Uwaga przewoźnicy

Uwaga przewoźnicy

Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 209) o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw wprowadziła m.in. zmiany w zakresie warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

  1. Wprowadzona została nowa definicja bazy eksploatacyjnej, która według nowych przepisów – ma być miejscem będącym w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowanym do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły. W skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów; przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub  licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego, wydane przez Starostę Augustowskiego przed 1 marca 2022 r., mają obowiązek dostosować się do nowych wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej do 1 stycznia 2023 r.

Do 15 stycznia 2023 r. przedsiębiorcy muszą zadeklarować spełnienie wymogu posiadania takiej bazy. W związku z powyższym do 15 stycznia 2023 r. należy złożyć w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Augustowie oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną.

  1. Nowym obowiązkiem dla przedsiębiorcy, po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, jest coroczny obowiązek przedkładania:
    • oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych, w tym kierowców wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę ich zatrudnienia;
    • informacji o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Przewoźnicy będą zatem zobowiązani do przekazywania pierwszej informacji w powyższym zakresie za rok 2022 – do dnia 31 marca 2023 roku.

Druki oświadczeń można pobrać poniżej lub w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Augustowie ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów.

Załączniki:

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści