Ogłoszenie o oddaniu w użytkowanie wieczyste

Ogłoszenie o oddaniu w użytkowanie wieczyste

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze bezprzetargowej

Starosta Augustowski

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze bezprzetargowej.

 1. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste są niżej wymienione nieruchomości Skarbu Państwa:
  • Nieruchomość dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00016444/5, składająca się z działki oznaczonej nr ewidencyjnym 102 o powierzchni 3,50 ha, położonej w obrębie 0005 Jałowo, gminie Lipsk oraz działki oznaczonej nr 1282 o powierzchni 1,60 ha, położonej w obrębie 0011 Lipsk, gminie Lipsk.
  • Nieruchomość dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00018631/7, składająca się z działki oznaczonej nr 84 o pow. 2,21 ha, położonej w obrębie 0005 Jałowo, gminie Lipsk.
  • Nieruchomość dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr SU1A/00034944/2, składająca się z działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 21/1 o powierzchni 0,20 ha i nr 21/2 o pow. 2,68 ha, położonych w obrębie 0020 Pruska, gminie Bargłów Kościelny, działki oznaczonej nr ewidencyjnym 107/3 o powierzchni 0,72 ha, położonej w obrębie 0005 Czarniewo, gminie Sztabin oraz działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 1038/1 o powierzchni 0,62 ha i nr 1041 o pow. 0,38 ha, położonych w obrębie 0037 Sztabin, gminie Sztabin.
 2. Nieruchomości wymienione w punkcie 1:
  • nie są zabudowane;
  • położone są na obszarze, który nie jest objęty obowiązującym planem miejscowym, nie wydano też decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 3. Na podstawie art. 10 ust. 5j ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 55) oddanie w użytkowanie wieczyste następuje w trybie bezprzetargowym na rzecz Biebrzańskiego Parku Narodowego.
 4. Zgodnie z art. 10 ust. 5l i 5m ustawy o ochronie przyrody oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste jest wolne od podatków i opłat z tym związanych, a wynikające z niego wpisy do ksiąg wieczystych i ich zakładanie są wolne od opłat. Od parków narodowych nie pobiera się opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
 5. Osoba, której przysługuje roszczenie o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wymienionej w wykazie, winna złożyć wniosek o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 205, tel. 87 6155214.

Starosta mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 21.01.2020 r.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści