Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu

Podczas sesji, 27 czerwca, Rada Powiatu udzieliła wotum zaufania i absolutorium Zarządowi z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

Podsumowania „Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2018 rok” dokonał Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski. Tego typu dokument był przedkładany Radzie Powiatu w Augustowie po raz pierwszy. Został wprowadzony do regulacji ustrojowych samorządu ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Starosta przedstawił prezentację, w której przybliżył najistotniejsze obszary należące do kompetencji Powiatu Augustowskiego, ukazując podejmowane w 2018 roku działania, zadania oraz projekty. Po debacie nad raportem o stanie powiatu, Rada Powiatu w Augustowie udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu.

Następnie starosta omówił najważniejsze przedsięwzięcia, na które wydatkowane były środki z budżetu Powiatu Augustowskiego.

W 2018 r. Powiat Augustowski uzyskał dochody w wysokości 71,4 mln zł. Dzięki podjętym staraniom, ze źródeł zewnętrznych pozyskano środki na finansowanie inwestycji w kwocie ponad 10 mln zł, tj. ponad 14% wszystkich dochodów. Uzyskanie wysokiego poziomu dofinansowania pozwoliło na dokonanie wydatków w łącznej wysokości 74,1 mln zł i był to jeden z najwyższych poziomów wydatków w całej historii Powiatu. Na szczególne podkreślenie zasługuje wysokość wydatków inwestycyjnych, które w 2018 r. wyniosły ponad 19,6 mln zł, co stanowi ponad 26% wszystkich wydatków.

Główne zadania, których realizację Powiat finansował w 2018 roku, były podobne jak w roku poprzednim. Największe wydatki poniesiono na utrzymanie i funkcjonowanie następujących sfer działalności: na oświatę i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą kwotę 27,8 mln zł (ok. 37% wydatków), utrzymanie dróg powiatowych – 22,4 mln zł (ok. 30 % wydatków), opiekę społeczną – 9,9 mln zł (ok. 13% wydatków).

Starosta w swoim wystąpieniu podkreślił wysoką jakość kształcenia w augustowskich szkołach średnich, które w 2018 r. zajęły I miejsce w województwie podlaskim pod względem zdawalności egzaminu maturalnego (wskaźnik ten wyniósł 87%, przy średniej wojewódzkiej 81% i średniej krajowej 79,7%). Duży nacisk w wychowaniu jest położony również na kształtowanie postaw patriotycznych i przekazywanie wiedzy historycznej młodemu pokoleniu oraz dbałość o aktywność fizyczną młodego pokolenia. W 2018 r. przebudowano magazyn sprzętu wodnego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, kończąc tym samym trwającą od kilku lat kompleksową modernizację obiektu.

W 2018 r. przebudowano lub wyremontowano drogi powiatowe o łącznej długości ponad 13 km, wybudowano nowy most na rzece w miejscowości Bargłówka, dwa nowe chodniki – w ciągu ul. Miejskiej w Lipsku i przy szkole w miejscowości Tajno Stare oraz opracowano cztery dokumentacje techniczne dotyczące planowanych inwestycji na drogach powiatowych. Najwyższe kwoty wydatkowano na przebudowę ulicy Saperów w Lipsku (4,7 mln zł) oraz ul. Głowackiego i ul. Młodości w Augustowie (5,2 mln zł), a także na budowę mostu w miejscowości Bargłówka w ciągu drogi powiatowej Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka (3,2 mln zł). Na wszystkie znaczące zadania inwestycyjne zrealizowane w 2018 roku pozyskano dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w kwocie ok. 9,4 mln zł.

Realizowano też działania wspierające funkcjonowanie augustowskiego szpitala. Bieżący monitoring jego działalności przez Zarząd Powiatu oraz podejmowane wspólnie z Dyrekcją i Załogą decyzje dotyczące bieżącego funkcjonowania przyniosły efekt w postaci osiągnięcia po raz czwarty dodatniego wyniku finansowego w wysokości 278,5 tys. zł. Wynik finansowy z działalności medycznej wynosi 689,5 tys. zł.

W 2018 roku w augustowskim szpitalu wykonano zadania inwestycyjne o wartości ok. 2,4 mln zł, w tym ponad 1,2 mln zł (ok. 51%) pochodziło z funduszy zewnętrznych (krajowych i unijnych), prawie 896 tys. zł (ok. 38%) z budżetu Powiatu i prawie 268 tys. zł (ok.11%) z budżetu SP ZOZ. Na szczególne podkreślenie zasługuje przekazanie do użytku w 2018 r. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz otwarcie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy SP ZOZ w Augustowie.

W 2018 roku podjęto decyzję o przeznaczeniu środków na remont piętra i łącznika budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej, w celu stworzenia możliwości świadczenia dodatkowych usług na rzecz pacjentów. Na to zadanie przeznaczono z budżetu Powiatu łącznie 3,4 mln zł – w roku 2018 sfinansowano opracowanie dokumentacji, natomiast w roku bieżącym zrealizowano wszystkie prace.

Przy realizacji zadań finansowanych z budżetu Powiatu Augustowskiego kierowano się przede wszystkim zasadą efektywności, tj. uzyskania założonych efektów rzeczowych przy możliwie niskim poziomie nakładów finansowych. Pozwoliło to na osiągnięcie wyznaczonych celów. Zwieńczeniem działań realizowanych w 2018 roku było zajęcie przez Powiat Augustowski pierwszego miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów o wielkości do 60 tys. mieszkańców, przeprowadzonym przez Związek Powiatów Polskich i uzyskanie prestiżowego tytułu: „Dobry Polski Samorząd”.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku. Opinie pozytywne wydały również Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Rewizyjna Rady Powiatu. Podczas sesji radni podjęli uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. i sprawozdania finansowego za 2018 r. Następnie zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Powiatu udzieliła absolutorium Zarządowi z tytułu wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2018 r.

– Dziękuję Członkom Zarządu, którzy pracowali w 2018 roku do wyborów i po wyborach, Radnym, Dyrektorom jednostek powiatowych, Skarbnikowi, Sekretarzowi i pracownikom Starostwa Powiatowego za bardzo dobrą współpracę, najpierw w budowaniu tego budżetu, potem w jego realizacji – powiedział starosta Szlaszyński po podjęciu uchwały o udzieleniu absolutorium. – Dziękuję za udzielone wotum zaufania oraz absolutorium. W imieniu całego Zarządu Powiatu zapewniam, że będziemy nadal prowadzić gospodarkę efektywną, racjonalną, z wykorzystaniem wszystkich możliwych środków, ażeby ten budżet wykorzystywać i realizować jak najlepiej, wybierając najważniejsze, najbardziej celowe działania w obszarze naszych kompetencji, dla dobra mieszkańców Powiatu Augustowskiego, dodał.

Sesja Rady Powiatu była doskonałą okazją do wręczenia medali Zarządu Powiatu „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego” Romanowi Krzyżopolskiemu – Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych, Przewodniczącemu Rady Powiatu w Augustowie w latach 2002-2014 oraz Lilii Pieńkowskiej – pracownikowi Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Augustowie.

W związku z zakończeniem pracy zawodowej w imieniu władz samorządowych Powiatu Augustowskiego przekazane też zostały serdeczne podziękowania Jerzemu Daniłowiczowi – Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych.

Red.

Obrady VI sesji Rady Powiatu w AugustowieWręczenie medalu Zarządu Powiatu „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego” Romanowi Krzyżopolskiemu Wręczenie medalu Zarządu Powiatu „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego” Lilii Pieńkowskiej Przekazanie podziękowań Jerzemu Daniłowiczowi

 

 

 

Drukuj (otwiera nowe okno)