1

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie

Zarząd Powiatu w Augustowie
Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie, Al. Kard. Wyszyńskiego 3, 16-300 Augustów
Pełna treść Ogłoszenia w załączniku.
Raport o stanie Powiatu Augustowskiego za 2021 rok

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie Powiatu za rok ubiegły. Jest to dokument obejmujący podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w 2021 roku. W zapisach ustawowych zawarte jest wskazanie, że w Raporcie powinno być w szczególności odniesienie do realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu za rok poprzedni.

Podczas sesji Rady Powiatu w Augustowie w dniu 26 maja 2022 roku Starosta Jarosław Szlaszyński przedstawił raport przyjęty przez Zarząd Powiatu w dniu 13 maja 2022 roku.

Zgodnie z art. 30a ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu będzie rozpatrywać Raport podczas sesji w dniu 30 czerwca 2022 roku, na której podejmowana będzie uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania i w sprawie udzielenia absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności.

W debacie nad raportem głos mogą zabierać mieszkańcy powiatu. Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, powinien złożyć do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby, która chciałaby zabrać głos,
 • miejsce zamieszkania (miejscowość),
 • listę z podpisami co najmniej 150 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony Raport o stanie Powiatu. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 29 czerwca 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pok. 26 (II piętro).
Informacja o 30 sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, iż obrady 30 sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 12.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2021 rok i debata nad Raportem o stanie Powiatu Augustowskiego za 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Augustowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2021 i sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022 – 2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 171/XXIII/2017 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Augustowskim na lata 2017 – 2022”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 38/III/2019 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Augustowskim na lata 2019 – 2023”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Rygałówce na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 15. Przyjęcie protokołu Nr XXIX/22 z dnia 26 maja 2022 r.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie

Andrzej Mursztyn
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym

Starosta Augustowski

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

 1. Nieruchomość oznaczona jako działki nr 143/4 o powierzchni 0,2704 ha, nr 116/1 o pow. 0,5389 ha i nr 119/1 o pow. 0,1985 ha, położona w obrębie Gatne Drugie gmina Nowinka:
 • posiadająca założoną księgę wieczystą SU1A/00034019/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Augustowie;
 • niezabudowana, dzierżawa na cele rolne;
 • w planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona na terenie przeznaczonym pod projektowaną drogę ekspresową.

Wysokość czynszu – 605,00 zł rocznie brutto, płatne do dnia 30 marca każdego roku, z tym, że w przypadku dzierżawy przez niepełny rok czynsz zostanie ustalony proporcjonalnie, a termin płatności zostaje ustalony z dzierżawcą. Dzierżawca jest zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 108 (parter) te. 87 643 96 79.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 22.05.2022 r.
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

Starosta Augustowski

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Nieruchomość oznaczona jako działki nr 2437 o pow. 0,0360 ha i nr 2438 o pow. 0,0383 ha, położonej w obrębie 0002, miasto Augustów:

 • posiada założoną księgę wieczystą Nr SU1A/00014428/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Augustowie;
 • zabudowana budynkiem usługowym stanowiącym własność użytkownika wieczystego nieruchomości;
 • w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów zwanym „Borki – Centrum” uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/253/01 Rady Miasta Augustów z dnia 29 czerwca 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 27, poz. 466) nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą z możliwością dopuszczenia pod funkcję usługową nieuciążliwą.

Cena nieruchomości – 250 428 zł.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 108, tel. 87 643 96 79.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński

(podpis odręczny)
Informacja o 29 sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, iż obrady 29 sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 26 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3.

UWAGA! Ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa w sesji wezmą udział radni Rady Powiatu, pracownicy Starostwa Powiatowego, dyrektorzy powiatowych jednostek, oraz inne osoby, których obecność jest niezbędna. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Zespole Placówek Młodzieżowych Bursie Międzyszkolnej w Augustowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022 – 2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sztabin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowinka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipsk.
 10. Przedłożenie sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego zarok 2021.
 11. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2021 rok.
 12. Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/22 z dnia 29 kwietnia 2022 r.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na okres od 1 lipca 2022 r. do dnia 30 września 2022 r.

Starosta Augustowski

na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późniejszymi zmianami) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na okres od 1 lipca 2022 r. do dnia 30 września 2022 r.

 1. Działka Nr 3269/2 o powierzchni 317 m² położona w Augustowie obręb 3:
  • posiada założoną księgę wieczystą SU1A/00013318/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Augustowie;
  • niezabudowana;
  • nieruchomość może być wykorzystana na cele rekreacyjne z dopuszczeniem realizacji tymczasowych obiektów handlowo – usługowych;
 2. Wywoławcza wysokość czynszu – 2500 zł miesięcznie netto, płatny w terminie do dnia 10 każdego miesiąca począwszy od miesiąca lipca, na konto Starostwa Powiatowego;
  • Minimalne postąpienie – 30 zł.
  • Cena wywoławcza jest ceną netto, do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.
  • Dzierżawca zostanie zobowiązany do ponoszenia na własny koszt wszelkich świadczeń publicznych, związanych z dzierżawioną nieruchomością.
 3. Na dzierżawionym terenie zakazuje się wznoszenia budynków i innych obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem.
 4. W przetargu mogą brać udział wszyscy oferenci.
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 2 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2 (pokój nr 108, parter).
 6. Wadium w wysokości 500 zł można wpłacać do dnia 30 maja 2022 r. na konto Starostwa Powiatowego w Augustowie 52 1240 5211 1111 0010 2989 8225 PEKAO S.A. (liczy się data wpływu środków na konto).
 7. Wadium może być wnoszone w pieniądzu.
 8. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz organizatora przetargu.
 10. Organizator przetargu może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 108 (parter), tel. 87 643 96 79.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 04.05.2022 r.
Informacja o 28 sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, iż obrady 28 sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 29 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 14.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3.

UWAGA! Ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa w sesji wezmą udział radni Rady Powiatu, pracownicy Starostwa Powiatowego, dyrektorzy powiatowych jednostek, oraz inne osoby, których obecność jest niezbędna. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie za 2021 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2019 – 2021 w roku 2021 oraz z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2021 roku.
 6. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Pomocna Dłoń” na lata 2021 – 2030 za rok 2021.
 7. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022 – 2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Augustów.
 11. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2021 r.
 12. Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Augustowskiego.
 13. Przyjęcie protokołu Nr XXVII/22 z dnia 31 marca 2022 r.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn
Ogłoszenie o wyniku postępowania – Centrum komunikacyjne Augustowa

Ogłoszenie o wyniku postępowania – Roboty budowlane – Centrum komunikacyjne Augustowa – rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych.

Pliki do pobrania: