Inwestycje drogowe Powiatu poza miastem

Powiat Augustowski dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym oraz zaangażowaniu znaczących środków własnych, prowadzi wiele inwestycji drogowych. Zadania realizowane w Augustowie opisano w odrębnym artykule. Poniżej przedstawiono inwestycje, które prowadzone są poza miastem.

Na ukończeniu jest przebudowa odcinka drogi Bargłów Kościelny – Stara Kamionka – do dr. Nr 16 (od km 5+000 do skrzyżowania z drogą krajową Nr 16). Zadanie stanowi ostatni etap  przebudowy tej drogi, którą rozpoczęto w 2017 roku od budowy nowego mostu i pierwszego odcinka w miejscowości Bargłów Kościelny. Zakończenie zadania utworzy skrót i jednolite połączenia dwóch dróg krajowych – DK 61 (obwodnicy Bargłowa Kościelnego) i DK 16 na odcinku Augustów – Ełk. Droga została poszerzona, w celu dostosowania do normatywnej szerokości jezdni, przebudowano elementy odwodnienia, a obecnie wykonywane są nowe nawierzchnie bitumiczne jezdni, skrzyżowań i zjazdów oraz pobocza. Poprawiony zostanie nie tylko komfort, ale i bezpieczeństwo uczestników ruchu, dzięki wykonaniu zatoki autobusowej wraz chodnikami w jej obrębie oraz wyniesionego przejścia dla pieszych, a także nowego oznakowania pionowego i poziomego. Na zadanie to pozyskano dotację ze środków rządowych w wysokości 1,5 mln zł, a pozostałe koszty, które po przetargu łącznie znacznie przekroczyły wartości kosztorysowe, zostaną sfinansowane z budżetu Powiatu Augustowskiego. Łączna wartość inwestycji wyniesie ok. 4,5 mln zł.

Trwają również prace w ramach zadania pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do drogi nr 1237B”, na które Powiat ma szansę otrzymać dofinansowanie z dwóch źródeł – ze środków budżetu państwa oraz funduszy Unii Europejskiej. Zadanie również jest kontynuacją i zarazem zakończeniem rozpoczętego w 2019 roku zadania. W ramach tej inwestycji zostanie wybudowany w takim samym standardzie drugi etap tej drogi, tj. wykonana będzie nowa nawierzchnia bitumiczna z wszelkimi niezbędnymi elementami bezpieczeństwa. Dzięki temu powstanie dogodne połączenie drogi powiatowej w miejscowości Bartniki z drogą wojewódzką w miejscowości Kurianka, co będzie tworzyło skrót przydatny dla wielu mieszkańców tej części Gminy Lipsk i Powiatu Augustowskiego.

Rozpoczyna się także realizacja zadania polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Olszanka – stacja kolejowa Szczepki o długości ok. 1,0 km wraz z rozbiórką przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra. Inwestycja ta jest dofinansowana ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 1,75 mln zł, a całkowita wartość zadania wraz z wykupami gruntów wyniesie 4,5 mln zł. Powiat zamierza jeszcze w tym roku zrealizować rozbudowę całej tej drogi o długości ponad 2 km, lecz w takim przypadku całkowita wartość zadania będzie wynosiła 6,5 mln zł.

Jest to nowa inwestycja, w ramach której poza nowym mostem, w miejscu istniejącego przepustu będącego w złym stanie technicznym, wybudowana zostanie od podstaw droga o nawierzchni bitumicznej, konstrukcji i parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami i standardami, wraz z elementami bezpieczeństwa takimi jak bariery, progi zwalniające i pełne oznakowanie.

Prowadzone są także rozmowy dotyczące realizacji kolejnego odcinka drogi powiatowej Gruszki – Rubcowo – Skieblewo o wartości około 600 tys. zł i długości około 500 mb, który ma zostać sfinansowany z budżetów Powiatu Augustowskiego, Gminy Płaska oraz środków Nadleśnictwa Płaska. Droga podlegałby pełnej rozbudowie w takim samym zakresie, jak wykonany w ubiegłym roku odcinek od miejscowości Gruszki.

Na przyszły rok planowana jest realizacja kolejnych zadań, w szczególności inwestycji, na które Powiat pozyskał już dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

W związku z prowadzonymi pracami na drogach, użytkownicy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do tymczasowych zmian w organizacji ruchu.

Red.

Fotografia przebudowywanej drogi Bargłów Kościelny – Stara Kamionka do drogi nr 16
Przebudowywana droga Bargłów Kościelny – Stara Kamionka – do drogi nr 16