1

Wyrazy współczucia

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
dr. n. med. Marka Roga
w latach 2007 – 2011 Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej
w latach 2018 – 2021 Ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
od 2021 r. Zastępcy Ordynatora SOR
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Augustowie

Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie
i łączymy się w bólu po stracie najbliższej i drogiej Im Osoby

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,
Rada i Zarząd Powiatu w Augustowie
Życzenia Bożonarodzeniowe 2022

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w duchu staropolskiej tradycji przekazujemy życzenia wzajemnej życzliwości, rodzinnego ciepła, wewnętrznego spokoju i wiary w przyszłość. Życzymy, aby te wyjątkowe, niezapomniane dni, wypełnione wzajemnym wsparciem, przyjaźnią i miłością przyniosły wiele głębokich i radosnych przeżyć. Niech nadchodzący 2023 Rok obdarzy wszystkich zdrowiem, optymizmem, będzie czasem realizacji osobistych i zawodowych zamierzeń oraz spełniania marzeń. Andrzej Mursztyn - Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie, Dariusz Jan Szkiłądź - Wicestarosta Augustowski, Jarosław Szlaszyński - Starosta Augustowski. Boże Narodzenie, 2022 rok.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzenia mieszkańcom powiatu Augustowskiego przekazali m.in.:

 1. Przedstawiciele władz rządowych i parlamentarzyści:
 • Adam Andruszkiewicz – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • Lech Antoni Kołakowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Michał Wiśniewski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,
 • Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP,
 • Stefan Krajewski – Poseł na Sejm RP,
 • Robert Winnicki – Poseł na Sejm RP,
 • Paweł Krutul – Poseł na Sejm RP
 • Marek Komorowski – Senator RP,
 • Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski;
 1. Samorządowcy:
 • Artur Kosicki wraz z Radnymi Województwa Podlaskiego;
 1. Lasy Państwowe;
 2. Przedsiębiorcy;
 3. Jednostki wojskowe współpracujące z Powiatem;
 4. Ausma Miškinienė – Mer Miasta partnerskiego Łoździeje.Wyrazy współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia
Siostrze Marii Kiłyk

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

z powodu śmierci
MAMY

składają

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,
Zarząd i Rada Powiatu w Augustowie
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego
Wyrazy współczucia

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Zenona Sieńko
Radnego Rady Powiatu w Augustowie w latach 1998-2002 i 2006-2014
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w latach 2010-2012
oraz Członka Zarządu Powiatu w Augustowie w latach 1998-2000 i 2012-2014

Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie
i łączymy się w bólu po stracie najbliższej i drogiej Im Osoby

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski, Zarząd Powiatu w Augustowie,
Przewodniczący Rady Powiatu i Radni Rady Powiatu w Augustowie
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie
Obywatelski monitoring funduszy europejskich – nie przegap!

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich
w Polsce na lata 2021-2027 będziemy mieć do dyspozycji w tej perspektywie unijnej około 76 miliardów euro. To standardowy 7-letni budżet unijny, z którego Polska skorzysta już kolejny raz, inny aniżeli fundusze zaplanowane na Krajowy Plan Odbudowy. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. –
w wyniku licznych uwag, przeprowadzonych konsultacji i zrealizowanych wysłuchań publicznych ostatecznie dokument został zatwierdzony przez rząd RP oraz Komisję Europejską oraz opublikowany w lipcu 2022 r.

Fundusze europejskie będą wdrażane w ramach specjalnie opracowanych programów, w tym międzynarodowych i transgranicznych, a w Polsce dodatkowo zgodnie z Umową Partnerstwa w ramach 16 regionalnych programów obsługiwanych przez urzędy marszałkowskie oraz 8 tematycznych programów krajowych obsługiwanych przez stronę rządową:

 • Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) – budżet ok. 135 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) – budżet ok. 21,9 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) – budżet ok. 45,9 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) – budżet ok. 11,4 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – budżet ok. 14,3 mld zł (obszar: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
  i częściowo mazowieckie)
 • Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 – budżet ok. 3,5 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ) – budżet ok. 2,7 mld zł
 • Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (PTFE) – budżet ok. 2,5 mld zł

Realizacja przedsięwzięć (projektów), zarówno w trybie konkurencyjnym (konkursowym), jak i w tzw. niekonkurencyjnym, będzie możliwa dopiero po zatwierdzeniu tych przez Komisję Europejską oraz powołaniu komitetów monitorujących dla każdego programu. Komitety te oprócz zatwierdzenia kryteriów i metodyki wyboru projektów będą weryfikować spełnienie warunków oraz tzw. zasad horyzontalnych. W skład każdego komitetu monitorującego wchodzić będą:

 1. przedstawiciele władz krajowych i regionalnych, administracji, organizacji zrzeszających samorządy, sektora nauki,
 2. partnerzy społeczni (związki zawodowe i organizacje pracodawców), biznesu oraz przedsiębiorczości społecznej
 3. 9 podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, tj. organizacji pozarządowych,
  a także ich federacji, związków.

Komitety monitorujące programy będą odgrywać dużo większą rolę aniżeli w poprzednich perspektywach UE z kilku powodów. Otóż, kluczowe będzie zderzenie się z ambitnymi celami klimatycznymi wynikającymi z Europejskiego Zielonego Ładu wskazującym celem jest Unia Europejska jako obszar neutralny klimatycznie, społeczeństwo sprawiedliwe i dostatnie, gospodarka nowoczesna i ekologiczna, aby to osiągnąć opracowano cały pakiet regulacji, elementów oraz zasad, w tym DNSH (ang. Do No Significant Harm) –„nie wyrządzaj poważnej szkody”. Ponadto zgodnie z art. 15 rozporządzenia ogólnego z czerwca 2021 r. ustanawiającego warunki horyzontalne korzystania z funduszy europejskich wskazano m.in. skuteczne stosowanie i wdrażanie Karty Praw Podstawowych UE, oprócz już wcześniej obowiązujących zasad horyzontalnych, tj. równości kobiet i mężczyzn, dostępności dla osób
z niepełnosprawnością, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju.

Dodatkowo w komitetach monitorujących potrzebni będą przedstawiciele/-ki z organizacji, które zajmują się działalnością tematycznie związaną z danymi programami, m.in.: edukacja, włączenie społeczne, rynek pracy, zdrowie, cyfryzacja, gospodarka, sprawiedliwa transformacja, infrastruktura i transport, obszary wiejskie, miejskie obszary funkcjonalne, rewitalizacja, kultura i dziedzictwo kulturowe, rybactwo, zdrowa żywność, pomoc żywnościowa dla najuboższych, wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych
w zakresie kształtowania i realizacji polityk publicznych.

Wyłonienie organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących zgodnie z regulacjami musi się odbyć w transparentnej procedurze niezależnie od władz krajowych i regionalnych oraz ich organów doradczych. Z uwagi na sukcesywne zatwierdzanie programów przez Komisję Europejską wyłonienie NGOs odbywać się będzie w najbliższych tygodniach zarówno
w przypadku programów krajowych, jak i regionalnych. W przypadku programów krajowych władną do opracowania procedury i powołania komisji wyborczej jest rada działalności pożytku publicznego w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast w przypadku programów regionalnych stosowny proces wyborczy i powołanie komisji wyborczej musi zostać zrealizowany przez odpowiednie wojewódzkie rady działalności pożytku publicznego (odpowiednio organ doradczy marszałka województwa).

Jedno jest pewne będzie bardzo mało czasu – zaledwie kilka dni na zgłoszenia i głosowanie wśród organizacji pozarządowych, a to wymagać będzie ogromnej mobilizacji i wzmocnienia wielu osób, które do tej pory może nie zajmowały się bezpośrednio inwestycjami i działaniami finansowanymi z funduszy europejskich, ale np. interesowały się zasadami państwa prawa (wolność słowa, prawo zrzeszania się, praworządność), prawem do informacji, prawami kobiet, niedyskryminacją osób LGBTQiA, prawami osób z państw trzecich, dostępnością dla osób z niepełnosprawnością oraz ochroną środowiska, troską o klimat, sprawiedliwą transformacją. Aktywność w komitecie monitorującym będzie idealna na pewno dla osób, które czuwają nad transparentnością, dbają o dostęp do dokumentów, monitorują zamówienia publiczne.

Forma zaangażowania w komitecie monitorującym może dotyczyć roli członka/członkini komitetu monitorującego (lub zastępcy), a także funkcji obserwatora. Warto wiedzieć, że zaangażowanie w prace komitetu i w powołanych w jego ramach grupach roboczych to funkcja obywatelska (społeczna) związane jest z udziałem w posiedzeniach, ale też analizą dokumentów pod kątem obszaru/zagadnienia, w szczególności dot. zasad i warunków oraz kryteriów wyboru projektów, a także kontakt ze środowiskiem NGOs, udostępnianie materiałów, formułowanie opinii, rekomendacji, postulatów w imieniu środowiska NGOs.

Nabór do komitetów dotyczy perspektywy budżetu UE na lata 2021-2027 (+2lata). Członkowie komitetu monitorującego (i zastępcy) mogą liczyć na wsparcie z budżetu danego programu w ramach tzw. pomocy technicznej. Wsparcie uzależnione będzie także od ewentualnej dotacji pozyskanej przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego na wsparcie przedstawicieli/-ek NGOs w procesie monitorowania funduszy europejskich. Na chwilę obecną na pewno można liczyć na dostęp do informacji, udział w szkoleniach i konferencjach oraz spotkaniach oraz zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia komitetu.

OFOP zachęca do wypełnienia formularza celem analizy możliwości i potencjału organizacji pozarządowych do prac w komitetach monitorujących i współpracy w tym zakresie. Organizacje mogą liczyć na możliwość wymiany doświadczeń, wsparcie specjalistów, udział
w spotkaniach informacyjnych i przygotowawczych, m.in. 9 listopada i 14 grudnia. Zgłoszenia zainteresowanych osób, które chcą otrzymywać aktualne informacje i korzystać ze wsparcia OFOP przyjmowane są przez formularz – link: https://bit.ly/3PB1PkH

Zainteresowanych startem do komitetów monitorujących bez doświadczenia w tej kwestii Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza na spotkania wprowadzające
w tematykę funduszy europejskich na lata 2021 2027 w następujących terminach.

 • 8 listopada 2022 (wtorek) godz. 19:00
 • 9 listopada 2022 (środa) godz. 14:00
 • 23 listopada 2022 (środa) godz. 14:00
 • 24 listopada 2022 (czwartek) godz. 19:00
 • 7 grudnia 2022 (środa) godz. 14:00

Będą to spotkania trwające ok. 1h. Podczas każdego z nich zostanie omówiona struktura programów finansowanych z funduszy europejskich na lata 2021-2027, zasada partnerstwa, zasady horyzontalne, czym właściwie są komitety monitorujące. Będzie okazja do zapoznania się z nazewnictwem. Spotkanie jest dedykowane osobom, które chcą się wdrożyć w tematykę i nie czują się pewnie nt. tego jakie zadania mogą mieć przedstawiciele/-ki NGOs w komitetach monitorujących.

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniami, które przybliżają aspekty zasad horyzontalnych:

Więcej informacji na stronie OFOP.
W sprawach komitetów monitorujących prosimy o kontakt: komitetymonitorujace@ofop.eu

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Zaproszenie na Zawody Strzeleckie z okazji Święta Niepodległości

Augustowski Klub Strzelecki „Krechowiak” zaprasza na V Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Augustowskiego z okazji 104. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, które odbędą się na strzelnicy w Klonownicy koło Augustowa 13 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje w regulaminie załączonym poniżej.
Informacja o konsultacjach społecznych

Informacja o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”

Na podstawie uchwały Nr 69/XIII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Augustowskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” (Dz. U. Województwa Podlaskiego z 2012 r., poz. 708), Zarząd Powiatu w Augustowie w dniu 14 października 2022 r. podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Powiatu Augustowskiego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego odnośnie opracowywanego dokumentu. Konsultacje zostaną przeprowadzone na obszarze Powiatu Augustowskiego od 19 października 2022 r. do 2 listopada 2022 r.

Treść Programu i wzór formularza zgłaszania uwag są dostępne w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pok. 1 i na stronie internetowej Powiatu Augustowskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opinie, uwagi i propozycje można zgłaszać pocztą lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz pocztą elektroniczną.

Do pobrania:

Augustów, dnia 7 listopada 2022 r.

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”

Do pobrania:
To już 95 lat I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie!

12 października 2022 r. I LO obchodziło uroczysty jubileusz, który na pewno pozostanie w pamięci wszystkich obecnych na święcie Piramowicza. Jubileusz objął honorowym patronatem Dariusz Piontkowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej celebrowanej przez Księdza Dziekana Wojciecha Jabłońskiego i absolwenta szkoły Ks. Kan. dr. Antoniego Skowrońskiego w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie. Następnie wszyscy goście i społeczność szkolna wzięła udział w obchodach Święta Szkoły w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie. Pani Dyrektor Anna Sus-Cilulko serdecznie powitała przybyłych gości.

Zaproszenie na jubileusz przyjęli: Dariusz Piontkowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Marek Komorowski – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Ks. Kan. Wojciech Jabłoński – Dziekan Dekanatu św. Bartłomieja Apostoła, Ks. Kan. dr Antoni Skowroński, Barbara Buraczewska – Podlaski Wicekurator Oświaty, ppłk Marek Białobrzeski reprezentujący gen. bryg. Piotra Fajkowskiego – Dowódcę 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, płk Krzysztof Świderski – Dowódca 14. Pułku Przeciwpancernego w Suwałkach, ppłk Mateusz Kujawski – Szef Sztabu reprezentujący płk Mariusza Majerskiego – Dowódcę 11. Mazurskiego Pułku Artylerii w Węgorzewie, ppłk Jarosław Kowalewski – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach, dr Józef Kozłowski – Dyrektor Instytutu Historii Wojskowej, reprezentujący Rektora – Komendanta Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie gen. bryg. dr. Roberta Kosowskiego, Marek Kłoczko – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, dr Marta Kapusta – Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach, Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, Małgorzata Mikos – Sekretarz Powiatu Augustowskiego, Mirosław Krakowski – Skarbnik Powiatu w Augustowie, Bożenna Kondracka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Joanna Jaśko – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju, Martyna Chodacz, Barbara Możejewska – Warejko – Zastępca Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach, Marta Wasilewska – Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach, Jarosław Cezary Słabiński – Wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Barbara Czartoszewska – Prezes Zarządu Augustowskiego Oddziału Związku Sybiraków, Zbigniew Kaszlej – Prezes Augustowskiego Zarządu Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Siostra Helena Kamińska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Wojciech Szostak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów, Roman Rogoziński – Nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska, Tomasz Kuprewicz – Komendant Powiatowej Policji w Augustowie, Michał Olszewski – Zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Augustowie, Jarosław Oborski – Komendant Straży Granicznej w Augustowie, Agata Augusewicz – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wiesław Mursztyn – Komendant Hufca Pracy w Augustowie, Zdzisław Sadowski Właściciel Przychodni Lekarsko – Pielęgniarskiej „Eskulap”, Dyrektorzy, kierownicy Jednostek Organizacyjnych Powiatu Augustowskiego, dyrektorzy powiatowych i miejskich jednostek oświatowych. Przybili także przedstawiciele Rady Rodziców, emeryci i absolwenci szkoły.

Pani Dyrektor na zakończenie wspomniała także swoich poprzedników, dyrektorów: Zdzisława Badowskiego, Stanisława Budnika, Joannę Lisek, którzy ze względów zdrowotnych nie mogli uczestniczyć w uroczystości, ale przekazali serdeczne pozdrowienia.

Sukces szkoły jest zasługą wielu osób, dlatego przy tak uroczystym jubileuszu zawsze jest miejsce na podziękowania. Pani dyrektor Anna Sus Cilulko wręczyła okolicznościowe statuetki Piramowicza. Zaszczytny tytuł Przyjaciela Szkoły otrzymali:

Dariusz Piontkowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej, Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, płk Krzysztof Świderski – Dowódca 14. Pułku Przeciwpancernego w Suwałkach, płk Mariusz Majewski – Dowódca 11. Pułku Artylerii w Węgorzewie, ppłk Jarosław Kowalewski – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach, Ks. Kan. dr Antoni Skowroński, Mirosław Krakowski – Skarbnik Powiatu Augustowskiego.

Podziękowania otrzymały także osoby, które uświetniły swoją obecnością  jubileusz: Marek Komorowski – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Barbara Możejewska – Warejko – Zastępca Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach oraz wizytator Marta Wasilewska.

Szczególne podziękowania za współpracę i wsparcie szkoły otrzymali:

Starosta Jarosław Szlaszyński, Ks. Dziekan Wojciech Jabłoński, Małgorzata Mikos – Sekretarz Powiatu, Bożenna Kondracka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Joanna Jaśko – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju oraz Martyna Chodacz.

Nagrodzeni i zaproszeni goście gratulowali szkole dotychczasowych dokonań i życzyli dalszej owocnej pracy i kolejnych osiągnięć. Nie zabrakło również ciepłych wspomnień o wychowawcach i nauczycielach.

Starosta Augustowski podziękował wszystkim pracownikom szkoły za sumiennie wykonywaną pracę i uhonorował Bożenę Bendig, Małgorzatę Lendę i Mirosławę Skorupę Nagrodą Starosty Augustowskiego. Starosta wraz z Wicestarostą oraz Naczelnik WOKiS wręczyli także stypendia uczniom za osiągnięcia w nauce i sporcie oraz pogratulowali ich rodzicom. Chwilę później Nagrody Dyrektora otrzymali nauczyciele i pracownicy.

Część oficjalną jubileuszu zakończył spektakl w wykonaniu Teatru Res Humanae prowadzony przez Bożenę Bendig już od 34 lat oraz szkolny zespół muzyczny pod kierownictwem Janusza Cichora. Była to jak zawsze artystyczna uczta i sentymentalna podróż przez kolejne 9 i pół dekad istnienia szkoły. Motywem przewodnim były przeboje charakterystyczne dla kolejnych pokoleń uczących się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie. Warto podkreślić, że w spektaklu wystąpili artyści, którzy pracują już w teatrze kilka lat, ale także debiutujący w tej roli uczniowie. Res Humanae wciąż kontynuuje tradycje placówki jako istotnego ośrodka kultury.

Uroczystość zakończyła się zaproszeniem na wyjątkowy jubileusz, czyli 100-lecie Szkoły i okolicznościowy tort w atmosferze ciepłych wspomnień.

Dziękujemy wszystkim, którzy uświetnili swoją obecnością 95-lecie Piramowicza. Do zobaczenia za 5 lat!

ILO

Przemówienie Marka Komorowskiego – Senatora RP podczas obchodów Jubileuszu 95-lecia I Liceum
Przemówienie Marka Komorowskiego – Senatora RP podczas obchodów Jubileuszu 95-lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie

Przemówienie Dariusza Piontkowskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki
Przemówienie Dariusza Piontkowskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, który objął patronatem honorowym Jubileusz 95-lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie

Dyrektor I LO w Augustowie Anna Sus – Cilulko przekazuje Posłowi na Sejm RP Jarosławowi Zielińskiemu statuetkę przyjaciela Szkoły
Dyrektor I LO w Augustowie Anna Sus – Cilulko przekazuje Posłowi na Sejm RP Jarosławowi Zielińskiemu statuetkę przyjaciela Szkoły podczas uroczystości Jubileuszu 95-lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie

Część artystyczna podczas Jubileuszu 95-lecia istnienia I Liceum
Część artystyczna podczas Jubileuszu 95-lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie

Starosta Jarosław Szlaszyński oraz Wicestarosta Dariusz Jan Szkiłądź wręczają nagrodę Pani Mirosławie Skorupie
Starosta Jarosław Szlaszyński oraz Wicestarosta Dariusz Jan Szkiłądź wręczają nagrodę Pani Mirosławie Skorupie za sumiennie wykonywaną pracę podczas Jubileuszu 95-lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie
Święto Edukacji w powiatowych szkołach

Dzień Edukacji Narodowej jest doskonałą okazją do przekazania wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i pracownikom oświaty życzeń oraz podziękowań za codzienną troskę o wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia, za rozwijanie postaw patriotycznych i społecznych, a także rozbudzanie w młodzieży szlachetnych i ambitnych aspiracji.

I Liceum Ogólnokształcące im. G. Piramowicza obchodziło 12 października uroczystość jubileuszową 95–lecia istnienia Szkoły, połączoną z Dniem Edukacji. W tym samym dniu Szkoła Podstawowa Specjalna im. Jana Pawła II i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. Jana Pawła II obchodziły swoje święta. W Augustowskim Centrum Edukacyjnym i Zespole Szkół Technicznych uroczystości odbyły się 13 października. W II Liceum Ogólnokształcącym święto połączone z wręczeniem uczniom stypendiów i nagród odbędzie się w kolejnym tygodniu.

Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej nagrody Starosty Augustowskiego otrzymało 8 nauczycieli: Bożena Bendig, Małgorzata Lenda, Mirosława Skorupa i Anna Sus-Cilulko z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Wiesław Bakuniewicz i Jarosław Górski z Zespołu Szkół Technicznych oraz Katarzyna Kasjanowicz i Agnieszka Turowska z Zespołu Szkół Specjalnych.

Podczas uroczystości uczniom szkół ponadpodstawowych wręczone zostały nagrody oraz stypendia Starosty Augustowskiego, które stanowią wyraz uznania i są formą wsparcia osób osiągających największe sukcesy w nauce, sporcie lub kształcą się w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Stypendia z budżetu Powiatu za wyniki w nauce przyznano w tym semestrze 19 uczniom, a w sporcie – 6. Stypendia branżowe otrzymało 6 osób kształcących się w zawodach ślusarz, tapicer oraz monter sieci i instalacji sanitarnych. Ponadto w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych nagrody otrzymały 3 uczennice.

Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, wręczając listy gratulacyjne uczniom i podziękowania rodzicom zapewnił, iż nadal będą wspierani i nagradzani ambitni oraz utalentowani młodzi ludzie, którzy mają wspaniałe osiągnięcia w różnych dziedzinach. Życzył uczniom, aby wysiłek wkładany w zdobywanie wiedzy zaowocował sukcesami w dalszej drodze życiowej, a nauczycielom – by ich praca i zaangażowanie w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia przynosiły jak najlepsze efekty, satysfakcję i społeczne uznanie.

Red.

D. Piontkowski – Sekretarz Stanu w MEiN
Przemówienie D. Piontkowskiego – Sekretarza Stanu w MEiN podczas Jubileuszu I LO

Wręczenie stypendiów uczniom
Wręczenie stypendiów uczniom Augustowskiego Centrum Edukacyjnego

Wręczenie nagród Starosty Augustowskiego nauczycielom
Wręczenie nagród Starosty Augustowskiego nauczycielom Zespołu Szkół Specjalnych

Uczestnicy uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej
Uczestnicy uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Technicznych