Akcja – ARiMR wspiera dzieci

Akcja – ARiMR wspiera dzieci

Akcja skierowana jest do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji), prowadzących zorganizowane zajęcia dla dzieci na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich. Przeprowadzona zostanie przez oddziały regionalne z tytułu obchodów 25-lecia utworzenia ARiMR.
Zestaw edukacyjny dla dzieci może otrzymać organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja) która:

  1. Złożyła do ARiMR wniosek o przyznanie zestawu edukacyjnego dla dzieci. Wniosek składa się przesyłką pocztową lub osobiście do oddziału regionalnego na adres: Podlaski Oddział Regionalny ARiMR, 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, (w przypadku składania osobiście – pokój 109, I piętro). O przyznaniu zestawu edukacyjnego decyduje kolejność dostarczenia kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku do Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR wg daty i godziny przyjęcia. W sytuacji wysłania wniosku pocztą decyduje data nadania przesyłki, a jako godzinę wpływu do ARiMR uznaje się godz. 16.00 w dniu nadania. W przypadku złożenia większej liczby wniosków o tej samej kolejności nadania, niż liczba posiadanych przez OR zestawów, o fakcie przyznania zestawu zdecyduje wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca dla poszczególnych gmin (wskaźnik G), stanowiący podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na 2018 rok (Dz. U. z 2018r. poz. 1530). W pierwszej kolejności zestawy otrzymają organizacje pozarządowe prowadzące zajęcia opisane w punkcie 4 na terenie najbiedniejszych gmin, wg w/w wskaźnika.
    Wnioski niekompletne i nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane. Zestawy edukacyjne przydzielane będą do wyczerpania zasobu pozostającego w dyspozycji poszczególnych oddziałów regionalnych.
  2. Ma siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Prowadzi działalności w oparciu o wpis do rejestru stowarzyszeń/organizacji pozarządowych od co najmniej 6 pełnych miesięcy, poprzedzających miesiąc złożenia wniosku do ARiMR.
  4. Prowadzi zajęcia opiekuńcze lub edukacyjne lub rekreacyjne dla co najmniej dziesięciorga dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (3-9 lat), w świetlicach lub innych obiektach przeznaczonych do tego rodzaju działalności, zlokalizowanych na terenie wiejskim lub wiejsko – miejskim, w tym w miastach do 5 tys. mieszkańców, w województwie zgodnym z siedzibą Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.
  5. Prowadziła zajęcia, o których mowa w pkt 4 co najmniej dwa razy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
  6. Zobowiąże się do kontynuowania działalności wymienionej w pkt. 4 przez okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu otrzymania zestawu edukacyjnego.
  7. Zobowiąże się do zamieszczenia w widocznym miejscu, w lokalu w którym prowadzone będą zajęcia dla dzieci, przez okres minimum kolejnych 12 miesięcy, począwszy od  miesiąca następnego po miesiącu otrzymania zestawu edukacyjnego, czytelnej informacji: „ARiMR wspiera dzieci” wraz z „logo ARiMR, dostępnym do pobrania na stronie https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/rzecznik-prasowy-arimr/logo-arimr-do-pobrania.html. Powierzchnia informacji nie może być mniejsza niż format A3.

Przyjmowanie wypełnionych i podpisanych wniosków rozpoczyna się z dniem 08.10.2019r. Sekretariat Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR pracuje w godzinach 07.30 – 15.30. Rozstrzygnięcie akcji i ewentualne losowanie odbędą się w siedzibie Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Łomży w dniach 14-16 października. O dokładnej dacie wnioskodawcy zostaną poinformowani mailowo. Wnioski złożone lub nadane w placówce pocztowej z datą wcześniejszą nie zostaną rozpatrzone.

Podlaski Oddział Regionalny ARiMR zwraca się z prośbą o przesłanie mailem, na adres: podalski@arimr.gov.pl informacji o fakcie nadania wniosku pocztą.

W załączeniu gotowy wniosek.

 

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści