1

Wykaz nieruchomości Powiatu Augustowskiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zarząd Powiatu w Augustowie

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Augustowskiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Nieruchomość położona w obrębie Olszanka gmina Nowinka, oznaczona nr 83/14 o pow. 0,0250 ha:

  • posiada założoną księgę wieczystą Nr SU1A/00022744/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Augustowie;
  • jest niezabudowana;
  • nie jest objęta obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i Gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia.

Cena nieruchomości – 6506,00 zł.

Osoba, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionej w wykazie na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winna złożyć
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu wniosek o nabycie tej nieruchomości.

Informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 108, tel. 87 643 96 79.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński

(podpis odręczny)

Wicestarosta
mgr Dariusz Jan Szkiłądź

(podpis odręczny)

Augustów, dnia 25.02.2022 r.