Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym

Starosta Augustowski

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

Działka oznaczona nr ewidencyjnym 133/1 o powierzchni 0,0659 ha, położona w obrębie 1 miasta Augustów:

  • posiada założoną księgę wieczystą prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Augustowie Nr SU1A/00032084/1;
  • niezabudowana, zagospodarowana jako część drogi dojazdowej, nieposiadająca kategorii drogi publicznej;
  • w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona na terenie przeznaczonym pod drogę publiczną klasy dojazdowej, oznaczonym symbolem KDD.

Cel dzierżawy: poprawa warunków korzystania z nieruchomości przyległych; dzierżawca zostanie zobowiązany do udostępnienia przejazdu do działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 101/2 i 102/2.

Wysokość czynszu – 1318,00 zł rocznie netto + podatek Vat wg stawki obowiązującej w danym roku, płatne do dnia 30 marca każdego roku, z tym, że w przypadku dzierżawy przez niepełny rok czynsz zostanie ustalony proporcjonalnie, a termin płatności zostanie ustalony
z dzierżawcą. Dzierżawca jest zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 108 (parter).

tel. 87 643 96 79

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 08.11.2023 r.