TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ ŚREDNICH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

I. Do oddziałów: liceów ogólnokształcących (oprócz oddziału przygotowania wojskowego), techników i szkół branżowych I stopnia

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami. od 15 czerwca

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodsta-wowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. od 26 czerwca

do 10 lipca 2020 r.
do godz. 15.00

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodsta-wowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. od 31 lipca
do  4 sierpnia 2020 r.do godz. 15.00
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
12 sierpnia  2020 r.

godz. 10.00

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. od 13 sierpnia

do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 19 sierpnia 2020 r.
godz. 10.00

 Kandydaci do techników i branżowych szkół I stopnia obowiązani są do przeprowadzenia badań lekarskich. Skierowania na badania będą wydawane przez Augustowskie Centrum Edukacyjne i Zespół Szkół Technicznych w Augustowie, w dniach od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020 r.

II. Do oddziału przygotowania wojskowego w I Liceum Ogólnokształcącym im. G. Piramowicza w Augustowie (zostanie utworzony po uzyskaniu zgody Ministra Obrony Narodowej)

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do I Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie do oddziału przygotowania wojskowego wraz z dokumentami – orzeczeniem lekarskim potwierdzającym bardzo dobry stan zdrowia, wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pisemną zgodą rodziców na uczęszczanie kandydata do tego oddziału. od 15 czerwca
do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej i podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki tych prób – warunkiem przyjęcia do oddziału przygotowania wojskowego jest uzyskanie pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej. od 30 czerwca
do 1 lipca 2020 r.II termin: 28 lipca 2020 r.

Kolejne terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przygotowania wojskowego – zgodne z terminami dla pozostałych oddziałów w punkcie I.

Zakres egzaminu sprawnościowego przy rekrutacji do oddziału przygotowania wojskowego:

 1. dziewczęta:
  1. bieg przełajowy na 800 m,
  2. skok w dal z miejsca,
  3. zwis na drążku na wyprostowanych rękach,
  4. siady z leżenia,
 2. chłopcy:
  1. bieg przełajowy na 1000 m,
  2. skok w dal z miejsca,
  3. podciąganie na rękach,
  4. siady z leżenia.

III. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w Augustowie – do wszystkich oddziałów klas pierwszych, w tym także do oddziału przygotowania wojskowego – będzie można od 15 czerwca 2020 r. wypełnić elektronicznie lub pobrać ze strony internetowej https://www.nabor.pcss.pl/augustow