Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Starosta Augustowski
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży:

I. W trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych:

 1. Nieruchomość oznaczona jako działki nr 4382 o pow. 0,7772 ha i nr 4383 o pow. 0,5026 ha, położonej w obrębie 0007 gminy Miasto Augustów dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00017889/3:
  • zabudowana budynkami niemieszkalnymi stanowiącym własność użytkownika wieczystego nieruchomości;
  • w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów terenów położonych w Augustowie – Przewięź, Studzieniczna, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIX/269/01 Rady Miasta Augustów z dnia 31 sierpnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 45, poz. 769) działka o numerze 4382 przeznaczona jest częściowo pod: istniejące ośrodki turystyczno – wypoczynkowe – adaptowane, ulicę w ciągu drogi krajowej, przejścia piesze urządzone, natomiast działka o numerze 4383 przeznaczona jest częściowo pod: istniejące ośrodki turystyczno – wypoczynkowe – adaptowane, ulicę w ciągu drogi krajowej.
  • Cena nieruchomości – 1 597 800 zł brutto.
 2. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 242/2 o pow. 2,4441 ha, położonej w obrębie 0001 Miasto Lipsk, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00014493/9:
  • zabudowana budynkami niemieszkalnymi stanowiącym własność użytkownika wieczystego nieruchomości;
  • nieruchomość nie jest objęta obowiązkiem sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i Gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego tego terenu.
  • Cena nieruchomości – 288 900 zł brutto.

II. W trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

Niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona jako działka Nr 1161/1 o pow. 0,1176 ha położona w obrębie 0037 Sztabin, gmina Sztabin, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00036761/9:

 • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi: Sztabin, Ewy, Kamień i Krasnoborki w gminie Sztabin (Uchwała Nr VI/91/2003 Rady Gminy Sztabin z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 88, poz. 1707)) działka zlokalizowana jest na terenach oznaczonych symbolem 5 KS/U – Teren istniejącej stacji paliw, parkingu i projektowanej ich rozbudowy,
 • przez teren działki przebiega projektowana linia napowietrzna WN 110 kV wraz z techniczną strefą ochronną.
 • Cena nieruchomości – 93 600 zł brutto ( w tym, podatek 23 % VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.).

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 108, tel. 87 643 96 79.

w/z Starosty
mgr Dariusz Jan Szkiłądź
Wicestarosta
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 08.01.2024 r.