Wyjazd do Portugalii

W dniach 7 – 14 września dwunastu uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza wraz z dyrektorem szkoły – Anną Sus-Cilulko oraz opiekunami projektu: Joanną Ostapowicz i Agnieszką Polakowską, wyjechało na kilka dni do Portugalii. Wyjazd został zorganizowany w ramach programu Erasmus+ „Learn how to learn”, w którym uczestniczy młodzież z trzech europejskich państw: Polski, Portugalii i Bułgarii.

Partnerzy projektu z Portugalii w rzetelny sposób przygotowali się do tego, aby uczniowie I LO mogli poznać i zobaczyć jak najwięcej podczas swojego pobytu. Augustowska młodzież miała możliwość udziału w różnorodnych aktywnościach związanych z uczeniem się, nauczaniem, a także zwiedzaniem. Był to już drugi wyjazd zagraniczny młodzieży z I LO w ramach programu Erasmus+.

Uczestnicy projektu „Learn how to learn”

Fot. I LO
Odsłonięcie Pomnika Ofiar Obławy Augustowskiej

Serdecznie zapraszamy na uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Pomnika w hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku. Szczegółowe informacje na plakacie.

Zaproszenie na odsłonięcie Pomnika Ofiar Obławy Augustowskiej
INFORMACJA o przystąpieniu do konsultacji społecznych

INFORMACJA

 o przystąpieniu do konsultacji społecznych
dotyczących projektu „Programu współpracy
Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2020 rok”

Na podstawie uchwały Nr 69/XIII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Augustowskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” (Dz. U. Województwa Podlaskiego z 2012 r., poz. 708), Zarząd Powiatu w Augustowie w dniu 16 września 2019 r. podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Powiatu Augustowskiego odnośnie opracowywanego dokumentu. Konsultacje zostaną przeprowadzone na terenie Powiatu Augustowskiego od 19 września do 4 października 2019 r.

Treść Programu i wzór formularza zgłaszania uwag są dostępne w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pok. 1 i na stronie internetowej Powiatu Augustowskiego www.augustowski.home.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opinie, uwagi i propozycje można zgłaszać pocztą lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz pocztą elektroniczną na adres promocja@hot.pl lub powiat.augustowski@home.pl
Ruszyły inwestycje drogowe powiatu

Wszystkie inwestycje drogowe zgłoszone przez Powiat Augustowski znalazły się na podstawowej liście zadań dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r.

W dniu 30 sierpnia Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań rekomendowanych przez Wojewodę Podlaskiego. Łącznie przebudowanych zostanie 13,5 km dróg powiatowych, których wartość po przeprowadzeniu procedur przetargowych wynosi blisko 15,7 mln zł. Przyznane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi ponad 7,5 mln zł i stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych zadań. Pozostała kwota zostanie sfinansowana z budżetu Powiatu Augustowskiego i ze środków poszczególnych samorządów gminnych.

Pierwszą inwestycją, która już ruszyła, jest przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Augustowie. Prowadzone prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Właśnie teraz szczególnie widoczne jest to, że realizacja tego zadania była w pełni uzasadniona, nie tylko ze względu na stan nawierzchni drogi i chodników, ale również konieczność dokonania gruntownej przebudowy infrastruktury podziemnej. Obecnie prowadzona jest przebudowa napowietrznej linii komunalnej niskiego napięcia na linię doziemną oraz modernizacja linii średniego napięcia przez Zakład Energetyczny. Wodociągi i Kanalizacje Miejskie realizują przebudowę sieci wodociągowej wraz z wykonaniem nowej magistrali, gdyż stara ulegała licznym awariom, a MPEC prowadzi prace konserwacyjne sieci ciepłowniczej oraz wykonuje nowe przyłącza. Prowadzone są też prace związane z budową sieci internetu światłowodowego. Ponadto w ramach zadania realizowana jest przebudowa kanalizacji deszczowej oraz kolidujących odcinków sieci telekomunikacyjnej. Wykonanie tych wszystkich elementów bez zaplanowania kompleksowej przebudowy nawierzchni jezdni, parkingów i chodników spowodowałoby drastyczne pogorszenie ich stanu i kilkukrotne ponoszenie kosztów na ich odtwarzanie.

W poniedziałek, 16 września, symbolicznym wbiciem szpadla, rozpoczęto również inwestycje na powiatowych drogach pozamiejskich. Miejscem spotkania było skrzyżowanie drogi powiatowej Kurianka – Starożyńce – Bartniki z drogą wojewódzką Augustów – Lipsk – Granica Państwa.

– Cieszymy się, że utworzony został Fundusz Dróg Samorządowych i że możemy z niego korzystać – powiedział Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, witając licznie zebranych uczestników spotkania. – Dzięki bardzo dobrej współpracy z samorządami gminnymi, udaje się nam zwielokrotnić środki, które są do dyspozycji i realizować więcej inwestycji drogowych ważnych dla mieszkańców powiatu augustowskiego, dodał starosta.

Obecny na spotkaniu Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreślił, że środki z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczone są na drogi powiatowe i gminne, czyli na te drogi, które są mieszkańcom najbardziej potrzebne, bo korzystają z nich codziennie.

W spotkaniu rozpoczynającym realizację inwestycji na drogach pozamiejskich wzięli udział mieszkańcy, przedstawiciele wykonawcy inwestycji, radni Rady Powiatu w Augustowie oraz radni i włodarze poszczególnych gmin, na terenie których będą realizowane w tym roku inwestycje na drogach powiatowych: Lech Łępicki – Burmistrz Lipska, Teresa Strękowska – Wójt Gminy Nowinka, Radosław Wawiórko – Wójt Gminy Bargłów Kościelny i Jarosław Karp – Wójt Gminy Sztabin.

Powiatowy Zarząd Dróg podpisał już umowy z wykonawcami i w najbliższych dniach rozpoczną się prace dotyczące rozbudowy odcinka drogi Kurianka – Starożyńce – Bartniki w Gminie Lipsk (2,8 km), przebudowy odcinków drogi powiatowej Nowinka – Monkinie – Bryzgiel oraz drogi Monkinie – Kopanica – Tobołowo w miejscowości Monkinie w Gminie Nowinka (3,1 km), przebudowy odcinków drogi powiatowej Barszcze – Pruska –Tajno Łanowe – Netta Druga w Gminie Bargłów Kościelny (3,5 km) oraz przebudowy drogi Wrotki – Jaziewo – Mogielnice od drogi powiatowej Białobrzegi – Dębowo do skrzyżowania w miejscowości Jaziewo w Gminie Sztabin (3,4 km). Realizacja wymienionych inwestycji zakończy się w 2020 r.

Wszystkich użytkowników przebudowywanych dróg prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia, które są nieuniknione w trakcie prowadzonych robót.
W szczególności prosimy o stosowanie się do oznakowania i korzystanie z wyznaczonych objazdów w związku z zamknięciem dla ruchu odcinków ulicy Wojska Polskiego od ul. Norwida do ul. Mickiewicza oraz od Lidla do Rynku Zygmunt Augusta.

Red.

rozbudowa odcinka drogi Kurianka – Starożyńce – Bartniki w Gminie Lipsk rozbudowa odcinka drogi Kurianka – Starożyńce – Bartniki w Gminie Lipsk

rozbudowa odcinka drogi Kurianka – Starożyńce – Bartniki w Gminie Lipskprzebudowa ul. Wojska Polskiego w Augustowie
Wszechnica Historyczna

W raz z początkiem nowego roku szkolnego działalność rozpoczyna Wszechnica Historyczna, w ramach której przybliżane będą fakty z historii regionu na tle dziejów Polski. Pierwsze spotkanie inaugurujące odbędzie się 20 września o godzinie 17.00 w sali teatralnej I Liceum Ogólnokształcącego. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykład historyka Jarosława Szlaszyńskiego na temat: „Polska jesień. Żołnierze polscy na terytorium III Rzeszy we wrześniu 1939 roku”.

Zaproszenie na wszechnicę historyczną
75. rocznica bitwy na Osowych Grzędach

8 września, zbiórką przy Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rajgrodzie rozpoczęły się obchody 75. Rocznicy bitwy na Osowych Grzędach. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali na Górę Zamkową, gdzie odprawiona została Msza Święta. Obchody miały wyjątkowy charakter, gdyż połączone były z Dożynkami Diecezji Ełckiej oraz jubileuszem 500-lecia Parafii pw. Narodzenia NMP w Rajgrodzie.

Dalsza część święta miała miejsce w okolicach Leśniczówki Grzędy, gdzie odbyły się przemówienia okolicznościowe, apel pamięci, salwa honorowa, złożenie kwiatów pod pomnikiem. Wiązankę w imieniu władz Powiatu Augustowskiego złożył Zbigniew Kaszlej – Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego, prezes augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Na zakończenie uczestnicy uroczystości mieli okazję skosztować tradycyjnej żołnierskiej grochówki.

(K)

75. rocznica bitwy w Osowych Grzędach 75. rocznica bitwy w Osowych Grzędach 75. rocznica bitwy w Osowych Grzędach

Fot. Zbigniew Kaszlej
Upamiętniono ostatniego dowódcę 1 Pułku Ułanów Krechowieckich

12 września w Warszawie na Powązkach, w 80. rocznicę boju pod Długoborzem zapalone zostały znicze na grobie ppłk. Jana Litewskiego – ostatniego dowódcy 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego.

Ppłk Jan Litewski od stycznia 1915 roku służył w 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Przeszedł przez wszystkie szczeble dowodzenia. W 1938 roku został mianowany dowódcą pułku, z którym wyruszył na wojnę w 1939 roku. Poległ w rejonie Zambrowa pod Długoborzem podczas omyłkowego ostrzału prowadzonego przez inną polską jednostkę wojskową. Pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika.

Znicze na grobie zapalił Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

Grób ppłk. Jana Litewskiego na Powązkach
Więcej pacjentów skorzysta z usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

W piątek, 6 września, podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Długoterminowych w Augustowie, przekazana została informacja, że od dnia 1 października 2019 r. Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ zwiększy kontrakt dla zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego w Augustowie o 17 łóżek, co pozwoli na przyjęcie kolejnych pacjentów.

– Mamy świadomość, że osób potrzebujących tego typu usług będzie coraz więcej, bo wynika to ze struktury demograficznej naszego społeczeństwa. Dlatego w tym roku zakończona została inwestycja, w ramach której wykonano remont piętra i łącznika budynku przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 17. Fundusze na to przedsięwzięcie, w wysokości 3,4 mln zł, pochodziły z budżetu Powiatu Augustowskiego. Realizacja zadania umożliwiła stworzenie warunków dla przyjęcia większej ilości pacjentów, dzięki czemu, można było starać się o większy kontrakt z NFZ – powiedział podczas konferencji Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

Od 1 lipca br. Podlaski Oddział NFZ w Białymstoku zwiększył liczbę świadczeń:

  • w hospicjum stacjonarnym o 1 łóżko, tj. z 5 łóżek na 6
  • i w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym o 6 łóżek, z 27 na 33 łóżka.

Od 1 października nastąpi kolejne zwiększenie kontraktu w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym w Augustowie, które pozwoli na przyjęcie kolejnych 17 pacjentów. Docelowo liczba łóżek w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym w Augustowie będzie wynosiła 50.
– Cieszę się razem z państwem, że Zakład się rozwija i dzięki temu więcej pacjentów będzie mogło korzystać z tych tak bardzo potrzebnych i oczekiwanych świadczeń. Wyrażam słowa uznania władzom Powiatu Augustowskiego, Pani Dyrektor i całemu personelowi SP ZZOD w Augustowie za podejmowane i realizowane działania, za szlachetną działalność na rzecz osób najbardziej potrzebujących pomocy – powiedział obecny na konferencji Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

       Krystyna Wilczewska – Dyrektor SP ZZOD w Augustowie podziękowała Maciejowi Bogdanowi Olesińskiemu – Dyrektorowi Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ za podjętą decyzję o zwiększeniu ilości zakontraktowanych łóżek. Wyraziła również wdzięczność ministrowi Jarosławowi Zielińskiemu, staroście i wicestaroście za zaangażowanie w sprawy Hospicjum i wsparcie udzielone w kontaktach z NFZ.

Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, jako Przewodniczący Rady Społecznej SP ZZOD, podkreślił również, że dzięki możliwości przyjęcia dodatkowych pacjentów, powstaną też nowe miejsca pracy dla personelu.

Ponadto od kwietnia tego roku w Hospicjum realizowany jest projekt „Wzajemna współpraca na rzecz wzmocnienia zdolności systemu opieki zdrowotnej na pograniczu litewsko-polskim”. Liderem projektu jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej Augustowie, a partnerem litewskim – Training center „Dainava” z Druskiennik. W ramach projektu zostanie zakupione doposażenie do obecnie istniejącego zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego oraz nowe łóżka rehabilitacyjne i szafeczki przyłóżkowe dla pacjentów. Ponadto zagospodarowany będzie teren wokół hospicjum – powstaną parki zieleni, ciągi komunikacyjne dla pieszych, alejki do spacerowania z pacjentami na wózkach inwalidzkich, zostanie wybudowane ogrodzenie i oświetlenie całej posesji. Budżet projektu po stronie SP ZZOD wynosi ponad 2,23 mln zł, z czego ok. 1,9 mln zł (85%) stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska. Wkład własny w wysokości ok. 3,35 mln zł (15%) zostanie sfinansowany z budżetu Powiatu Augustowskiego.

W dniu 3 września 2019 r. został rozstrzygnięty przetarg na zagospodarowanie terenu wokół Hospicjum, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę. Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w dniu 11 września 2019 r. Projekt zakończy się we wrześniu 2020 r.

SPZZOD w AugustowieWyposażenie nowej części SPZZOD w AugustowieKonferencja SPZZOD w Augustowie w dn. 6 września 2019 r.
Ponad 9,5 mln zł dotacji na drogi powiatowe

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań rekomendowanych przez Wojewodę Podlaskiego do dofinansowania w 2019 r. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Na podstawowej liście zadań, które otrzymają dotację znalazły się wszystkie inwestycje zgłoszone przez Powiat Augustowski. Łącznie przebudowanych zostanie 13,5 km dróg powiatowych o łącznej wartości ponad 19 mln zł. Przyznane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi ogółem 9.514.750 zł i stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych zadań. Pozostała kwota zostanie sfinansowana z budżetu Powiatu Augustowskiego i ze środków poszczególnych samorządów gminnych.

Pierwszą dofinansowaną inwestycją, która już ruszyła, jest przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Augustowie, na odcinku od Rynku Zygmunta Augusta do Ronda NSZZ „Solidarność”.

Powiatowy Zarząd Dróg dokonał otwarcia ofert w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego i jest gotowy również do udzielenia pozostałych zamówień w ramach zadań dotyczących: rozbudowy odcinka drogi Kurianka – Starożyńce – Bartniki w Gminie Lipsk (2,8 km), przebudowy odcinków drogi powiatowej Nowinka – Monkinie – Bryzgiel oraz drogi Monkinie – Kopanica – Tobołowo w miejscowości Monkinie w Gminie Nowinka (3,15 km), przebudowy odcinków drogi powiatowej Barszcze – Pruska –Tajno Łanowe – Netta Druga w Gminie Bargłów Kościelny (3,5 km) oraz przebudowy drogi Wrotki – Jaziewo – Mogielnice od drogi powiatowej Białobrzegi – Dębowo do skrzyżowania w miejscowości Jaziewo w Gminie Sztabin (3,4 km). Realizacja ww. inwestycji rozpocznie się po podpisaniu stosownych umów.

Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Augustowie