Pożegnaliśmy śp. Eugeniusza Simsona

W dniu 18 maja 2019 r. w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie odprawiona została msza święta pogrzebowa śp. Eugeniusza Simsona, której przewodniczył Ksiądz Prałat Jerzy Owsianka – Proboszcz Parafii. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, władze Związku Sybiraków, 18 pocztów sztandarowych i liczna rzesza mieszkańców Augustowa i Powiatu Augustowskiego.

Podczas uroczystości pogrzebowej Bogdan Nowacki odczytał list księdza Stanisława Wysockiego – Prezesa Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 r. Mowę pożegnalną wygłosił Karol Czarniecki – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Janówce. Życiorys, dokonania i wspomnienia o śp. Eugeniuszu Simsonie przedstawiła Henryka Rzepecka – była Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków, a obecnie Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie. Poniżej zamieszczamy treść tego przemówienia.

Śp. Eugeniusz Simson spoczął na augustowskim cmentarzu.

Cześć Jego Pamięci. Pokój Jego Duszy.

Wręczenie Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego dla Eugeniusza Franciszka Simsona w dn. 29 grudnia 2016 r.Fot. Wręczenie Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego
dla Eugeniusza Franciszka Simsona w dn. 29 grudnia 2016 r.

Pożegnanie, 17 maja 2019 r.

Ś.P. Pan Eugeniusz Simson – Sybirak z urodzenia, wielki patriota, społecznik, człowiek mnóstwa pasji, kolekcjoner, przyjaciel, autentyczny  patron szkół noszących imiona sybiraków. Założyciel i wieloletni prezes, a później prezes Honorowy Koła Augustów Związku Sybiraków.

W imieniu obecnego Prezesa Zarządu Oddziału Jerzego Sienkiewicza, wszystkich Sybiraków oraz społeczności szkół noszących imiona sybiraków – szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie, Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze oraz swoim, jako dyrektor byłego Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie, żegnam ś.p. Pana Eugeniusza Franciszka Simsona i wyrażam ogromną wdzięczność za jego olbrzymie zaangażowanie i troskę w tworzenie tych szkół i społeczności świadomych historii swoich przodków. Ś.p. Eugeniusza Simsona gościliśmy bardzo często, bo spraw o które zabiegał, było wiele. Zawsze kurtuazyjnie podkreślał, nie chce przeszkadzać, że chce pomóc, ale mobilizował nas do podejmowania różnych działań, czasami na przekór różnym sytuacjom i naszemu pesymizmowi, że to się nie uda, że za trudne, itp…. Dzisiaj za tę motywację i inspirację jesteśmy mu bardzo wdzięczni. A to izba pamięci, a to pomnik, a to obelisk, a to ważna uroczystość rocznicowa, a to miał do przekazania plik materiałów do biblioteki swoich, albo od pani Grażyny Jonkajtys Luby, albo tak zwyczajnie kupował bułeczki w piekarni (przeważnie jagodzianki) i  przychodził przed świętami osobiście składać nam życzenia, czy przedyskutować tzw. ważne sprawy. Bolało go bardzo, kiedy były zaniedbywane lub niedoceniane ważne wydarzenia z naszej historii, martwił się, że młodzież o tym nie wie, a powinna, że jakiś fakt miał miejsce, szczególnie tu na ziemi augustowskiej. Choć zawsze zabiegany, nie mający czasu, z co najmniej dwoma notesami pełnymi adresów i teczką pełną dokumentów, zapisków, notatek i nr telefonów, jednak zawsze pogodny i życzliwy. Czasami dla podkreślenia jakiejś sytuacji  przytaczał wierszyki lub rymowanki.  Pytał zawsze co tam słychać w Nowym Sączu w zaprzyjaźnionym Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków. Kiedy społeczność tej szkoły dowiedziała się, że pan Eugeniusz odszedł, poprosili mnie, abym pożegnała Pana Eugeniusza również w ich imieniu. Zapamiętają go jako osobę życzliwą i bardzo zaangażowaną w budowanie pamięci o Sybirakach.

Eugeniusz Simson urodził się 29 stycznia 1941 r. we wsi Gramatucha w obwodzie nowosybirskim – właśnie tam jego rodzice Eugenia i Władysław zostali wywiezieni z Białowieży niemal rok wcześniej, 10 lutego, w pierwszej deportacji. Eugenia urodziła syna, a sama odeszła 3 lutego 1941 r. Syn Eugeniusz Franciszek powrócił do Polski pod opieką babci i dziadka w 1946 roku, gdyż ojciec Władysław dotarł do Ojczyzny służąc w Armii pod dowództwem generała Zygmunta Berlinga.

To bolesne doświadczenie życiowe i jego umiejętność nawiązywania relacji, przez to mnóstwo kontaktów i przyjaźni oraz autentyczność w postawie i przekonaniach, sprzyjały jego dążeniu do utrwalania historii, w szczególności związanej z Sybirem i Sybirakami, chociaż nie tylko. Z jego inicjatywy, 10 lutego 1994 r. Szkoła Podstawowa w Netcie otrzymała imię Sybiraków i sztandar jako pierwsza w kraju o tym imieniu. Parę miesięcy później, 22.06.1994 r., jako druga w kraju, imię Sybiraków i sztandar otrzymała Szkoła Podstawowa nr 5 w Augustowie, którą w wyniku reformy zlikwidowano, ale imię przejęło powstające w tym samym miejscu Gimnazjum nr 2, które imię Sybiraków i sztandar nosiło dumnie od 2002 roku do kolejnej reformy,  czyli  chwili włączenia do Szkoły Podstawowej nr 2 , tj. do dnia 01. 09.2017 r. W chwili obecnej ostatnia klasa gimnazjum kończy szkołę pod sztandarem jeszcze Gimnazjum im. Sybiraków, jednakże już w szkole Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta. Kiedy jeszcze całkiem zdrowy i w pełni sił o tym zamiarze dowiedział się pan Eugeniusz, bardzo ten fakt przeżywał, wracał do niego wielokrotnie i  zastanawiał się czy nie można jeszcze czegoś zrobić, aby utrzymać imię Sybiraków, szkołę oraz obelisk stojący przed nią, Izbę Pamięci i zbiór cennych eksponatów. Nie zdążył…

Szkołę Podstawową nr 2 im. Zygmunta Augusta też odwiedzał i wspierał, bo posiadał bezcenne zbiory świadczące o historii Augustowa, w szczególności o królu Zygmuncie i chętnie się tą wiedzą dzielił.

Dla zachowania pamięci pokoleń, z jego inicjatywy powstało mnóstwo znaków pamięci: zostały wmurowane pamiątkowe tablice w kościołach, na dworcu kolejowym, w szkołach. Kolejna jego inicjatywa, to ołtarz Rafała Kalinowskiego z ziemią z mogił syberyjskich w kościele pw. Jana Chrzciciela na Borkach, pomnik w Netcie Folwark, tablice pamiątkowe poświęcone Sybirakom w Kościele Jana Chrzciciela, witraże z elementami Sybirackimi, czy Pomnik usytuowany przed tym kościołemPomnik Sybiraków „Golgota Wschodu”, na którym umieszczono ponad 300 nazwisk pochodzących z naszej Małej Ojczyzny. 18 czerwca 2007 r. odbyło się jego uroczyste poświęcenie i odsłonięcie. W tym samym roku, została wydana książka – album „Przez Krzyż do Niepodległej”, zawierająca zarówno nazwiska umieszczone na Pomniku, jak też historię zesłań na Syberię. Te dzieła powstały we współpracy z kapelanem Sybiraków diecezji ełckiej, księdzem prałatem Stanisławem Wysockim, ówczesnym proboszczem. Pan Eugeniusz osobiście zaangażował się w jak najbardziej rzetelne zebranie nazwisk i umieszczenie na pomniku osób wywiezionych na Syberię w trakcie ostatnich deportacji. Inny zrealizowany przez niego pomysł, to nadanie jednej z ulic w Augustowie nazwy Mariana Jonkajtysa, autora hymnu Sybiraków. Tomiki wierszy z dedykacją oraz różaniec syberyjski  tego autora mogliśmy osobiście otrzymać od samego Mariana Jonkajtysa, który na zaproszenie pana Simsona przybywał do Augustowa czy Netty. Za sprawą pana Eugeniusza mieliśmy możliwość poznania osobiście nie tylko autora hymnu, czy członków rodziny państwa Jonkajtysów, ale także członków zarządu Głównego Związku Sybiraków. Z panią Grażyną Lubą Jonkajtys – miłośniczką Augustowa, siostrą autora hymnu, utrzymujemy kontakty do dziś. Bliski jego sercu był też Sybirak – Marszałek Józef Piłsudski, więc znajdował czas i pamiątki również dla Gimnazjum nr 1. Pomnik usytuowany przed dawnym budynkiem szkoły przy ulicy Młyńskiej to także jego inwencja i duża zasługa. Jego marzeniem było, aby o Augustowie świat usłyszał w jak najlepszym świetle, dbał o to, aby Augustów zaistniał w różnych kręgach i różnych polach działalności. Zawsze powtarzał: Augustów jest na A.

Oprócz trwałych śladów pamięci, wspomnień pozostawił po sobie niezatarty ślad w naszych szkołach, naszej młodzieży i dzieciach, w naszych sercach i umysłach. Tak trudno jest mówić o ś.p. Eugeniuszu Simsonie w czasie przeszłym.

Wszystko umiera, tylko pamięć dobrych uczynków nie ginie. ( Napoleon)

Jego dobre uczynki zostaną po nim, tu, na ziemi. Niech spoczywa w pokoju.

                                                                                                                    /Henryka Rzepecka
Projekt Early Warning Europe

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundacja Firmy Rodzinne realizują projekt Early Warning Europe, którego celem jest udzielanie pomocy firmom i przedsiębiorcom przeżywającym trudności i sytuacje kryzysowe.

O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP) działający na terenie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie:

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/early-warning

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/early-warning

https://ffr.pl/pl/ewe/
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Eugeniusza Simsona

Wójta Gminy Augustów w latach 1990 – 2002
Radnego Rady Powiatu I Kadencji
Przewodniczącego Rady Społecznej SP ZOZ w 2002 r.
Wieloletniego Prezesa Augustowskiego Oddziału Związku Sybiraków
Inicjatora upamiętniania miejsc pamięci narodowej
oraz Pomysłodawcy nadania imion szkołom w Gminie Augustów.

Składamy wyrazy szczerego współczucia Najbliższym
oraz łączymy się w bólu po stracie drogiej Wam Osoby

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski
Zarząd i Rada Powiatu w Augustowie
pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

 
I LO pod patronatem Uniwersytetu

14 maja podczas sesji Rady Powiatu w Augustowie Anna Sus Cilulko – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących podpisała porozumienie dotyczące objęcia przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku patronatem I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie. W imieniu Uniwersytetu porozumienie podpisze prof. dr hab. Emil Walenty Pływaczewski.

Patronat pozwoli uczniom I LO na korzystanie z zasobów intelektualnych Uniwersytetu. Młodzież będzie mogła uczestniczyć w projektach, konferencjach, spotkaniach, warsztatach, seminariach i forach dyskusyjnych organizowanych i prowadzonych przez pracowników naukowo – dydaktycznych Uniwersytetu Białostockiego. Podpisane porozumienie przyczyni się do pogłębiania wiedzy uczniów liceum w zakresie historii, edukacji dla bezpieczeństwa, prawa oraz wiedzy o społeczeństwie. Będą oni lepiej przygotowani do egzaminów maturalnych i studiów, a także zdobędą nowoczesną wiedzę i umiejętności, które ułatwią im znalezienie swojego miejsca na rynku pracy. Wspólnie podjęte działania przyczynią się do tego, że uczniowie i absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego będą promować Uniwersytet w Białymstoku, zachęcając do kontynuowania nauki na kierunkach oferowanych przez uczelnię.

Red.

podpisanie porozumienia dotyczącego objęcia przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku patronatem I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie

 
Z myślą o pacjentach Hospicjum

13 maja odbyła się uroczystość przekazania do użytku inwestycji zrealizowanej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.

W ramach zadania wykonano remont piętra i łącznika budynku przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 17. Dzięki realizacji inwestycji na piętrze utworzono sale dla pacjentów, a w łączniku: salę rehabilitacyjną, kaplicę oraz pomieszczenia administracyjne. Wykonawcą prac była Firma Budowlana Dardom. Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie liczby łóżek: o 23 w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym i o 5 w Hospicjum Stacjonarnym, dzięki czemu, będzie można starać się o większy kontrakt z NFZ. Fundusze, w wysokości 3,3 mln zł, na remont i modernizację piętra oraz łącznika, pochodziły z dotacji z budżetu Powiatu Augustowskiego.

Uroczystość rozpoczęto odczytaniem dekretu Ks. Biskupa Jerzego Mazura – Biskupa Ełckiego o utworzeniu w SP ZZOD w Augustowie kaplicy pod wezwaniem bł. Hanny Chrzanowskiej. Następnie odprawiona została msza święta koncelebrowana przez księdza dziekana Wojciecha Jabłońskiego oraz księdza prałata Jerzego Owsiankę – Proboszcza Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej.

Kolejnym punktem uroczystości było oficjalne otwarcie zmodernizowanego obiektu. Krystyna Wilczewska – Dyrektor SP ZZOD powitała przybyłych gości i przekazała głos Jarosławowi Szlaszyńskiemu – Staroście Augustowskiemu.

– Nie ma większej zasługi niż służba drugiemu człowiekowi, który cierpi i potrzebuje pomocy. Mając tę świadomość Zarząd Powiatu poprzedniej kadencji podjął decyzję, a Zarząd Powiatu obecnej kadencji zrealizował tę inwestycję, po to, żeby zwiększyć liczbę miejsc dla naszych pacjentów, bo osób cierpiących, które wymagają pomocy jest coraz więcej – powiedział starosta Szlaszyński. – W planie są kolejne prace modernizacyjne, ponieważ Pani Dyrektor podpisała już umowę na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych, w ramach którego zostanie wyremontowane piętro w drugim skrzydle budynku, dodał. Wyraził również podziękowanie personelowi Hospicjum oraz wolontariuszom.

Następnie głos zabrał Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w działalność SP ZZOD za postawę pełną empatii i zaangażowania oraz ofiarną pomoc bliźnim.

W uroczystości udział wzięli również m.in.: Marzena Juczewska – Zastępca Dyrektora NFZ w Białymstoku, Lilianna Anna Zielińska i Dariusz Żakiewicz – wykonawca inwestycji.  W otwarciu uczestniczyli także członkowie Rady Społecznej SP ZZOD poprzedniej i obecnej kadencji. Powiat Augustowski reprezentowali: starosta, wicestarosta – Dariusz Jan Szkiłądź, członkowie Zarządu Powiatu: Marek Dobkowski, Tadeusz Drągiewicz i Waldemar Jedliński oraz Wojciech Protasiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.

Po przecięciu wstęgi i poświęceniu przez księdza dziekana Wojciecha Jabłońskiego, uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć zmodernizowany budynek.

Kolejne inwestycje w SP ZZOD ruszą lada dzień. W dniu 14 maja podczas sesji Rady Powiatu w Augustowie Krystyna Wilczewska – Dyrektor SP ZZOD podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Wzajemna współpraca na rzecz wzmocnienia zdolności systemu opieki zdrowotnej na pograniczu litewsko-polskim”. Liderem jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie, a partnerem litewskim Training center „Dainava” z Drusskiennik. Budżet SP ZZOD wynosi 2,2 mln zł, z czego 1,9 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska, a wkład własny w wysokości 335 tys. zł zostanie sfinansowany z budżetu Powiatu Augustowskiego. Projekt będzie realizowany do września 2020 r.

W wyniku realizacji projektu zostanie zakupiony sprzęt medyczny (między innymi aparatura dla pacjentów wentylowanych mechanicznie) i wyposażenie do zakładu leczniczo-opiekuńczego. Ponadto zagospodarowane będzie otoczenie Hospicjum – powstaną tereny zieleni, ciągi komunikacyjne, alejki do spacerowania z pacjentami na wózkach inwalidzkich, zostanie zakupiony i zamontowany sprzęt do ćwiczeń dla pacjentów na świeżym powietrzu, a także wybudowane ogrodzenie i oświetlenie całej posesji.

Ponadto 18 kwietnia br. Dyrektor SP ZZOD podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Remont i modernizacja budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Zawodowych oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo – opiekuńczy SP ZZOD w Augustowie”, w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020. W ramach zadania zostanie wyremontowane piętro wraz z wymianą stolarki okiennej w drugim skrzydle budynku oraz zakupiona i zamontowana będzie winda. Budżet projektu wynosi prawie 2,5 mln zł, z czego  2,1 mln zł  stanowi dofinansowanie ze środków UE, a ok. 375 tys. zł zostanie sfinansowane z budżetu Powiatu Augustowskiego, jako wkład własny. Projekt będzie realizowany do maja 2020 r.

Red.

Z myślą o pacjentach Hospicjum Z myślą o pacjentach HospicjumZ myślą o pacjentach Hospicjum Z myślą o pacjentach HospicjumZ myślą o pacjentach Hospicjum

podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Wzajemna współpraca na rzecz wzmocnienia zdolności systemu opieki zdrowotnej na pograniczu litewsko-polskim”
Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich

Szkoły średnie w Augustowie są przygotowane na przyjęcie wszystkich absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych z terenu powiatu augustowskiego oraz chętnych z innych powiatów. Szacuje się, że zostanie przyjętych około 950 uczniów. Będą utworzone osobne klasy uczniom, którzy ukończyli gimnazjum i osobne klasy uczniom, którzy ukończyli szkołę podstawową.

Zdobycie poszukiwanego i dobrze płatnego zawodu zapewniają szkoły branżowe. Do Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, do klas wielozawodowych, zostaną przyjęci wszyscy chętni, zarówno po gimnazjum, jak i po szkole podstawowej. W tej szkole będą się także kształcić przyszli elektrycy oraz monterzy zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Natomiast uzyskanie nowego, poszukiwanego na rynku pracy zawodu operatora obrabiarek skrawających, proponuje Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Zespole Szkół Technicznych.
W tej szkole będzie też można w klasie integracyjnej zdobyć zawód kucharza.

W Technikum Nr 1 w Augustowskim Centrum Edukacyjnym planowane jest utworzenie sześciu klas pierwszych absolwentom gimnazjów i sześciu klas pierwszych absolwentom szkół podstawowych. Szkoła proponuje kształcenie w zawodach: technik budownictwa, technik mechatronik, technik informatyk, technik handlowiec, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Po dwa oddziały klas pierwszych po gimnazjum i po szkole podstawowej zostaną utworzone w Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych. Młodzież będzie mogła kształcić się w zawodzie technik ekonomista i technik mechanik.

W I Liceum Ogólnokształcącym przygotowano cztery oddziały klas pierwszych dla absolwentów gimnazjów i cztery oddziały klas pierwszych dla absolwentów szkoły podstawowej, natomiast w II Liceum Ogólnokształcącym – odpowiednio po trzy oddziały klas pierwszych.

Zainteresowania i preferencje absolwentów gimnazjów i absolwentów szkół podstawowych oraz ich wyniki na świadectwach i egzaminach zweryfikują planowane liczby oddziałów w poszczególnych szkołach.

Od 13 maja rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły średniej. Nabór potrwa do 18 czerwca do godziny 16.00. Wnioski należy pobrać ze strony https://www.nabor.pcss.pl/augustow.

W terminie od 21 do 25 czerwca wniosek o przyjęcie do szkoły średniej musi być uzupełniony o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty (oryginały lub kopie).

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi w dniu 5 lipca o godz. 10.00.

Potwierdzeniem woli uczenia się w danej szkole średniej będzie złożenie w terminie do 10 lipca do godz. 16.00 oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.

Ostateczne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 12 lipca o godz. 10.00.

– Zachęcamy do kontynuowania nauki i zdobycia zawodu w augustowskich szkołach – mówi Bożenna Kondracka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Augustowie. – Należą one do najlepszych w regionie, o czym świadczą osiągane od kilku lat bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych oraz zajmowane wysokie lokaty w ogólnopolskich rankingach szkół średnich, dodaje.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do szkół średnich znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Augustowie: www.augustowski.home.pl w zakładce „Informator dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych” oraz na stronie naboru: https://www.nabor.pcss.pl/augustow

Red.
Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa

8 maja w Lipsku odbyły się uroczystości związane z uczczeniem rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku. Następnie przy akompaniamencie orkiestry dętej defilada żołnierzy 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej oraz uczestnicy uroczystości przeszli pod obelisk Hubala, gdzie odbyła się dalsza część obchodów.

List od Jarosława Zielińskiego – Posła na Sejm RP, Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który objął honorowym patronatem uroczystość, odczytała jego małżonka Lilianna Anna Zielińska. Przemówienia wygłosili: Lech Łępicki – Burmistrz Lipska oraz Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

Następnie odczytano apel pamięci i oddana została salwa honorowa. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod obeliskiem Hubala przez burmistrza Lipska wraz z władzami samorządowymi i duchownymi, delegacje wojska, policji i straży. Powiat Augustowski reprezentowany był przez starostę oraz wicestarostę – Dariusza Szkiłądzia.

Na zakończenie zebrani wysłuchali utworów patriotycznych w wykonaniu orkiestry dętej działającej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku w Lipsku.

Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa - msza święta w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej w LipskuObchody Narodowego Dnia Zwycięstwa- Przemówienie  Lecha Łępickiego Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa- Przemówienie  Jarosława SzlaszyńskiegoObchody Narodowego Dnia Zwycięstwa - złożenie kwiatów pod obeliskiem Hubala

Fot. UM w Lipsku
Zaproszenie na V Otwarte Zawody Strzeleckie

Z A P R O S Z E N I E
Starosta Augustowski

Komendant Placówki Straży Granicznej w Augustowie

Prezes Augustowskiego Klubu Strzeleckiego Krechowiak

zapraszają do wzięcia udziału

w V OTWARTYCH ZAWODACH STRZELECKICH

o Puchar Starosty Augustowskiego

z okazji X rocznicy utworzenia

Placówki Straży Granicznej w Augustowie

Zawody zostaną rozegrane 24 maja 2019 roku
na strzelnicy sportowej w Klonownicy k/Augustowa.
Początek imprezy o godz. 8.45
Informacja o Internetowym Koncie Pacjenta

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, że Ministerstwo Zdrowia oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach projektu udostępniło w maju 2018 r. usługę dla obywateli Internetowe Konto Pacjenta, IKP. Usługa ta w łatwy, szybki i bezpieczny sposób pomoże odnaleźć informacje o swoich danych medycznych, w wersji elektronicznej.

IKP jest internetową aplikacją dostępną pod linkiem https://pacjent.gov.pl  dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny sposób można odnaleźć informacje o swoich danych medycznych, które dotychczas były rozproszone w różnych miejscach. Aplikacja ta jest w trakcie rozwoju, ale dzięki niej można odebrać i zrealizować e-receptę, a następnie weryfikować historię zrealizowanych recept, mając również dostęp do np. dawkowania jakie zalecił lekarz, jak i również do wykazu zakupionych leków, mamy również dostęp do historii swoich wizyt za które zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia. Za pomocą tej aplikacji ankietę zdrowego stylu życia, oraz o możliwościach skorzystania z wybranych programów profilaktyki zdrowotnej. Z każdym kwartałem powiększa się funkcjonalność usługi. Wkrótce będzie można sprawdzić m.in. swoje deklaracje lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Logowanie do IKP poprzez Profil Zaufany gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych.

 

PSSE w Augustowie