Wykaz nieruchomości do oddania w najem

Wykaz nieruchomości do oddania w najem

ZARZĄD POWIATU W AUGUSTOWIE na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 1. Przedmiotem oddania w najem są dwa garaże samochodowe o powierzchni użytkowej 14,56 m2 każdy oraz jeden garaż samochodowy o powierzchni użytkowej
  28,86 m2 – wchodzące w skład budynku użytkowo – gospodarczego, znajdującego się na działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3444/4 o powierzchni 0,1850 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 Miasta Augustów przy ul. 3 Maja 29.
 2. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej Nr SU1A/00020172/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Augustowie.
 3. Nieruchomość, zgodnie z uchwałą z dnia 29 maja 2002 r. Nr XXXV/330/02 Rady Miasta Augustów w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części centrum miasta Augustowa, terenów położonych między ulicami: Mostową, Młyńską, Hożą, istniejącą zabudową wielorodzinną oraz ulicami: Ks. Skorupki, Ks. Ściegiennego, 3 Maja, oznaczona jest symbolem 13U – jako tereny zabudowy usługowej.
 4. Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu dla garażu o powierzchni użytkowej 14,56 m2 wynosi 90,00 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt złotych), a dla garażu o powierzchni 28,86 m2 wynosi 138,00 zł netto (słownie: sto trzydzieści osiem złotych). Do uzyskanej w przetargu wywoławczej stawki miesięcznego czynszu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej (23%). Najemca jest obowiązany uiszczać czynsz miesięcznie bez uprzedniego wezwania w terminie do 10-go każdego miesiąca kalendarzowego na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Augustowie.
 5. Czas trwania umowy najmu określony został do 31.12.2021 r.
 6. Forma oddania w najem – przetarg ustny nieograniczony.
 7. Termin i miejsce przetargu oraz inne niezbędne informacje zostaną zawarte w ogłoszeniu o przetargu podanym do publicznej wiadomości, nie wcześniej niż po upływie 21 dni od daty wywieszenia wykazu.
 8. Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2 pok. 205 (I piętro) tel. 87 615 52 14.
 9. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

WICESTAROSTA mgr Dariusz Jan Szkiłądź (podpis odręczny)
STAROSTA mgr Jarosław Szlaszyński (podpis odręczny)

Augustów, dnia 13.11.2020 r.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści