Raport o stanie Powiatu Augustowskiego za 2021 rok

Raport o stanie Powiatu Augustowskiego za 2021 rok

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie Powiatu za rok ubiegły. Jest to dokument obejmujący podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w 2021 roku. W zapisach ustawowych zawarte jest wskazanie, że w Raporcie powinno być w szczególności odniesienie do realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu za rok poprzedni.

Podczas sesji Rady Powiatu w Augustowie w dniu 26 maja 2022 roku Starosta Jarosław Szlaszyński przedstawił raport przyjęty przez Zarząd Powiatu w dniu 13 maja 2022 roku.

Zgodnie z art. 30a ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu będzie rozpatrywać Raport podczas sesji w dniu 30 czerwca 2022 roku, na której podejmowana będzie uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania i w sprawie udzielenia absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności.

W debacie nad raportem głos mogą zabierać mieszkańcy powiatu. Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, powinien złożyć do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby, która chciałaby zabrać głos,
  • miejsce zamieszkania (miejscowość),
  • listę z podpisami co najmniej 150 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony Raport o stanie Powiatu. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 29 czerwca 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pok. 26 (II piętro).

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści