Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Starosta Augustowski

na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona jako działka Nr 1161/1 o pow. 0,1176 ha położona w obrębie 0037 Sztabin, gmina Sztabin, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00036761/9:

 • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi: Sztabin, Ewy, Kamień i Krasnoborki w gminie Sztabin (Uchwała Nr VI/91/2003 Rady Gminy Sztabin z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 88, poz. 1707)) działka zlokalizowana jest na terenach oznaczonych symbolem 5 KS/U – Teren istniejącej stacji paliw, parkingu i projektowanej ich rozbudowy,
 • przez teren działki przebiega projektowana linia napowietrzna WN 110 kV wraz z techniczną strefą ochronną.

Cena wywoławcza – 78 600 zł.

Wadium – 10 000 zł.

Postąpienie minimalne – 790 zł.

 1. Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 2. Cena wywoławcza jest ceną netto, do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.
 3. W przetargu mogą brać udział wszyscy oferenci.
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2022 r. o godz. 10-tej w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2 – pokój nr 108, parter, Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Augustowie.
 5. Wadium można wpłacać do dnia 20 października 2022 r. na konto Starostwa Powiatowego w Augustowie 52 1240 5211 1111 0010 2989 8225 PEKAO S.A.
 6. Wadium może być wnoszone w pieniądzu.
 7. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 8. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.
 9. Koszty sporządzenia aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży ponosi nabywca.
 10. Starosta Augustowski może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

Informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać    w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Augustowie znajdującego się przy ul. Brzostowskiego 2 – pokój 108, tel. 87 643 96 79.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Augustów, dn. 08.09.2022 r.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści