Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Wyżarne

Augustów, dnia 29.01.2020 r.

GK.6622.1.2016.MB

 

Informacja o terminie składania wniosków
przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Wyżarne

Na podstawie art. 8c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 703), w związku z faktem, że decyzja Starosty Augustowskiego z dnia 17.09.2019 r. Nr GK.6622.1.2016.MB o nieustaleniu wykazu uprawnionych na podstawie art. 6 ww. ustawy do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wyżarne stała się ostateczna, informuje się o możliwości składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wyżarne, o których mowa w art. 6a powyższej ustawy.

Uprawnionymi do udziału są osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne – jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty. Wskazana grupa osób uprawnionych do udziału we wspólnocie może składać stosowne wnioski wraz z dokumentami, które zgodnie z art. 8c ust. 6 pkt. 2 świadczą o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Zgodnie z art. 8c ust. 5 ww. ustawy wniosek powinien zawierać:

 1. Określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową;
 2. Imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a;
 3. Nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej, o którym mowa w art. 6a;
 4. Wskazanie adresu do doręczeń.

Ponadto we wniosku wskazuje się dowody, które świadczą o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Jeżeli wskazane dowody będą wystarczające Starosta wyda decyzję o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw  rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów.

Wnioski należy składać do Starosty Augustowskiego, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów.

Termin składania wniosków zgodnie z art. 8c ust. 4 powyższej ustawy nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości przedmiotowej informacji, przy czym termin ten liczy się od dnia wywieszenia tej informacji na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Augustowie. Termin składania wniosków ustala się do dnia 31 stycznia 2021 r.

Z up. Starosty
mgr inż. Leszek Osyda
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii
geodeta powiatowy
(podpis nieczytelny)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze bezprzetargowej

Starosta Augustowski

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze bezprzetargowej.

 1. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste są niżej wymienione nieruchomości Skarbu Państwa:
  • Nieruchomość dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00016444/5, składająca się z działki oznaczonej nr ewidencyjnym 102 o powierzchni 3,50 ha, położonej w obrębie 0005 Jałowo, gminie Lipsk oraz działki oznaczonej nr 1282 o powierzchni 1,60 ha, położonej w obrębie 0011 Lipsk, gminie Lipsk.
  • Nieruchomość dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00018631/7, składająca się z działki oznaczonej nr 84 o pow. 2,21 ha, położonej w obrębie 0005 Jałowo, gminie Lipsk.
  • Nieruchomość dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00034944/2, składająca się z działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 21/1 o powierzchni 0,20 ha i nr 21/2 o pow. 2,68 ha, położonych w obrębie 0020 Pruska, gminie Bargłów Kościelny, działki oznaczonej nr ewidencyjnym 107/3 o powierzchni 0,72 ha, położonej w obrębie 0005 Czarniewo, gminie Sztabin oraz działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 1038/1 o powierzchni 0,62 ha i nr 1041 o pow. 0,38 ha, położonych w obrębie 0037 Sztabin, gminie Sztabin.
 2. Nieruchomości wymienione w punkcie 1:
  • nie są zabudowane;
  • położone są na obszarze, który nie jest objęty obowiązującym planem miejscowym, nie wydano też decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 3. Na podstawie art. 10 ust. 5j ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 55) oddanie w użytkowanie wieczyste następuje w trybie bezprzetargowym na rzecz Biebrzańskiego Parku Narodowego.
 4. Zgodnie z art. 10 ust. 5l i 5m ustawy o ochronie przyrody oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste jest wolne od podatków i opłat z tym związanych, a wynikające z niego wpisy do ksiąg wieczystych i ich zakładanie są wolne od opłat. Od parków narodowych nie pobiera się opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
 5. Osoba, której przysługuje roszczenie o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wymienionej w wykazie, winna złożyć wniosek o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 205, tel. 87 615 52 14.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 21.01.2020 r.
Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w I półroczu 2020 r.

Augustów, dnia 23.01.2020 r.

OP.272.3.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej
poniżej równowartości 30.000 Euro

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów
zaprasza w drodze Zapytania ofertowego do przedstawienie oferty cenowej na
„Zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w I półroczu 2020 r.”

Plik do pobrania: pełna wersja ZAPYTANIA wraz z załącznikami
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w I półroczu 2020 r.

Augustów, dnia 23.01.2020 r.

OP.272.4.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej
poniżej równowartości 30.000 Euro

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:
„Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek
na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w I półroczu 2020 r.”

Plik do pobrania: pełna wersja ZAPYTANIA wraz z załącznikami
Informacja o obradach IX sesji Rady Powiatu w Augustowie

INFORMACJA

Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w obradach IX sesji Rady Powiatu w Augustowie, które odbędą się w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali szkoleniowej budynku zajęć praktycznych (I piętro) w siedzibie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego powiatowych dróg publicznych w powiecie augustowskim.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Augustowskiego na prowadzenie szkół i placówek niepublicznych, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Augustowskiego, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Augustowie, wchodzącej w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału środków, ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019 – 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2020 – 2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedstawicieli Rady Powiatu w Augustowie do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Augustowie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu w Augustowie na 2020 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
 20. Przyjęcie protokołu Nr VIII/19 z dnia 15 listopada 2019 r.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn
Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej…

UCHWAŁA NR 254/31/2019
ZARZĄDU POWIATU W AUGUSTOWIE
z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
na terenie Powiatu Augustowskiego w 2020 r.

Pliki do pobrania – pełna treść uchwały
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – zmiany !

Informujemy, że w dniu 24 i 31 grudnia 2019 r. punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowany w Starostwie Powiatowym w Augustowie, przy ul. 3 Maja 29 będzie nieczynny.

W związku z powyższym informujemy, że ww. dni zostaną odpracowane, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Lp. Data Termin odpracowania Godziny pracy punktu NPP
1 24 grudnia 2019 r. 2 grudnia 2019 r.

oraz 9 grudnia 2019 r.

7:30 – 15:30
2 31 grudnia 2019 r. 16 grudnia 2019 r.

oraz 23 grudnia 2019 r.

7:30 – 15:30Informacja o obradach VIII sesji Rady Powiatu w Augustowie

INFORMACJA

Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w obradach VIII sesji Rady Powiatu w Augustowie, które odbędą się w dniu 15 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 1200  w sali szkoleniowej budynku zajęć praktycznych (I piętro) w siedzibie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku, z uwzględnieniem przeniesień środków finansowych pomiędzy zadaniami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.’’
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu augustowskiego na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów w 2020 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie Gimnazjum Nr 5 Specjalnego im. Jana Pawła II w Augustowie i stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 5 Specjalnego im. Jana Pawła II w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie Gimnazjum Nr 4 w Augustowie i stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 4 w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Technicznych im. gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Augustowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Augustowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Augustowie i likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Augustowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019 – 2023.
 23. Przedłożenie projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 rok i przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2020 – 2023 – materiał zostanie przekazany podczas obrad sesji.
 24. Informacja o stanie realizacji w roku szkolnym 2018/2019 zadań oświatowych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 25. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 26. Przyjęcie protokołu Nr VII/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r.
 27. Wolne wnioski.
 28. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn
Otwarty konkurs ofert – nieodpłatna pomoc prawna w 2020 r.

Zarząd Powiatu w Augustowie
ogłasza otwarty konkurs ofert
na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
na terenie Powiatu Augustowskiego w 2020 r.

Pliki do pobrania – pełny tekst ogłoszenia