Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym

Starosta Augustowski

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

 1. Działka Nr 101/1 o powierzchni 2,4847 ha położona w obrębie 1 miasta Augustów:
  • posiadająca założoną księgę wieczystą SU1A/00032084/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Augustowie;
  • niezabudowana;
  • w planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona częściowo na terenie przeznaczonym pod zabudowę produkcyjną i usługową oraz częściowo na terenie przeznaczonym pod drogę publiczną klasy drogi dojazdowej.
  • wysokość czynszu – 18 204,00 zł rocznie brutto, płatne do dnia 30 marca każdego roku, z tym, że w przypadku dzierżawy przez niepełny rok czynsz zostanie ustalony proporcjonalnie, a termin płatności zostanie ustalony z dzierżawcą. Dzierżawca jest zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości.
 2. Działki nr ewid.:  111/3 o pow. 0,13 ha, 111/4 o pow. 0,25 ha, 16/5 o pow. 0,14 ha oraz 16/6 o pow. 0,71 ha, położone w obrębie Lipszczany, gminie Lipsk:
  • posiadające założoną księgę wieczystą SU1A/00015188/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Augustowie;
  • niezabudowane;
  • dzierżawa z przeznaczeniem na cele rolne;
  • w planie zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. 111/3 i 111/4 znajdują się na terenie przeznaczonym pod drogowe przejście graniczne, działka nr ewid. 16/5 znajduje się na terenach przeznaczonych częściowo pod zieleń parkową i częściowo pod teren komunikacji publicznej, natomiast działka nr ewid. 16/6 znajduje się na terenach przeznaczonych częściowo pod zieleń parkową, częściowo pod teren komunikacji publicznej i częściowo pod parkingi publiczne w zieleni urządzonej.
  • wysokość czynszu – 492,00 zł rocznie brutto, płatne do dnia 31 marca każdego roku, z tym, że w przypadku dzierżawy przez niepełny rok czynsz zostanie ustalony proporcjonalnie, a termin płatności zostanie ustalony z dzierżawcą. Dzierżawca jest zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 205, tel. 87 615 52 14.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 24.05.2021 r.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści