1

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego

Starosta Augustowski

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 1899 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego.

Niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona jako działka Nr 1161/1 o pow. 0,1176 ha położona w obrębie 0037 Sztabin, gmina Sztabin, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00036761/9:

  • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi: Sztabin, Ewy, Kamień i Krasnoborki w gminie Sztabin (Uchwała Nr VI/91/2003 Rady Gminy Sztabin z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 88, poz. 1707)) działka zlokalizowana jest na terenach oznaczonych symbolem 5 KS/U – Teren istniejącej stacji paliw, parkingu i projektowanej ich rozbudowy,
  • przez teren działki przebiega projektowana linia napowietrzna WN 110 kV wraz z techniczną strefą ochronną.

Cena nieruchomości – 78 600 zł.

Do ceny nieruchomości doliczony zostanie należny podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.).

Informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Augustowie znajdującym się przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 108, tel. 87 643 96 79.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński

(podpis odręczny)

Augustów, dnia 02.08.2022 r.