Kolejne inwestycje na drogach powiatowych

Kolejne inwestycje na drogach powiatowych

W 2021 r. Powiat Augustowski zrealizował wiele inwestycji drogowych ważnych dla mieszkańców. Przedstawiamy przedsięwzięcia przeprowadzone na terenie gmin: Nowinka i Płaska.

Dobiegają końca prace w ramach największej inwestycji Powiatu w tym roku. Przebudowanych zostało łącznie około 16 km dróg w czterech etapach: od Płociczna przez Bryzgiel do Aten, odcinek w Monkiniach, odcinek od Bryzgla w kierunku Macharc oraz między Podnowinką a Nowinką, wraz z przebudową mostu z dojazdami. Łączna wartość prac drogowych w ramach zadania to ok. 8 mln zł. Realizacja tak kosztownej inwestycji była możliwa tylko dzięki pozyskaniu przez Powiat Augustowski znacznych środków zewnętrznych z wielu źródeł. Największą kwotę otrzymano z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rezerwy subwencji ogólnej. W kosztach znaczący udział finansowy zapewnia Samorząd Województwa Podlaskiego. Partycypować będą również Gmina Nowinka i Gmina Suwałki. Pozostałe koszty zostaną pokryte z budżetu Powiatu Augustowskiego. Wykonawcą większości prac jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. Część zadań realizował również STRABAG Sp. z o.o. Mimo wysokiej wartości inwestycji, szerokiego zakresu prowadzonych prac, zmiennej pogody i utrudnień wynikających z panującej pandemii, realizacja inwestycji jest już na ukończeniu. Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą, to zdecydowana większość robót zostanie przeprowadzona do końca grudnia, chociaż umowa z wykonawcą na odcinku Bryzgiel – Ateny dopuszcza realizację tego zadania do wiosny 2022 r. Przebudowana droga ma bardzo duże znaczenie dla mieszkańców i turystów licznie odwiedzających Ziemię Augustowską, a także stanowi alternatywną trasę objazdu w przypadku utrudnień komunikacyjnych na drogach prowadzących z Augustowa do Suwałk i z Augustowa do Sejn.

Rozbudowano również drogę Gruszki – Rubcowo – Skieblewo na odcinku o długości 1,8 km i wartości ok. 1,95 mln zł. Zadanie sfinansowane zostało ze środków własnych Powiatu w wysokości ok. 1,7 mln zł, a także z budżetu Gminy Płaska – 200 tys. zł. W kosztach inwestycji partycypowało również Nadleśnictwo Płaska w kwocie 87 tys. zł.  Droga ta leży w strefie nadgranicznej, przyległej do granicy państwa z Republiką Białorusi. Jest ona drogą strategiczną, wykorzystywaną obecnie bardzo intensywnie przez służby mundurowe, dlatego realizacja inwestycji była utrudniona. Udało się ją jednak zrealizować i to w bardzo szybkim tempie. Należy podkreślić, że wszystkie działania związane z inwestycją przeprowadzono w 2021 r., począwszy od opracowania dokumentacji projektowej, poprzez uregulowanie stanu prawnego gruntów i realizację prac. Wykonawcą zadania była firma STRABAG Sp. z o.o.

Podsumowując 2021 r. należy podkreślić, że Powiat zrealizował w tym czasie wiele inwestycji drogowych ważnych w systemie komunikacyjnym regionu, z korzyścią dla mieszkańców i turystów odpoczywających na gościnnej Ziemi Augustowskiej. Łącznie przebudowanych zostało ok. 20,5 km dróg powiatowych, prawie 5 km ciągów pieszo – rowerowych oraz most w Nowince. Łączna wartość zrealizowanych inwestycji drogowych w 2021 r. wyniosła ok. 17 mln zł, w tym ok. 11 mln zł, czyli ok. 65% tej kwoty, Powiat pozyskał ze środków zewnętrznych, w tym: z budżetu państwa 7,7 mln, z budżetu województwa podlaskiego 1,7 mln zł, z budżetów gmin 1,5 mln zł oraz 87 tys. zł z Lasów Państwowych.

Red.

Nowe rondo w Monkiniach
Nowe rondo w Monkiniach
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści