Zaproszenie

Starosta Augustowski
oraz Prezes Augustowskiego Klubu Strzeleckiego „Krechowiak”
zapraszają do wzięcia udziału

w III Zawodach Strzeleckich
z okazji
101. ROCZNICY ODZYSKANIA
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Zawody zostaną rozegrane 10 listopada 2019 roku
na strzelnicy sportowej w Klonownicy k/Augustowa.
Początek imprezy o godz. 8.45.

W załączeniu „Regulamin III Zawodów Strzeleckich”.
„Bo nauczyciel jest kapitanem…”

Takie motto towarzyszyło tegorocznym obchodom Dnia Edukacji Narodowej w Powiecie Augustowskim.

Uroczystości rozpoczęto w piątek, 11 października, świętem Zespołu Szkół Specjalnych i Patrona tej szkoły – św. Jana Pawła II. Następnie odbyło się oficjalne przekazanie do użytku Otwartej Strefy Aktywności. W ramach zadania pn. „Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych i elementów małej architektury w Otwartej Strefie Aktywności przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym” powstała siłownia plenerowa, strefa relaksu i plac zabaw o charakterze sprawnościowym, zbudowane zostało także ogrodzenie terenu. Z utworzonej Strefy korzystać będą przede wszystkim dzieci i młodzież z sąsiadujących szkół i placówek: ZSS, ACE oraz Bursy Międzyszkolnej. Na przedsięwzięcie o wartości ok. 100 tys. zł uzyskano dofinansowanie w wysokości 50% w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącego rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Po poświęceniu obiektu przez Księdza Prałata Jerzego Owsiankę – Proboszcza Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, uroczystego otwarcia OSA dokonały dzieci i młodzież Zespołu Szkół Specjalnych.

W trakcie szkolnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w ACE wręczono stypendia 15 najbardziej uzdolnionym uczniom szkoły. Stypendia były przyznane w ramach projektu: „Profesjonaliści w zawodzie”, który jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i realizowany będzie do końca listopada 2020 roku. Liderem projektu jest Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji w Białymstoku, a realizatorem – ACE. Całkowity budżet wynosi ponad 442,5 tys. zł, w tym wkład własny po stronie szkoły zaplanowano na ok. 38,8 tys. zł. W ramach projektu zrealizowane zostaną: 2 edycje staży dla uczniów, staże nauczycieli kształcenia zawodowego, zajęcia pozalekcyjne z matematyki, języka angielskiego, grafiki komputerowej, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego, a także kursy zawodowe (kurs komputerowy prowadzenia sprzedaży, kurs podstawowy obsługi AutoCAD, kurs tworzenia stron www) oraz wsparcie stypendialne uczniów najbardziej uzdolnionych.

W poniedziałek, 14 października odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej.
W auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego zgromadzili się przedstawiciele duchowieństwa, władz samorządowych, służb, inspekcji i straży, a także młodzież, rodzice i zaproszeni goście. Uczestników uroczystości przywitał Roman Krzyżopolski – Dyrektor ZSS w Augustowie, szkoły która była w tym roku głównym organizatorem obchodów. Goście mieli okazję obejrzeć ciekawy i wzruszający montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów ZSS, przygotowany pod kierunkiem nauczycieli i pracowników szkoły: Romana Krzyżopolskiego, Katarzyny Niedźwieckiej, Urszuli Sieńkowskiej-Cioch, Beaty Augustynowicz, Katarzyny Kasjanowicz, Iwony Bagińskiej, Marzeny Doroszko, Ewy Klukowskiej, Elżbiety Chilickiej, Roberta Chilickiego, Alicji Sokołowskiej, Ewy Poważy, Agnieszki Szczygło, Marii Gładyszewskiej, Piotra Wencewicza, Zbigniewa Zadrożnego. Podziękowania za piękny spektakl w imieniu Powiatu Augustowskiego przekazali: starosta Jarosław Szlaszyński, wicestarosta Dariusz Jan Szkiłądź, członkowie Zarządu – Marek Dobkowski, Tadeusz Drągiewicz i Waldemar Jedliński, a także Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Mursztyn.

Nawiązując do motta przewodniego uroczystości starosta życzył wszystkim nauczycielom, aby byli dobrymi kapitanami, zawsze potrafili obrać właściwy kurs oraz mądrze sterowali załogą, która została im powierzona. Uczniom życzył, by stanowili dobrą załogę i pod kierunkiem swoich kapitanów potrafili osiągnąć wyznaczony cel.
– Z dumą mogę powiedzieć, że nasze szkoły stawiają na jakość kształcenia i kładą nacisk na takie wychowanie uczniów, by byli dobrymi Polakami, wartościowymi ludźmi i mądrymi obywatelami – powiedział starosta. – Za tę pracę i wysiłek dziękuję wszystkim społecznościom szkolnym z terenu powiatu, dodał.

Podczas święta najlepszym uczniom szkół ponadpodstawowych wręczone zostały stypendia Starosty Augustowskiego. Stypendia przyznawane są z budżetu Powiatu Augustowskiego w każdym semestrze. Stanowią one wyraz uznania i są formą wsparcia dla uczniów osiągających największe sukcesy. Stypendia otrzymuje dwóch uczniów z każdej szkoły, mających najlepsze wyniki w nauce. Natomiast stypendia sportowe przyznawane są uczniom będącym członkom kadry Polski lub osiągającym wysokie lokaty na zawodach sportowych rangi co najmniej wojewódzkiej. Listy gratulacyjne uczniom i podziękowania rodzicom wręczył starosta Jarosław Szlaszyński, wicestarosta Dariusz Jan Szkiłądź, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu w Augustowie – Joanna Lisek oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Augustowie – Bożenna Kondracka. Przyznano 16 stypendiów: 8 za wyniki w nauce i 8 za wyniki sportowe.

Święto było również doskonałą okazją do wręczenia nagród Starosty Augustowskiego nauczycielom z powiatowych szkół. Nagrody otrzymali: Tomasz Choroszewski, Teresa Gorajewska, Małgorzata Kijewska, Jarosław Kwiecień, Piotr Łaciński, Joanna Edyta Ostapowicz, Urszula Sieńkowska-Cioch oraz Iwona Węgrzynowicz. Szczególne wyrazy uznania i gratulacje starosta złożył na ręce Bożeny Bendig – nauczycielki Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w związku z otrzymaniem przez nią tytułu Profesora Oświaty.
Następnie w imieniu gości głos zabrał Ksiądz Dziekan Wojciech Jabłoński, który w swoim wystąpieniu podkreślił rolę wychowawców i zwrócił uwagę na to, że wszyscy powinniśmy być im wdzięczni.

Andrzej Gryguć – Prezes Okręgu Podlaskiego ZNP pogratulował sukcesów w pracy nauczycielom i podkreślił, że Powiat Augustowski jest jednym z najlepszych samorządów w naszym regionie, a wysoka jakość pracy szkół średnich zapewnia im miejsce w czołówce województwa podlaskiego.

Oprócz powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej uroczystości związane z tym świętem odbyły się również w każdej szkole i placówce oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski. Była to doskonała okazja do przekazania podziękowań nauczycielom i pracownikom oraz do wręczenia wyróżnień przyznanych przez dyrektorów.

Red.

Otwarta Strefa Aktywności

Przemówienie Dyrektora ZSS

Wręczenie nagród Starosty Augustowskiego

Złożenie gratulacji Bożenie Bendig – nauczycielce ZSO
Dotacje na drogi

W środę, 9 października, na ul. Wojska Polskiego w Augustowie Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski wręczył symboliczne czeki, potwierdzające dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych i gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych. Czeki na łączną kwotę ok. 17,89 mln zł pozwolą na realizację 16 zadań inwestycyjnych na terenie powiatu Augustowskiego.

– Spotkaliśmy się przy ulicy Wojska Polskiego, która pełni niezwykle istotną rolę w układzie komunikacyjnym miasta. Jest to najbardziej zaawansowana i kosztowna inwestycja, spośród wszystkich przedsięwzięć prowadzonych na drogach Powiatu w tym roku – powiedział starosta Jarosław Szlaszyński. – Rozpoczęto również realizacje pozostałych inwestycji powiatowych. Bez wsparcia z funduszy rządowych i dobrej współpracy z samorządami gminnymi modernizacja dróg na taką skalę nie byłaby możliwa, dodał.

Obecny na spotkaniu Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreślił, że Fundusz Dróg Samorządowych stanowi wielką szansę na poprawę jakości życia mieszkańców, którzy potrzebują bezpiecznych i wygodnych dróg. Łącznie w skali kraju przeznaczono na ten cel ok. 6 mld zł.

W imieniu Powiatu Augustowskiego symboliczny czek na kwotę ponad 9,5 mln zł odebrali: starosta Jarosław Szlaszyński, wicestarosta Dariusz Jan Szkiłądź, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Mursztyn oraz Członkowie Zarządu: Marek Dobkowski, Tadeusz Drągiewicz i Waldemar Jedliński, a także Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej Mieczysław Sobolewski. Wojewoda wręczył także czeki przedstawicielom gmin z terenu Powiatu: Miasta Augustów (ok. 4,40 mln zł), Gminy Augustów (1,38 mln zł), Gminy Lipsk (781 tys. zł), Gminy Bargłów Kościelny (703 tys. zł) oraz Gminy Sztabin (1,10 mln zł).

– Dzięki temu, że powstał taki instrument jak Fundusz Dróg Samorządowych, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w ramach niespotykanej dotychczas kwoty. Pozwoli to zrealizować inwestycje drogowe, które bez tego wsparcia byłyby niemożliwe – powiedział wojewoda.

Red.

Przebudowywana ul. Wojska Polskiego w Augustowie Wręczenie symbolicznych czeków z Funduszu Dróg Samorządowych Wręczenie symbolicznych czeków z Funduszu Dróg Samorządowych Wręczenie symbolicznych czeków z Funduszu Dróg Samorządowych

Fot. M.Chodacz
Milion na rozwój augustowskiego szpitala

W poniedziałek, 7 października, podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Augustowie, przekazana została informacja, że premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przyznaniu augustowskiemu szpitalowi 1 mln zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i aparatury medycznej m. in. na Oddział Chirurgii Ogólnej, Blok Operacyjny, do gabinetu endoskopowej diagnostyki onkologicznej oraz do pracowni RTG i Działu Rehabilitacji.

– Zarząd Powiatu złożył wniosek do rezerwy budżetu państwa o doposażenie szpitala w aparaturę medyczną. Został on pozytywnie zaopiniowany i do placówki trafi milion złotych z funduszy rządowych, które uzupełnione środkami z budżetu Powiatu Augustowskiego pozwolą na zakup najpotrzebniejszego sprzętu – powiedział podczas konferencji Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

– Cieszę się, że Premier podjął taką decyzję. Jest to kolejny krok w umacnianiu augustowskiego szpitala, który ma ważną misję do spełnienia i dlatego warto w niego inwestować – powiedział obecny na konferencji Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Danuta Zawadzka – Dyrektor SP ZOZ w Augustowie podziękowała Ministrowi za udzielone wsparcie oraz podkreśliła, że szpital od 4 lat bilansuje się, co jest wynikiem efektywnego zarządzania i stałego nadzoru sytuacji placówki przez Zarząd Powiatu.

Podczas konferencji Starosta podziękował personelowi szpitala za zaangażowanie i układającą się współpracę, która pozwala stale podnosić jakość świadczonych usług dla dobra pacjentów.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele lekarzy augustowskiego szpitala, lek. med. Wioletta Tomaszycka-BednarczykZastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej oraz Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski.

Konferencja prasowa w SP ZOZ w Augustowie w dn. 7 października 2019 r.

Fot. M.Chodacz
Akcja – ARiMR wspiera dzieci

Akcja skierowana jest do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji), prowadzących zorganizowane zajęcia dla dzieci na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich. Przeprowadzona zostanie przez oddziały regionalne z tytułu obchodów 25-lecia utworzenia ARiMR.
Zestaw edukacyjny dla dzieci może otrzymać organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja) która:

  1. Złożyła do ARiMR wniosek o przyznanie zestawu edukacyjnego dla dzieci. Wniosek składa się przesyłką pocztową lub osobiście do oddziału regionalnego na adres: Podlaski Oddział Regionalny ARiMR, 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, (w przypadku składania osobiście – pokój 109, I piętro). O przyznaniu zestawu edukacyjnego decyduje kolejność dostarczenia kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku do Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR wg daty i godziny przyjęcia. W sytuacji wysłania wniosku pocztą decyduje data nadania przesyłki, a jako godzinę wpływu do ARiMR uznaje się godz. 16.00 w dniu nadania. W przypadku złożenia większej liczby wniosków o tej samej kolejności nadania, niż liczba posiadanych przez OR zestawów, o fakcie przyznania zestawu zdecyduje wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca dla poszczególnych gmin (wskaźnik G), stanowiący podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na 2018 rok (Dz. U. z 2018r. poz. 1530). W pierwszej kolejności zestawy otrzymają organizacje pozarządowe prowadzące zajęcia opisane w punkcie 4 na terenie najbiedniejszych gmin, wg w/w wskaźnika.
    Wnioski niekompletne i nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane. Zestawy edukacyjne przydzielane będą do wyczerpania zasobu pozostającego w dyspozycji poszczególnych oddziałów regionalnych.
  2. Ma siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Prowadzi działalności w oparciu o wpis do rejestru stowarzyszeń/organizacji pozarządowych od co najmniej 6 pełnych miesięcy, poprzedzających miesiąc złożenia wniosku do ARiMR.
  4. Prowadzi zajęcia opiekuńcze lub edukacyjne lub rekreacyjne dla co najmniej dziesięciorga dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (3-9 lat), w świetlicach lub innych obiektach przeznaczonych do tego rodzaju działalności, zlokalizowanych na terenie wiejskim lub wiejsko – miejskim, w tym w miastach do 5 tys. mieszkańców, w województwie zgodnym z siedzibą Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.
  5. Prowadziła zajęcia, o których mowa w pkt 4 co najmniej dwa razy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
  6. Zobowiąże się do kontynuowania działalności wymienionej w pkt. 4 przez okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu otrzymania zestawu edukacyjnego.
  7. Zobowiąże się do zamieszczenia w widocznym miejscu, w lokalu w którym prowadzone będą zajęcia dla dzieci, przez okres minimum kolejnych 12 miesięcy, począwszy od  miesiąca następnego po miesiącu otrzymania zestawu edukacyjnego, czytelnej informacji: „ARiMR wspiera dzieci” wraz z „logo ARiMR, dostępnym do pobrania na stronie https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/rzecznik-prasowy-arimr/logo-arimr-do-pobrania.html. Powierzchnia informacji nie może być mniejsza niż format A3.

Przyjmowanie wypełnionych i podpisanych wniosków rozpoczyna się z dniem 08.10.2019r. Sekretariat Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR pracuje w godzinach 07.30 – 15.30. Rozstrzygnięcie akcji i ewentualne losowanie odbędą się w siedzibie Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Łomży w dniach 14-16 października. O dokładnej dacie wnioskodawcy zostaną poinformowani mailowo. Wnioski złożone lub nadane w placówce pocztowej z datą wcześniejszą nie zostaną rozpatrzone.

Podlaski Oddział Regionalny ARiMR zwraca się z prośbą o przesłanie mailem, na adres: podalski@arimr.gov.pl informacji o fakcie nadania wniosku pocztą.

W załączeniu gotowy wniosek.

 
25 lat Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie

27 września odbyły się obchody 25 – lecia powstania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Augustowie, prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych WTZ w Augustowie.

Do wspólnego świętowania zaproszeni zostali samorządowcy, przedstawiciele lokalnych mediów, podopieczni i ich opiekunowie, a także przyjaciele z innych podobnych ośrodków w regionie. Powiat Augustowski reprezentowali: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski oraz Andrzej Mursztyn – Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie, którzy przekazali słowa podziękowania i serdeczne gratulacje na ręce Małgorzaty Jarmoszko – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Marty Dziemitko – Przewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych WTZ w Augustowie.

Spotkanie było doskonałą okazją do przypomnienia historii WTZ od momentu założenia w 1994 roku do lat obecnych, którą przybliżyła Anna Dźwilewska – ówczesna Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, założycielka Warsztatu Terapii Zajęciowej. Pierwszym kierownikiem (do roku 2001) był Andrzej Zarzecki. Od początku istnienia z prowadzonej w WTZ terapii skorzystało ponad 70 osób, w codziennych zajęciach obecnie uczestniczy 35 osób z niepełnosprawnością.

Występy uczestników stanowiły część artystyczną spotkania, zaś urodzinowy tort podkreślił wyjątkowość obchodzonego jubileuszu.

25 – lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie 25 – lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie

Fot. Z.Bartoszewicz
W hołdzie ofiarom Obławy Augustowskiej

W poniedziałek, 23 września w Augustowie został odsłonięty pomnik poświęcony zamordowanym podczas Obławy Augustowskiej.

Obława Augustowska jest największą niewyjaśnioną zbrodnią na Polakach po II wojnie światowej. Pacyfikacja Suwalszczyzny przez Rosjan, nazwana później Obławą Augustowską, rozpoczęła się w lipcu 1945 roku. Jej celem było wyeliminowanie zbrojnego, niepodległościowego podziemia oraz stłumienie nieprzychylnych sowietom nastrojów miejscowej ludności. W jej wyniku zatrzymano ponad 7 tys. osób, w tym ok. 2 tys. osób z powiatów: augustowskiego, suwalskiego, sejneńskiego i sokólskiego, podejrzewanych o powiązania z AK-owskim podziemiem wywieziono. Ich los do dziś nie jest znany.

Od lat pamięć ofiar upamiętnia Wzgórze Krzyży w Gibach oraz pomnik odsłonięty w 2018 roku w Suwałkach. Kilkumetrowy postument prezentuje złożone do modlitwy i owinięte drutem kolczastym dłonie, które w geście błagalnym wznoszą znak Polski Walczącej ku niebu. W Augustowie identyczny pomnik został zlokalizowany na rondzie NSZZ „Solidarność”, czyli u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Chreptowicza. Inicjatorem jego budowy jest Ks. Prałat Stanisław Wysocki oraz Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 r. Fundatorem pomnika jest Okręg 2. Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce.

O godzinie 11.00 na Rynku Zygmunta Augusta odśpiewaniem hymnu państwowego i podniesieniem flagi państwowej na maszt rozpoczęły się uroczystości związane z odsłonięciem i poświęceniem Pomnika Ofiar Obławy Augustowskiej. Po przywitaniu przybyłych gości przez Mirosława Karolczuka – Burmistrza Augustowa, głos zabrał dr Jarosław Schabieński – Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, który przedstawił tło historyczne Obławy. W swoim wystąpieniu podkreślił, że choć schemat działania nie różnił się od innych operacji tego typu, to Obława Augustowska miała charakter unikatowy. Wskazał też na przesłanki zbrodni, którymi kierowali się jej organizatorzy, w szczególności: skalę oporu wobec władzy komunistycznej i tradycje niepodległościowe. Podkreślił, że najważniejszą kwestią, z którą dziś się zmagamy jest odnalezienie miejsca, gdzie znajdują się doły śmierci.

Następnie głos zabrał Honorowy Patron uroczystości Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

– Kiedy myślimy o Obławie Augustowskiej nasuwają nam się słowa, które powinny towarzyszyć refleksji o tamtej zbrodni, o tamtym ludobójstwie – jest to modlitwa, prawda, pamięć i testament – powiedział Minister. – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 12 lipca, początek Obławy Augustowskiej, dniem pamięci ofiar tej strasznej zbrodni. Dzięki temu stała się ona bardziej znana w całej Polsce i na trwałe wpisała się w naszą wspólną świadomość, dodał. Podziękował również wszystkim, którzy podjęli się inicjatywy upamiętnienia Ofiar Obławy na umęczonej, patriotycznej Ziemi Augustowskiej.

Następnie głos zabrał przedstawiciel fundatorów pomnika dr Teofil Lachowicz – Sekretarz Okręgu 2. Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, który przekazał uczestnikom uroczystości serdeczne pozdrowienia od Antoniego Chrościelewskiego – Komendanta Stowarzyszenia i podziękował Księdzu Prałatowi Stanisławowi Wysockiemu za wydobywanie z niepamięci tragicznych kart najnowszej historii.

Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski w swoim przemówieniu zwrócił uwagę, że data odsłonięcia pomnika Ofiar Obławy Augustowskiej ma symboliczne znaczenie.
– 23 września 1939 roku w nieodległych Białobrzegach sowieccy czołgiści zamordowali ośmiu bezbronnych, polskich żołnierzy. Dokładnie 80 lat później wspominamy inną zbrodnię, jakże większą, nie mającą swojego odpowiednika w powojennej Polsce, powiedział starosta. – Pamięć, prawda i wolność nie mają ceny, są najważniejsze dla wolnego człowieka i wolnego narodu, dodał.

W drugiej części spotkania, podczas Liturgii Słowa Bożego celebrowanej przez Księdza Prałata Stanisława Wysockiego i Ojca Dariusza Cichora zawierzono Bogu wszystkie Ofiary z lipca 1945 roku. Podczas homilii Ksiądz Prałat, zwracając się do młodzieży, przekazał świadectwo swojego życia.

– Miałem wtedy 7 lat, gdy na naszą ojcowiznę napadli bandyci, a w moim domu w tym czasie była kancelaria Armii Krajowej Obwodu Suwalskiego. Żołnierzom AK udało uciec, a mego ojca Ludwika oraz moje dwie siostry: Kazimierę i Anielę wyprowadzono z domu i wywieziono. Widząc bezbronność ojca, zwróciłem się do niego z prośbą, bym mógł z nim pojechać i go bronić. Odpowiedział mi: „Ty zostań i pilnuj”. Wtedy jeszcze nie rozumiałem, co ojciec miał na myśli.

Następnie kpt. Zbigniew Perkowski z 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odczytał apel pamięci i oddana została salwa honorowa. Po części oficjalnej uformowana została kolumna złożona z kompanii honorowych, pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz rządowych, samorządowych i służb mundurowych, duchowieństwa, licznie zgromadzonej młodzieży z augustowskich szkół, niosącej portrety ofiar Obławy Augustowskiej oraz mieszkańców. Uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami miasta i udali się na rondo NSZZ „Solidarność”, gdzie poświęcony został nowo powstały pomnik. Na zakończenie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze w hołdzie zamordowanym z lipca 1945 r. W skład delegacji Powiatu Augustowskiego wszedł: starosta Jarosław Szlaszyński, wicestarosta Dariusz Jan Szkiłądź, a także gen. bryg. Ryszard Parafianowicz – Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej, ppłk Mateusz Kujawski – Dowódca 2 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej im. płk. E. Maliszewskiego oraz Teresa Strękowska – Wójt Gminy Nowinka.

Uroczystość odsłonięcia pomnika Ofiar Obławy Augustowskiej na Rynku Zygmunta AugustaPrzemówienie dr. Jarosława Schabieńskiego z IPN na Rynku Zygmunta AugustaPrzemówienie Ministra Jarosława Zielińskiego na Rynku Zygmunta Augusta Przemówienie Starosty Jarosława Szlaszynskiego na Rynku Zygmunta Augusta Uroczystość odsłonięcia pomnika Ofiar Obławy Augustowskiej Przemówienie Ks. Prałata Stanisława Wysockiego Tablica informacyjna Pomnika Ofiar Obławy Augustowskiej Młodzież z portretami Ofiar Obławy Augustowskiej Złożenie kwiatów przez delegację Powiatu Augustowskiego Pomnik Ofiar Obławy Augustowskiej

Fot. Martyna Chodacz 
Wyjazd do Portugalii

W dniach 7 – 14 września dwunastu uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza wraz z dyrektorem szkoły – Anną Sus-Cilulko oraz opiekunami projektu: Joanną Ostapowicz i Agnieszką Polakowską, wyjechało na kilka dni do Portugalii. Wyjazd został zorganizowany w ramach programu Erasmus+ „Learn how to learn”, w którym uczestniczy młodzież z trzech europejskich państw: Polski, Portugalii i Bułgarii.

Partnerzy projektu z Portugalii w rzetelny sposób przygotowali się do tego, aby uczniowie I LO mogli poznać i zobaczyć jak najwięcej podczas swojego pobytu. Augustowska młodzież miała możliwość udziału w różnorodnych aktywnościach związanych z uczeniem się, nauczaniem, a także zwiedzaniem. Był to już drugi wyjazd zagraniczny młodzieży z I LO w ramach programu Erasmus+.

Uczestnicy projektu „Learn how to learn”

Fot. I LO
INFORMACJA o przystąpieniu do konsultacji społecznych

INFORMACJA

 o przystąpieniu do konsultacji społecznych
dotyczących projektu „Programu współpracy
Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2020 rok”

Na podstawie uchwały Nr 69/XIII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Augustowskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” (Dz. U. Województwa Podlaskiego z 2012 r., poz. 708), Zarząd Powiatu w Augustowie w dniu 16 września 2019 r. podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Powiatu Augustowskiego odnośnie opracowywanego dokumentu. Konsultacje zostaną przeprowadzone na terenie Powiatu Augustowskiego od 19 września do 4 października 2019 r.

Treść Programu i wzór formularza zgłaszania uwag są dostępne w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pok. 1 i na stronie internetowej Powiatu Augustowskiego www.augustowski.home.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opinie, uwagi i propozycje można zgłaszać pocztą lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz pocztą elektroniczną na adres promocja@hot.pl lub powiat.augustowski@home.pl

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” zamieszczono poniżej w sekcji Załączniki p.n. „Raport z konsultacji Programu 2020”.