Informacja o 42 Sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, iż obrady XLII sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 14  listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 13.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2023 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2023 – 2029.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr 166/XX/2021 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych, a także trybu postępowania w tych sprawach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok’’.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu augustowskiego na rok 2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów w 2024 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Augustowskim i Powiatem Sejneńskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
 11. Przedłożenie projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2024 rok i przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego.
 12. Informacja o stanie realizacji w roku szkolnym 2022/2023 zadań oświatowych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
 13. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 14. Przyjęcie protokołu XLI/23 z dnia 15 września 2023 r.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie

Andrzej Mursztyn