Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego ustnego

ZARZĄD POWIATU W AUGUSTOWIE

na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego ustnego

 1. Przedmiotem oddania w najem są dwa garaże samochodowe o powierzchni użytkowej
  14,56 m2 każdy – wchodzące w skład budynku użytkowo – gospodarczego, znajdującego się na działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3444/4 o powierzchni 0,1850 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 Miasta Augustów przy ul. 3-go Maja 29.
 2. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej Nr SU1A/00020172/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Augustowie.
 3. Nieruchomość, zgodnie z uchwałą z dnia 29 maja 2002 r. Nr XXXV/330/02 Rady Miasta Augustów w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części centrum miasta Augustowa, terenów położonych między ulicami: Mostową, Młyńską, Hożą, istniejącą zabudową wielorodzinną oraz ulicami: Ks. Skorupki, Ks. Ściegiennego, 3 Maja, oznaczona jest symbolem 13U – jako tereny zabudowy usługowej.
 4. Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu za jeden garaż wynosi 126,00 zł netto. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Najemca jest obowiązany uiszczać czynsz miesięcznie bez uprzedniego wezwania w terminie do 10-go każdego miesiąca kalendarzowego na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Augustowie.
 5. Czas trwania umowy najmu określony został do 31.12.2024 r.
 6. W przetargu mogą brać udział wszyscy oferenci.
 7. Termin i miejsce przetargu oraz inne niezbędne informacje zostaną zawarte w ogłoszeniu
  o przetargu.
 8. Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, 108, tel. 87 643 96 79.
 9. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Starosta

mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Wicestarosta

mgr Dariusz Jan Szkiłądź
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 23.11.2023 r.