Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę

Starosta Augustowski
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 1. Działka Nr 4 o powierzchni 3,8102 ha położona w obrębie Lipszczany, gminie Lipsk:
  • posiada założoną księgę wieczystą SU1A/00015188/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Augustowie;
  • niezabudowana;
  • nieruchomość wykorzystywana na cele rolne;
  • w planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest częściowo na terenie zieleni parkowej i częściowo na terenie drogowego przejścia granicznego;
  • dzierżawa na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym.
  • Wysokość czynszu – 1 668 zł rocznie brutto, płatne do dnia 30 marca każdego roku, z tym, że w przypadku dzierżawy przez niepełny rok czynsz zostanie ustalony proporcjonalnie, a termin płatności zostanie ustalony z dzierżawcą. Dzierżawca jest zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości.
 2. Działki Nr 109/1 o powierzchni 0,1723 ha oraz Nr 109/2 o pow. 0,0410 ha położone w obrębie Lipszczany, gminie Lipsk:
  • posiada założoną księgę wieczystą SU1A/00015188/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Augustowie;
  • niezabudowane;
  • nieruchomość wykorzystywana na cele rolne;
  • w planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie drogowego przejścia granicznego;
  • dzierżawa w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat na rzecz właściciela nieruchomości przyległej na poprawienie warunków jej zagospodarowania,
  • Wysokość czynszu – 94 zł rocznie brutto, płatne do dnia 30 marca każdego roku, z tym, że w przypadku dzierżawy przez niepełny rok czynsz zostanie ustalony proporcjonalnie, a termin płatności zostanie ustalony z dzierżawcą. Dzierżawca jest zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 108, tel. 87 643 96 79.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 15.05.2023 r.