Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Augustów, dnia 28.12.2022 r.

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), oraz art. 12 ust. 4a, 4f i 5, art. 23 ustawy z dnia  10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 176)

STAROSTA AUGUSTOWSKI

zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 7 Miasta Augustów, oznaczoną nr ewid. 4128/1 o pow. 0,0128 ha. Przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Starosty Augustowskiego Nr 13/2021 z dnia 21.09.2021 r., znak: AB-VII-2.6740.1.86.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Studzienicznej w Augustowie i stała się z mocy prawa własnością Gminy Miasto Augustów. Na podstawie art. 12 ust. 4f ustawy z dnia  10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogę publiczną, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.

Działka nr ewid. 4128/1 o pow. 0,0128 ha została wydzielona z nieruchomości oznaczonej nr ewid. 4128, która figurowała w ewidencji gruntów jako własność Melanii Chmielewskiej. W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, iż Melania Chmielewska zmarła, a tutejszemu organowi nie są znani jej spadkobiercy. W świetle dokumentów znanych organowi nie ma możliwości ustalenia wszystkich osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości objętej przedmiotowym postępowaniem. W związku z powyższym należy uznać, zgodnie z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, że przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym.

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe po Melanii Chmielewskiej do stawienia się w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. Brzostowskiego 2, pokój Nr 109 (Nr tel. 87 643 96 78) i udokumentowania swoich praw.

W przypadku niezgłoszenia się ww. osób odszkodowanie ustalone za działkę nr ewid. 4128/1 o pow. 0,0128 ha zostanie przekazane do depozytu sądowego, stosownie do art. 133 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 28.12.2022 roku.

Z up. Starosty
mgr inż. Leszek Osyda
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii
Geodeta Powiatowy

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści