1

Wykaz nieruchomości Powiatu Augustowskiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

ZARZĄD POWIATU W AUGUSTOWIE
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Augustowskiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Nieruchomości położone w obrębie 2 miasta Augustowa przy ulicy Kwaśnej, oznaczone nr 2945/5 o pow. 0,0063 ha oraz nr 2945/6 o pow. 0,0042 ha:

  • posiadają założoną księgę wieczystą Nr SU1A/00022226/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Augustowie;
  • są niezabudowane;
  • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położone są w kompleksie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą;
  • znajdują się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków woj. suwalskiego pod nr 96, jako układ urbanistyczny miasta Augustowa, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach z dnia 13 listopada 1980 r., znak K1.WKZ 543/96/d/80.

Cena nieruchomości – 29 766,00 zł brutto.

Informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 205, tel. 87 615 52 14.

STAROSTA
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

WICESTAROSTA
mgr Dariusz Jan Szkiłądź
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 14.10.2020 r.