Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Starosta Augustowski

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Nieruchomość oznaczona Nr 121/16 o pow. 0,0624 ha położona w obrębie 0003 Bryzgiel, gmina Nowinka:

  • posiada założoną księgę wieczystą Nr SU1A/00029566/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział ksiąg Wieczystych w Augustowie;
  • nie jest zabudowana;
  • nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, nie wydano też decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Cena nieruchomości – 5 738,00 zł.

Osoba, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionej w wykazie na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winna złożyć
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu wniosek o nabycie tej nieruchomości.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 205, tel. 87 615 52 14.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

 

Augustów, dnia 04.11.2020 r.