.

Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców z terenu Powiatu Augustowskiego

 
Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 519. z późn. zm.), Starosta Augustowski dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumiemy:

 1. zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r.
 2. wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.
 3. szkoda w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 z późn. zm.), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

Starosta dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, poprzez:

 1. ustalenie działalności mogącej z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, która była prowadzona na danym terenie przed dniem 30 kwietnia 2007 r.;
 2. ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest spodziewane ze względu na działalność, o której mowa w pkt 1;
 3. analizę dostępnych informacji na temat zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi;
 4. w razie potrzeby wykonanie pierwszego etapu badań zanieczyszczenia gleby i ziemi przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 519. z późn. zm.).

Po przeprowadzeniu identyfikacji ww. sposób starosta sporządza wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, który następnie zostanie przekazany Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może zgłosić ten fakt staroście.

W zgłoszeniu należy wskazać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
 2. wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej;
 3. informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
 4. opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 519. z późn. zm.).

 

Stosowne zgłoszenia o potencjalnych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi prosimy przekazywać na adres: Starostwo Powiatowe w Augustowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. 3 Maja 29, 16 – 300 Augustów lub na adres e-mail: powiat.augustowski@home.pl.
Godziny pracy aptek w powiecie augustowskim

Poniżej publikujemy godziny pracy aptek w powiecie augustowskim.

 

Lp.Nazwa adres telefonponiedziałek - piąteksobotaniedzielaświęta i inne dni wolne od pracy
1Apteka ul. Mostowa 12c Augustów tel. 87 643-31-857:30 - 19:008:30 - 15:00nieczynnenieczynne
2Apteka ogólnodostępna ul. Konopnickiej 12 Augustów tel. 87 643-23-648:00 - 18:008:00 - 14:00nieczynnenieczynne
3Apteka Remedium Sp. z o.o. ul. Hoża 19 Augustów tel. 87 643-51-198:00 - 18:008:00 - 14:00nieczynnenieczynne
4Apteka Cef@rm 36,6 ul. Rynek Zygmunta Augusta 28 Augustów tel. 87 643-69-858:00 - 18:008:00 - 14:00nieczynnenieczynne
5Apteka ogólnodostępna ul. Kopernika 5 Augustów tel. 87 643-06-738:00 - 17:008:00 - 14:00nieczynnenieczynne
6Apteka Maciej Otto ul. Wojska Polskiego 51 Augustów tel. 87 643-74-467:30 - 20:008:00 - 15:00nieczynnenieczynne
7Apteka Arnica ul. Hoża 2B Augustów tel. 87 643-64-548:00 - 18:008:00 - 15:00nieczynnenieczynne
8Apteka ogólnodostępna ul. Mostowa 1 Augustów tel. 87 644-78-728:00 - 18:009:00 - 16:00nieczynnenieczynne
9Apteka ogólnodostępna ul. Waryńskiego 55 Augustów tel. 87 643-63-658:00 - 19:008:00 - 14:00nieczynnenieczynne
10Apteka Św. Brunona ul. Ks. Skorupki 8 Augustów tel. 87 643-68-557:00 - 19:007:00 - 16:00nieczynnenieczynne
11Apteka Nowa Farmacja Arkadia ul. Wierzbna 9 lok. 2 Augustów tel. 87 643-76-767:30 - 19:008:00 - 16:00nieczynnenieczynne
12Apteka Chaber,
ul. Rynek 7A Lipsk tel. 87 642-30-26
8:00 - 18:008:00 - 13:00nieczynnenieczynne
13Apteka,
ul. Augustowska 43 Sztabin tel. 87 641-23-53
8:00 - 15:008:00 - 12:00nieczynnenieczynne
14Apteka w Płaskiej Jolanta Krutul Płaska 53D tel. 87 641-88-808:00 - 15:009:00 - 13:00nieczynnenieczynne
15Apteka Centrum ul. Kościelna 2 Lipsk tel. 533-304-2508:00 - 16:009:00 - 13:00nieczynnenieczynne
16Apteka nad jeziorami ul. 3 Maja 17 lok. 1 Augustów tel. 87 644-53-558:00 - 19:009:00 - 16:00nieczynnenieczynne
17Apteka Gemini ul. Wojska Polskiego 53 Augustów tel. 87 643-18-527:00 - 20:008:00 - 19:009:00 - 15:00nieczynne
18Apteka Melissa ul. Szpitalna 12 Augustów tel. 87 644-42-658:00 - 18:008:00 - 15:00nieczynnenieczynne
19Apteka Chaber ul. Augustowska 18 Bargłów Kościelny tel. 724 774 0508:00 - 18:008:00 - 14:00nieczynnenieczynne
20Apteka przy basenie ul. Mjr Henryka Sucharskiego 8C Augustów tel. 87 643-54-578:00 - 19:008:00 - 16:00nieczynnenieczynne
21Apteka Dyżurna ul. Mostowa 2 Augustów tel. 87 610-79-408:00 - 19:008:00 - 17:0010:00 - 18:00nieczynne