Informacja o XXI sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o XXI sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, że obrady XXI sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 30 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 13.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3.

UWAGA! Ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa w sesji wezmą udział radni Rady Powiatu, pracownicy Starostwa Powiatowego, dyrektorzy powiatowych jednostek, oraz inne osoby, których obecność jest niezbędna. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2020 rok i debata nad Raportem o stanie Powiatu Augustowskiego za 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Augustowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2020 i sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Augustowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2021 – 2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Augustowie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 11. Przyjęcie protokołu Nr XX/21 z dnia 31 maja 2021 r.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści