Projekt edukacji cyfrowej w II LO w Augustowie

Projekt edukacji cyfrowej w II LO w Augustowie

„Lekcja: Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Realizowany jest przez trzy organizacje: Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych. Udział w projekcie to udział nauczycieli w bezpłatnych szkoleniach, podczas których uczestnicy dowiadują się, jak zmienić sposób prowadzenia swoich lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego myślenia, uczyły pracy w zespole.
Jedną z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej jest umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym dbałość o poszanowanie praw autorskich i bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni. Ważnym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz dokumentowania swojej pracy, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Współcześni uczniowie często są lepiej obeznani w nowinkach technologicznych niż ich nauczyciele. Dlatego koniecznym jest, by nauczyciele rozwijali swoje umiejętności w posługiwaniu się narzędziami ICT.

Nauczyciele II LO, uczestnicząc w projekcie „Lekcja: Enter”, szkolili się w trzech grupach przedmiotowych: humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej i artystycznej. Był to cykl 40-godzinny trwający cztery miesiące. Szkolenia utrwalały praktyczne wykorzystanie ICT na lekcjach. Nauczyciele poznali zalety wykorzystania stron, aplikacji, wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w swojej codziennej pracy edukacyjnej; zobaczyli, jak korzystać z portali edukacyjnych (w tym e-podręczników), ogólnodostępnych elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych (np. Akademia Khan); poznali edukacyjne zastosowania różnego rodzaju sprzętu i aplikacji, jak Learning App, Kahoot czy Quizizz i dowiedzieli się, jak kreatywnie wykorzystywać je na lekcjach; nauczyli się, jak pracować metodą projektów uczniowskich, np. z pomocą narzędzia Webquest, stosowania kształcenia wyprzedzającego z wykorzystaniem TIK; dowiedzieli się, jak tworzyć własne e-zasoby edukacyjne; doświadczyli, jak nowe technologie mogą pomóc w realizowaniu podstawy programowej; nauczyli się, jak bezpiecznie poruszać się w środowisku cyfrowym, jak zgodnie z prawem autorskim, korzystać z gotowych materiałów, a także, jak udostępniać własne materiały na odpowiednich licencjach.

W „Lekcji: Enter” uczestniczyło dziewięcioro nauczycieli II LO i dyrekcja. Koncepcja projektu zakłada jak największy wpływ zdobytej przez zespół nauczycieli wiedzy na realne działania szkoły. Obecność kadry kierowniczej jest niezbędna, bo długofalowym celem projektu jest wprowadzenie trwałej zmiany polegającej na włączeniu technologii do pracy nauczycieli, aby TIK na stałe zagościła w ich pracy dydaktycznej. Nowe technologie nas otaczają, więc ich znajomość jest potrzebna.

Otrzymany certyfikat jest dla liceum wyróżnieniem (II LO jest jedyną szkołą średnią powiatu augustowskiego, której nauczyciele na tak wysokim poziomie doskonalili się w pracy z ICT) oraz potwierdzeniem, że II LO w Augustowie to szkoła, w której prowadzona jest bezpieczna, odpowiedzialna edukacja przy użyciu narzędzi cyfrowych, nauczyciele na lekcjach stosują aktywizujące metody nauczania, kreatywnie pracują z treściami cyfrowymi oraz tworzą własne.

II LO

Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie – Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” potwierdzający udział II LO w projekcie „Uczymy, jak uczyć: Enter!”.
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści