Informacja o 34 sesja Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o 34 sesja Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w obradach 34 sesji Rady Powiatu w Augustowie, które odbędą się w dniu 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 12.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022 – 2026.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2023 – 2029.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Augustowskiego na 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Augustowskiego na lata 2023 – 2030.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w zakresie zadań własnych powiatu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu augustowskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na świadczenie usług, polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych, przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Zespole Placówek Młodzieżowych Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Nr 2 w Augustowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania Radnych Rady Powiatu w Augustowie do pracy w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatuw Augustowie na 2023 rok.
 19. Przyjęcie protokołu XXXIII/22 z dnia 15 listopada 2022 r.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści