Medale „Za zasługi dla obronności kraju” na Sesji Rady Powiatu

31 marca odbyła się Sesja Rady Powiatu. Posiedzenie rozpoczęło się od wręczenia odznaczeń państwowych. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 2054 z 2 sierpnia 2021 r. oraz Nr 7 z 10 stycznia 2022 r. Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” odznaczeni zostali: Państwo Janiszewscy, Państwo Klimaszewscy i Państwo Sawiccy. Odznaczenie to stanowi uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Medale zostały przyznane w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, których troje dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową. Odznaczenia wręczył ppłk Jarosław Kowalewski – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach. Gratulacje przekazali również: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski oraz Andrzej Mursztyn – Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie. Ponadto Rozkazem Dziennym Nr 63/22 z dnia 31 marca 2022 r. Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Suwałkach, za współpracę w obszarze promocji obronności i służby wojskowej, Ryngrafem WKU w Suwałkach, wyróżniony został Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

Dalsza część sesji upłynęła pod znakiem sprawozdań, które złożyli przedstawiciele służb, inspekcji i straży, tj.: Komendant Powiatowy Policji, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Ponadto radni zapoznali się ze sprawozdaniami: z wykonania planu finansowego SP ZOZ i SP ZZOD za 2021 rok, z pracy Komisji Rady Powiatu za ubiegły rok, ze współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z wysokości w 2021 roku średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Augustowski.

Rada Powiatu podjęła uchwały: w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Augustowie oraz połączenia z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie i nadania statutu, a także w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.

Podczas obrad podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia od Ministra Edukacji i Nauki zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, działanie 1.5 i działanie 2.4, w sprawie zmiany uchwały Nr 121/XVII/12 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu augustowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Augustowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Rada Powiatu podjęła również uchwały: w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego oraz zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 rok.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 198/XXV/2021 Rady Powiatu w  Augustowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na świadczenie usług, polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych, przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego na 2022 rok, a także uchwałę popierającej stanowisko Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa.

Red.