Informacja o obradach XI sesji Rady Powiatu

Informacja o obradach XI sesji Rady Powiatu

Informuję o obradach XI sesji Rady Powiatu w Augustowie, które odbędą się w dniu 27 maja 2020 r. (środa) o godz. 13:00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3.

 Ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa w sesji wezmą udział radni Rady Powiatu, pracownicy Starostwa Powiatowego oraz powiatowych jednostek, których obecność jest niezbędna. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej www.augustowski.home.pl.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie za 2019 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2019 – 2021 w roku 2019.
 7. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.
 9. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Powiatu za 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2020 – 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sztabin na zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowinka na zakup materiałów i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i wspólną realizację projektu pt. „Fachowcy z Augustowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania skargi z dnia 8 marca 2020 r. na postępowanie Starosty Augustowskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania skargi na postępowanie Dyrektora i personelu pielęgniarskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
 18. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2019 rok.
 19. Przyjęcie protokołu Nr X/20 z dnia 26 marca 2020 r.
 20. Wolne wnioski i zapytania.
 21. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści