Drogi na finiszu

Drogi na finiszu

Powiat Augustowski mimo obowiązującego stanu epidemiologicznego, realizuje ważne dla mieszkańców zadania drogowe. Wraz z końcem roku finalizowane są inwestycje zaplanowane na 2020 r.

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, Zarząd Powiatu postanowił o wygospodarowaniu środków w wysokości 310 tys. zł na doświetlenie ulicy Wojska Polskiego w Augustowie. Inwestycja polega na ustawieniu dodatkowych lamp, w szczególności w obrębie przejść dla pieszych oraz wykonaniu oznakowania aktywnego dwóch przejść. Te nowe i niestosowane dotąd na terenie miasta rozwiązania mają na celu w szczególności poprawę bezpieczeństwa pieszych, którzy powinni jednak pamiętać o każdorazowym zachowywaniu szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię, a kierujący o konieczności dostosowania prędkości oraz sposobu i techniki jazdy do występujących warunków pogodowych i drogowych. Wszystkie prace zakończą się w grudniu br.

Dobiega również końca realizowane przez Powiat Augustowski zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie drogi powiatowej Dębowo – Jagłowo wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Biebrza i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Białobrzegi – Bór – Sosnowo – Kopiec – Mogilnice – Dębowo – Dolistowo – do drogi wojewódzkiej Nr 670. W ramach przedsięwzięcia nastąpiła rozbiórka istniejącego mostu o konstrukcji drewnianej i budowa nowego mostu na rzece Biebrza o konstrukcji żelbetowej i nośności do 40 ton. Przebudowano oraz wybudowano nowe przepusty drogowe, wzmocniono konstrukcje nasypów, powstają nowe nawierzchnie jezdni o łącznej długości 1,47 km oraz niezbędne elementy odwodnienia drogi i oznakowanie pionowe. Zadanie o wartości ponad 7,5 mln zł zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie ok. 3,8 mln zł oraz po 700 tys. zł z budżetu Województwa Podlaskiego i Gminy Sztabin. Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem i planowane jest ich zakończenie jeszcze w grudniu br.

Ponadto zrealizowano inwestycję polegającą na przebudowie odcinka drogi powiatowej Gruszki – Rubcowo – Skieblewo – do drogi wojewódzkiej Nr 664. Zmodernizowano ok. 1 km tej drogi. Realizowane przez Powiat zadanie o wartości blisko 384 tys. zł zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych, budżetu Gminy Płaska oraz Nadleśnictwa Płaska.

Dzięki oszczędnemu, racjonalnemu i efektywnemu prowadzeniu inwestycji, możliwe było wygospodarowanie przez Zarząd Powiatu środków potrzebnych na realizację III etapu „Programu naprawy nawierzchni ulic powiatowych w Augustowie”. Remont będzie obejmował odcinki następujących ulic: Turystyczna, Waryńskiego, Wypusty, Szkolna i Kościelna. Wykonane zostaną nowe nawierzchnie jezdni bitumicznych wraz z regulacją pionową studni kanalizacyjnych i kratek deszczowych oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Ponadto w związku z uzyskanymi oszczędnościami poprzetargowymi, możliwe było rozszerzenie planowanego zakresu prac na ul. Turystycznej o kolejne 500 mb. Łączna długość remontowanych odcinków ulic powiatowych wyniesie około 2,1 km, z czego ponad 1,5 km to remont samej tylko ul. Turystycznej. Środki finansowe na to przedsięwzięcie w wysokości około 900 tys. zł będą pochodziły z budżetu Powiatu. Ulice zyskają nowe nawierzchnie do 29 grudnia br.

W związku z realizowanymi w jednym czasie przebudowami i remontami kilku ulic powiatowych, nie da się uniknąć utrudnień w ruchu. Dlatego prosimy wszystkich użytkowników dróg o zwracanie większej uwagi na oznakowanie i dziękujemy za wyrozumiałość.

Red.

 

 

 

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści