1

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze bezprzetargowej

Starosta Augustowski na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) p o d a j e do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze bezprzetargowej.

 1. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste jest nieruchomość Skarbu Państwa składająca się z niżej wymienionych działek:
 • działka oznaczona nr ewidencyjnym 16 o powierzchni 7,8428 ha, położona w obrębie 0008 Krusznik, gminie Nowinka, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00037646/4,
 • działka oznaczona nr 222/12 o pow. 0,7063 ha, położona w obrębie 0008 Krusznik, gminie Nowinka, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00037668/4,
 • działka oznaczona nr 222/13 o pow. 0,7063 ha, położona w obrębie 0008 Krusznik, gminie Nowinka, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00025507/1.
 1. Nieruchomość wymieniona w punkcie 1:
 • nie jest zabudowana;
 • położona jest na obszarze, który nie jest objęty obowiązującym planem miejscowym, nie wydano też decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • znajduje się, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie Wigierskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 24, poz. 124), w granicach Wigierskiego Parku Narodowego, ponadto na obszarach Natura 2000.
 1. Na podstawie art. 10 ust. 5j ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
  (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 916 z późn. zm.) oddanie w użytkowanie wieczyste następuje w trybie bezprzetargowym na rzecz Wigierskiego Parku Narodowego.
 2. Zgodnie z art. 10 ust. 5l i 5m ustawy o ochronie przyrody oddanie nieruchomości
  w użytkowanie wieczyste jest wolne od podatków i opłat z tym związanych, a wynikające
  z niego wpisy do ksiąg wieczystych i ich zakładanie są wolne od opłat. Od parków narodowych nie pobiera się opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
 3. Osoba, której przysługuje roszczenie o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wymienionej w wykazie, winna złożyć wniosek o oddanie tej nieruchomości
  w użytkowanie wieczyste w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 108, tel. 87 643 96 79.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 17.03.2023 r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym

Starosta Augustowski

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

Działka Nr 2493/18 o powierzchni 0,0224 ha położona w obrębie 2 miasta Augustów:

 • nieposiadająca założonej księgi wieczystej;
 • niezabudowana;
 • planowane zagospodarowanie na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;
 • w planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona na terenie przeznaczonym pod ciąg pieszy.

Wysokość czynszu – 1 344,00 zł rocznie netto + podatek Vat wg stawki obowiązującej w danym roku, płatne do dnia 30 marca każdego roku, z tym, że w przypadku dzierżawy przez niepełny rok czynsz zostanie ustalony proporcjonalnie, a termin płatności zostaje ustalony z dzierżawcą. Dzierżawca jest zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 108 (parter), tel. 87 643 96 79.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 17.03.2023 r.
Ogłoszenie o konkursie

Zarząd Powiatu w Augustowie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie
ul. Śródmieście 31, 16-300 Augustów.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Augustowie

Zarząd Powiatu w Augustowie ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2023 roku dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu augustowskiego.

W załączeniu do pobrania:
Informacja o 35 sesja Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, iż obrady 35 sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 27 stycznia 2023 r. (piątek) o godz. 13.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3.
Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 119/XVII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 13  lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Augustowskim na lata 2023 – 2028”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2023 – 2029.
 8. Sprawozdanie z wysokości w 2022 roku średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Augustowski.
 9. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Powiatu za 2022 rok.
 10. Przyjęcie protokołu XXXIV/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn
Uwaga przewoźnicy

Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 209) o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw wprowadziła m.in. zmiany w zakresie warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

 1. Wprowadzona została nowa definicja bazy eksploatacyjnej, która według nowych przepisów – ma być miejscem będącym w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowanym do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły. W skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów; przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub  licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego, wydane przez Starostę Augustowskiego przed 1 marca 2022 r., mają obowiązek dostosować się do nowych wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej do 1 stycznia 2023 r.

Do 15 stycznia 2023 r. przedsiębiorcy muszą zadeklarować spełnienie wymogu posiadania takiej bazy. W związku z powyższym do 15 stycznia 2023 r. należy złożyć w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Augustowie oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną.

 1. Nowym obowiązkiem dla przedsiębiorcy, po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, jest coroczny obowiązek przedkładania:
  • oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych, w tym kierowców wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę ich zatrudnienia;
  • informacji o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Przewoźnicy będą zatem zobowiązani do przekazywania pierwszej informacji w powyższym zakresie za rok 2022 – do dnia 31 marca 2023 roku.

Druki oświadczeń można pobrać poniżej lub w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Augustowie ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów.

Załączniki:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Augustów, dnia 28.12.2022 r.

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), oraz art. 12 ust. 4a, 4f i 5, art. 23 ustawy z dnia  10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 176)

STAROSTA AUGUSTOWSKI

zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 7 Miasta Augustów, oznaczoną nr ewid. 4128/1 o pow. 0,0128 ha. Przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Starosty Augustowskiego Nr 13/2021 z dnia 21.09.2021 r., znak: AB-VII-2.6740.1.86.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Studzienicznej w Augustowie i stała się z mocy prawa własnością Gminy Miasto Augustów. Na podstawie art. 12 ust. 4f ustawy z dnia  10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogę publiczną, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.

Działka nr ewid. 4128/1 o pow. 0,0128 ha została wydzielona z nieruchomości oznaczonej nr ewid. 4128, która figurowała w ewidencji gruntów jako własność Melanii Chmielewskiej. W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, iż Melania Chmielewska zmarła, a tutejszemu organowi nie są znani jej spadkobiercy. W świetle dokumentów znanych organowi nie ma możliwości ustalenia wszystkich osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości objętej przedmiotowym postępowaniem. W związku z powyższym należy uznać, zgodnie z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, że przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym.

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe po Melanii Chmielewskiej do stawienia się w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. Brzostowskiego 2, pokój Nr 109 (Nr tel. 87 643 96 78) i udokumentowania swoich praw.

W przypadku niezgłoszenia się ww. osób odszkodowanie ustalone za działkę nr ewid. 4128/1 o pow. 0,0128 ha zostanie przekazane do depozytu sądowego, stosownie do art. 133 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 28.12.2022 roku.

Z up. Starosty
mgr inż. Leszek Osyda
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii
Geodeta Powiatowy
Informacja o 34 sesja Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w obradach 34 sesji Rady Powiatu w Augustowie, które odbędą się w dniu 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 12.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022 – 2026.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2023 – 2029.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Augustowskiego na 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Augustowskiego na lata 2023 – 2030.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w zakresie zadań własnych powiatu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu augustowskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na świadczenie usług, polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych, przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Zespole Placówek Młodzieżowych Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Nr 2 w Augustowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania Radnych Rady Powiatu w Augustowie do pracy w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatuw Augustowie na 2023 rok.
 19. Przyjęcie protokołu XXXIII/22 z dnia 15 listopada 2022 r.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Augustowie

ZARZĄD POWIATU W AUGUSTOWIE
na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców

 1. Przedmiotem oddania w najem są dwa garaże samochodowe o powierzchni użytkowej
  14,56 m2 każdy – wchodzące w skład budynku użytkowo – gospodarczego, znajdującego się na działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3444/4 o powierzchni 0,1850 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 Miasta Augustów przy ul. 3-go Maja 29.
 2. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej Nr SU1A/00020172/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Augustowie.
 3. Nieruchomość, zgodnie z uchwałą z dnia 29 maja 2002 r. Nr XXXV/330/02 Rady Miasta Augustów w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części centrum miasta Augustowa, terenów położonych między ulicami: Mostową, Młyńską, Hożą, istniejącą zabudową wielorodzinną oraz ulicami: Ks. Skorupki, Ks. Ściegiennego, 3 Maja, oznaczona jest symbolem 13U – jako tereny zabudowy usługowej.
 4. Ustala się miesięczny czynsz dla garażu o powierzchni użytkowej 14,56 m2 w wysokości 110,00 zł netto (sto złotych). Najemca jest obowiązany uiszczać czynsz miesięcznie bez uprzedniego wezwania w terminie do 10-go każdego miesiąca kalendarzowego na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Augustowie.
 5. Forma oddania w najem – bezprzetargowa.
 6. Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2 pok. 108 tel. 87 643 96 79.
 7. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Wicestarosta
mgr Dariusz Jan Szkiłądź
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 30.11.2022 r.