Ferie to czas wolny … od nudy!

Wraz z Łukaszem Faszczą – pracownikiem Muzeum Ziemi Augustowskiej zapraszamy 22 – 24 stycznia 2019 r., od godz. 10.00 do 12.15, na trzy spotkania w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie.

Chcemy poprowadzić Was tropami I wojny światowej – konfliktu, który przeobraził Europę, przywrócił niepodległą Polskę, miał krwawy przebieg w naszym regionie, co dokumentują liczne cmentarze z wielkiej wojny narodów. Po jej zakończeniu mieszkańcy naszej ziemi długo jeszcze nie mogli być pewni przynależności do odrodzonej Polski, o czym będziecie mogli dowiedzieć się dzięki wystawie „Pierwsze dni wolności”.

Przyjdź, zabierz koleżanki i kolegów – czekamy na chętnych ze wszystkich szkół. Szczegóły na plakacie.

Danuta Kaszlej
Prezes Klubu Historycznego
im. Armii Krajowej w Augustowie

Ferie z historią
Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019!

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie  Grantowym Programu Równać Szanse 2019!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

W konkursie można uzyskać dotację do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2019 r. a 30 listopada 2020 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 000 mieszkańców).

O dotację mogą ubiegać się:

– stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje – mające siedzibę i działające na terenie miejscowości do 20 000 mieszkańców,
– domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów:
1 etap – wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego,

2 etap – laureaci pierwszego etapu przygotowują projekt.

Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca 2019 roku, o godzinie 12:00. Wyniki pierwszego etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej programu 25 marca 2019 roku. Wnioski można składać elektronicznie za pomocą Panelu Wnioskodawcy na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.

Dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie zaplanowano 5 bezpłatnych szkoleń:
Lublin – 9 lutego,

Wrocław – 9 lutego,

Kraków – 16 lutego,

Poznań – 16 lutego,

Warszawa – 23 lutego.

Zapisy na szkolenia odbywają się za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej programu. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Udział w szkoleniu nie jest warunkiem dopuszczenia wnioskodawcy do pierwszego etapu konkursu.

Program Równać Szanse realizowany jest od 2001 roku. Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. W ciągu 18 lat w ramach programu zostało zrealizowane ponad 2900 projektów na łączną kwotę ponad 33 milionów złotych, w których udział wzięło ponad 140 tysięcy młodych osób.

Więcej informacji o programie jest dostępne na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.
156. Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

W niedzielę, 20 stycznia, obchodziliśmy 156. Rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

Pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie przybyli: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta, Zbigniew Kaszlej – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK w Augustowie, Katarzyna Beata Sturgulewska – Zastępca Wójta Gminy Nowinka oraz pododdział Polskiej Organizacji Wojskowej na czele z ppłk. Piotrem Augustynowiczem. Urząd Miejski reprezentowali: Filip Chodkiewicz – Zastępca Burmistrza Augustowa oraz Michał Kotarski.

Zgromadzeni złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem marszałka, a także pod tablicą kpt. Stanisława Orechwy przy budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Kolejną częścią obchodów był VI Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych POW na trasie Augustów – Uroczysko „Powstańce”. Tam po oddaniu honorów pod pomnikiem Powstańców Styczniowych uczestnicy rozgrzali się przy ognisku i obozowym bigosie. Podsumowaniem dnia była żołnierska wieczornica.

Red.

156. Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego156. Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 156. Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
AUGUSTÓW JAKO PIERWSZY PRZYSTĄPI DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

W pierwszy poniedziałek lutego (04.02) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach rozpocznie tegoroczną kwalifikację wojskową.
Na administrowanym przez WKU terenie pierwsi przystąpią do niej mieszkańcy Augustowa, a następnie, od 13 lutego osoby zamieszkałe na terenie Powiatu Augustowskiego. Wzorem lat ubiegłych kwalifikacja wojskowa prowadzona będzie w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Hożej 2 b. Zakończy się 22.02.2019 roku.

Kwalifikacja wojskowa ma na celu ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej. Każda osoba, która stawi się do kwalifikacji wojskowej, otrzyma orzeczenie lekarskie określające wspomnianą zdolność, założona jej zostanie ewidencja wojskowa oraz wydana książeczka wojskowa.

W 2019 roku do kwalifikacji wojskowej muszą się stawić:

  1. mężczyźni urodzeni w 2000 roku;
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1998-1999, które:
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdrowia „B”) ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
    • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdrowia „B”) ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust.4i4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  4. kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w rozporządzeniu rady ministrów;
  5. osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Udając się na kwalifikację wojskową należy zabrać:
1)    dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
2)    posiadaną dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej;
3)    aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;
4)    dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły.
Dokładne informacje na temat wymaganych dokumentów znajdują się w wezwaniach, które otrzymają osoby obowiązane do stawiennictwa.

Kilkugodzinny udział w kwalifikacji wojskowej podzielony będzie na etapy:
1)    pierwszy – potwierdzenie tożsamości, zebranie dokumentów oraz poinformowanie o jej przebiegu;
2)    drugi – tworzenie ewidencji wojskowej – na podstawie dokumentów i rozmowy;
3)    trzeci – udział w badaniach lekarskich, których wynikiem będzie wydanie przez  powiatową komisję lekarską orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej (kategoria zdrowia A, B C, D);
4)  czwarty – indywidualna rozmowa z przedstawicielem wojskowego komendanta uzupełnień i wydanie książeczki wojskowej.

W sytuacji, gdy osoba do tego zobowiązana, bez uzasadnionej przyczyny, nie stawi się do kwalifikacji wojskowej, wójt lub burmistrz (prezydent miasta), z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę. Może też zarządzić przymusowe doprowadzenie przez policję.

Kolejnym miejscem prowadzenia kwalifikacji wojskowej będą Suwałki. Rozpocznie się ona kilka dni później, tj. 7 lutego 2019 roku, w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego (ul. Szpitalna 60). Szczegółowy terminarz znajduje się na stronie internetowej WKU w Suwałkach w zakładce: POZOSTAŁE/KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019.

Informacje na temat kwalifikacji wojskowej można uzyskać dzwoniąc do WKU w Suwałkach (tel. 261 347 357).

Tekst: WKU w Suwałkach
Pierwsze posiedzenie VI kadencji Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

10 stycznia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyło się pierwsze posiedzenie VI kadencji Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego. Podczas posiedzenia dokonano wyboru władz Konwentu oraz przedstawicieli do Związku Powiatów Polskich. Obradom przewodniczył Jan Zalewski – Starosta Siemiatycki.

W związku z faktem, iż w składzie Konwentu pojawiło się wiele nowych osób, pierwsze posiedzenie rozpoczęło się od autoprezentacji Starostów. Na spotkaniu obecny był również Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich, który przybliżył cele Związku oraz działania podejmowane w 2018 roku. Przewodniczący Jan Zalewski omówił działalność Konwentu w mijającej kadencji.

Następnie przyjęto Regulamin Konwentu i przystąpiono do wyboru nowych władz. W głosowaniu jednogłośnie nowym Przewodniczącym wybrano Bogdana Zielińskiego – Starostę Wysokomazowieckiego. Jego Zastępcami zostali: Jan Zalewski – Starosta Siemiatycki i Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski. Przedstawicielem Konwentu do Zarządu ZPP został wybrany Sławomir Snarski – Starosta Bielski, natomiast w Komisji Rewizyjnej ZPP, Konwent będzie reprezentował Jan Zalewski – Starosta Siemiatycki.

Podczas posiedzenia Konwent przyjął także stanowisko w sprawie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej i norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Pierwsze posiedzenie VI kadencji Konwentu Powiatów Województwa PodlaskiegoPierwsze posiedzenie VI kadencji Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego Fot. Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego

Załączniki:
Augustowskie szkoły kolejny raz w czołówce!

10 stycznia opublikowano wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2019.

Z satysfakcją informujemy, że w zestawieniu ujęte są trzy augustowskie szkoły. I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza, zdobyło tytuł honorowy „Srebrnej Szkoły 2019”, zajmując 10 miejsce w województwie wśród szkół ogólnokształcących. Również II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie uzyskało srebrny certyfikat i uplasowało się na 11 miejscu.

Wśród szkół technicznych tytuł honorowy „Brązowej Szkoły 2019” uzyskało Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, plasując się na 10 miejscu w województwie.

Biorąc pod uwagę poprzednie edycje rankingu należy zauważyć, że z roku na rok nasze szkoły osiągają coraz wyższe lokaty. Wysokie pozycje rankingowe są wynikiem uzyskanych na maturze punktów, pomyślnie zdanych egzaminów, a także współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, lokalnych władz oświatowych i samorządowych, dbających o dobre warunki pracy swoich szkół.

Serdecznie gratulujemy.
Zajęcia podczas ferii zimowych w 2019r.

Dzieci i młodzież mogą korzystać z zajęć sportowo – rekreacyjnych organizowanych w szkołach i placówce, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski – szczegóły w załączniku.
Wyrazy głębokiego współczucia
Państwu Agnieszce i Jarosławowi Szlaszyńskim
z powodu śmierci
MAMY I TEŚCIOWEJ
składają
Zarząd Powiatu i Rada Powiatu w Augustowie,
pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie
Wyrazy głębokiego współczucia
Pani Małgorzacie Ostrowskiej

Kierownikowi Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Sztabinie

 z powodu śmierci
TATY
składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,

Rada i Zarząd Powiatu w Augustowie

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego.