Decyzja o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wyżarne

Na podstawie art. 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 703) Starosta Augustowski zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 17.09.2019 r. Nr GK.6622.1.2016.MB o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wyżarne na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

W załączeniu treść ww. decyzji.
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze bezprzetargowej

Starosta Augustowski

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze bezprzetargowej.

 1. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste są niżej wymienione nieruchomości Skarbu Państwa:
 • Nieruchomość położona w obrębie 0005 Jałowo gmina Lipsk – działka oznaczona nr 67 o powierzchni 1,86 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00010591/8.
 1. Nieruchomość opisana w punkcie 1:
 • nie jest zabudowana;
 • położona jest na obszarze, który nie jest objęty obowiązującym planem miejscowym, nie wydano też decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 1. Na podstawie art. 10 ust. 5j ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1614 z późn. zm.) oddanie w użytkowanie wieczyste następuje w trybie bezprzetargowym na rzecz Biebrzańskiego Parku Narodowego.
 2. Zgodnie z art. 10 ust. 5l i 5m ustawy o ochronie przyrody oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste jest wolne od podatków i opłat z tym związanych, a wynikające z niego wpisy do ksiąg wieczystych i ich zakładanie są wolne od opłat. Od parków narodowych nie pobiera się opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
 3. Osoba, której przysługuje roszczenie o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wymienionej w wykazie, winna złożyć wniosek o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 205, tel. 87 615 52 14.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 16.09.2019 r.
Analiza średniej zdawalności oraz wykaz OSK z terenu Powiatu Augustowskiego

Analiza średniej zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców z terenu Powiatu Augustowskiego
od dnia 01.07.2018r. do dnia 31.12.2018r. oraz od dnia 01.01.2019r. do dnia 30.06.2019r.

Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców z terenu Powiatu Augustowskiego

 
Informacja o obradach VII sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja

Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w obradach VII sesji Rady Powiatu w Augustowie, które odbędą się w dniu 30 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 1300 w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Zespole Placówek Młodzieżowych Bursie Międzyszkolnej w Augustowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
 6. Informacja SP ZOZ w Augustowie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.
 7. Informacja SP ZZOD w Augustowie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019 – 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipsk.
 11. Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2019r.
 12. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019 – 2023 w I półroczu 2019 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji dotyczącej ustanowienia strefy ciszy na jeziorze Paniewo.
 14. Przyjęcie protokołu Nr VI/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn
Informacja o wydaniu decyzji administracyjnej

GK.6622.1.2016.MB

Augustów, dnia 11.07.2019

 

Na podstawie art. 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 703) Starosta Augustowski zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 11.07.2019 r. Nr GK.6622.1.2016.MB o ustaleniu obszaru Wspólnoty Gruntowej Wsi Wyżarne.

W załączeniu treść ww. decyzji – pobierz
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze bezprzetargowej

Starosta Augustowski

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) p o d a j e do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze bezprzetargowej.

1. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste są niżej wymienione nieruchomości Skarbu Państwa:

– Nieruchomość położona w obrębie 0005 Jałowo gmina Lipsk – działka oznaczona nr 80 o powierzchni 1,20 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00016444/5.

– Nieruchomość położona w obrębie 0005 Jałowo gmina Lipsk – działka oznaczona nr ewidencyjnym 89 o powierzchni 2,17 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00010591/8.

2. Nieruchomości wymienione w punkcie 1:

– nie są zabudowane;

– położone są na obszarze, który nie jest objęty obowiązującym planem miejscowym, nie wydano też decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

3. Na podstawie art. 10 ust. 5j ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1614 z późn. zm.) oddanie w użytkowanie wieczyste następuje w trybie bezprzetargowym na rzecz Biebrzańskiego Parku Narodowego.

4. Zgodnie z art. 10 ust. 5l i 5m ustawy o ochronie przyrody oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste jest wolne od podatków i opłat z tym związanych, a wynikające z niego wpisy do ksiąg wieczystych i ich zakładanie są wolne od opłat. Od parków narodowych nie pobiera się opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

5. Osoba, której przysługuje roszczenie o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wymienionej w wykazie, winna złożyć wniosek o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 205, tel. 87 615 52 14.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński

(podpis odręczny)
Informacja o obradach VI sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja

Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w obradach VI sesji Rady Powiatu w Augustowie, które odbędą się w dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 9.00 w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2018 rok i debata nad Raportem o stanie Powiatu Augustowskiego za 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Augustowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2018 i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019 – 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bargłów Kościelny.
 11. Podjęcie uchwały przyjmującej stanowisko w sprawie poprawy dostępności komunikacyjnej Powiatu Augustowskiego.
 12. Przyjęcie protokołu Nr V/19 z dnia 14 maja 2019 r.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn

Szanowni Mieszkańcy powiatu augustowskiego,

Zgodnie z art. 30a ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Augustowskiego za 2018 rok, oprócz radnych, mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu augustowskiego.

Zasady udziału mieszkańców w debacie określa art. 30a ust. 7 i ust. 8 ustawy o samorządzie powiatowym. Zgłoszenia udziału, zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie, należy dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Zgłoszenia należy składać w Starostwie Powiatowym w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pok. 26 (II piętro).

Raport o stanie Powiatu Augustowskiego za 2018 rok jest opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie – bezpośredni link: http://bip.st.augustow.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.4297/attachment.1.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn
Starosta Augustowski

na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na okres od 19 czerwca 2019 r. do dnia 19 września 2019 r.

1.      Działka Nr 3269/2 o powierzchni 317 m² położona w Augustowie obręb 3:
–        posiada założoną księgę wieczystą SU1A/00013318/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Augustowie;
–        niezabudowana;
–        nieruchomość może być wykorzystana na cele rekreacyjne z dopuszczeniem realizacji tymczasowych obiektów handlowo – usługowych;

2.      Wywoławcza wysokość czynszu – 2000 zł miesięcznie netto, płatny w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, na konto Starostwa Powiatowego Nr 97 1240 5211 1111 0010 2989 8094 PEKAO S.A.
–        Minimalne postąpienie – 20 zł.
–       Cena wywoławcza jest ceną netto, do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.
–        Dzierżawca zostanie zobowiązany do ponoszenia na własny koszt wszelkich świadczeń publicznych, związanych z dzierżawioną nieruchomością.

3.      Na dzierżawionym terenie zakazuje się wznoszenia budynków i innych obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem.

4.      W przetargu mogą brać udział wszyscy oferenci.

5.      Przetarg odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2 (pokój nr 205, I piętro).

6.      Wadium w wysokości 200 zł można wpłacać do dnia 7 czerwca 2019 r. na konto Starostwa Powiatowego w Augustowie 52 1240 5211 1111 0010 2989 8225 PEKAO S.A. (liczy się data wpływu środków na konto).

7.      Wadium może być wnoszone w pieniądzu.

8.      Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9.      Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz organizatora przetargu.

10.  Organizator przetargu może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 205 (I piętro), tel. 87 615 52 14.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

 
Informacja o obradach V sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja

Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w obradach V sesji Rady Powiatu w Augustowie, które odbędą się w dniu 14 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 12.00 w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu augustowskiego.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.

8.      Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 r.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019 – 2023.

11.  Przedłożenie sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za 2018 rok.

12.  Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2018 rok.

13.  Przyjęcie protokołu Nr IV/19 z dnia 28 marca 2019 r.

14.  Wolne wnioski.

15.  Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn