Dotacja na promocję Ziemi Augustowskiej

Logo projektu

We wtorek, 14 stycznia podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pt. „Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej”.

W imieniu Powiatu Augustowskiego umowę z Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Stanisława Derehajło – Wicemarszałka i Wiesławę Burnos – Członka Zarządu, podpisali: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski i Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, przy kontrasygnacie Mirosława Krakowskiego – Skarbnika Powiatu.

Celem projektu jest promocja Ziemi Augustowskiej jako obszaru zależnego od rybactwa. W ramach operacji opracowany i wydany zostanie album, w którym zaprezentowane zostaną szlaki turystyczne – wodne, rowerowe, piesze i konne. Ponadto powstanie także przewodnik questowy, dzięki któremu turyści, rozwiązując zagadki podczas gry terenowej, poznają piękne i ciekawe szlaki Augustowszczyzny. Po wydaniu materiałów zorganizowane zostaną dwa spotkania promujące Ziemię Augustowską oraz zawody wędkarskie.

Z uwagi na położenie geograficzne, rybactwo ma istotne znaczenie dla naszej lokalnej społeczności. Wypromowanie tego obszaru jako zależnego od rybactwa przyczyni się do zrównoważonego rozwoju i wzrostu gospodarczego regionu, jednocześnie pozwalając zachować unikalne walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.

Projekt będzie realizowany do grudnia 2020 r. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (działanie 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, Priorytet 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”). Zgodnie z umową o dofinansowanie, całkowity koszt operacji szacowany jest na  49 511,75 zł, z czego dofinansowanie zaplanowano na poziomie 74% kosztów kwalifikowalnych, tj. 36 638,00 zł, pozostała kwota zostanie pokryta z budżetu Powiatu Augustowskiego.

Podpisanie umowy na realizację proj. „Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej” Podpisanie umowy na realizację proj. „Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej”

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego