Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu

Podczas sesji, 27 czerwca, Rada Powiatu udzieliła wotum zaufania i absolutorium Zarządowi z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

Podsumowania „Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2018 rok” dokonał Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski. Tego typu dokument był przedkładany Radzie Powiatu w Augustowie po raz pierwszy. Został wprowadzony do regulacji ustrojowych samorządu ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Starosta przedstawił prezentację, w której przybliżył najistotniejsze obszary należące do kompetencji Powiatu Augustowskiego, ukazując podejmowane w 2018 roku działania, zadania oraz projekty. Po debacie nad raportem o stanie powiatu, Rada Powiatu w Augustowie udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu.

Następnie starosta omówił najważniejsze przedsięwzięcia, na które wydatkowane były środki z budżetu Powiatu Augustowskiego.

W 2018 r. Powiat Augustowski uzyskał dochody w wysokości 71,4 mln zł. Dzięki podjętym staraniom, ze źródeł zewnętrznych pozyskano środki na finansowanie inwestycji w kwocie ponad 10 mln zł, tj. ponad 14% wszystkich dochodów. Uzyskanie wysokiego poziomu dofinansowania pozwoliło na dokonanie wydatków w łącznej wysokości 74,1 mln zł i był to jeden z najwyższych poziomów wydatków w całej historii Powiatu. Na szczególne podkreślenie zasługuje wysokość wydatków inwestycyjnych, które w 2018 r. wyniosły ponad 19,6 mln zł, co stanowi ponad 26% wszystkich wydatków.

Główne zadania, których realizację Powiat finansował w 2018 roku, były podobne jak w roku poprzednim. Największe wydatki poniesiono na utrzymanie i funkcjonowanie następujących sfer działalności: na oświatę i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą kwotę 27,8 mln zł (ok. 37% wydatków), utrzymanie dróg powiatowych – 22,4 mln zł (ok. 30 % wydatków), opiekę społeczną – 9,9 mln zł (ok. 13% wydatków).

Starosta w swoim wystąpieniu podkreślił wysoką jakość kształcenia w augustowskich szkołach średnich, które w 2018 r. zajęły I miejsce w województwie podlaskim pod względem zdawalności egzaminu maturalnego (wskaźnik ten wyniósł 87%, przy średniej wojewódzkiej 81% i średniej krajowej 79,7%). Duży nacisk w wychowaniu jest położony również na kształtowanie postaw patriotycznych i przekazywanie wiedzy historycznej młodemu pokoleniu oraz dbałość o aktywność fizyczną młodego pokolenia. W 2018 r. przebudowano magazyn sprzętu wodnego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, kończąc tym samym trwającą od kilku lat kompleksową modernizację obiektu.

W 2018 r. przebudowano lub wyremontowano drogi powiatowe o łącznej długości ponad 13 km, wybudowano nowy most na rzece w miejscowości Bargłówka, dwa nowe chodniki – w ciągu ul. Miejskiej w Lipsku i przy szkole w miejscowości Tajno Stare oraz opracowano cztery dokumentacje techniczne dotyczące planowanych inwestycji na drogach powiatowych. Najwyższe kwoty wydatkowano na przebudowę ulicy Saperów w Lipsku (4,7 mln zł) oraz ul. Głowackiego i ul. Młodości w Augustowie (5,2 mln zł), a także na budowę mostu w miejscowości Bargłówka w ciągu drogi powiatowej Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka (3,2 mln zł). Na wszystkie znaczące zadania inwestycyjne zrealizowane w 2018 roku pozyskano dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w kwocie ok. 9,4 mln zł.

Realizowano też działania wspierające funkcjonowanie augustowskiego szpitala. Bieżący monitoring jego działalności przez Zarząd Powiatu oraz podejmowane wspólnie z Dyrekcją i Załogą decyzje dotyczące bieżącego funkcjonowania przyniosły efekt w postaci osiągnięcia po raz czwarty dodatniego wyniku finansowego w wysokości 278,5 tys. zł. Wynik finansowy z działalności medycznej wynosi 689,5 tys. zł.

W 2018 roku w augustowskim szpitalu wykonano zadania inwestycyjne o wartości ok. 2,4 mln zł, w tym ponad 1,2 mln zł (ok. 51%) pochodziło z funduszy zewnętrznych (krajowych i unijnych), prawie 896 tys. zł (ok. 38%) z budżetu Powiatu i prawie 268 tys. zł (ok.11%) z budżetu SP ZOZ. Na szczególne podkreślenie zasługuje przekazanie do użytku w 2018 r. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz otwarcie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy SP ZOZ w Augustowie.

W 2018 roku podjęto decyzję o przeznaczeniu środków na remont piętra i łącznika budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej, w celu stworzenia możliwości świadczenia dodatkowych usług na rzecz pacjentów. Na to zadanie przeznaczono z budżetu Powiatu łącznie 3,4 mln zł – w roku 2018 sfinansowano opracowanie dokumentacji, natomiast w roku bieżącym zrealizowano wszystkie prace.

Przy realizacji zadań finansowanych z budżetu Powiatu Augustowskiego kierowano się przede wszystkim zasadą efektywności, tj. uzyskania założonych efektów rzeczowych przy możliwie niskim poziomie nakładów finansowych. Pozwoliło to na osiągnięcie wyznaczonych celów. Zwieńczeniem działań realizowanych w 2018 roku było zajęcie przez Powiat Augustowski pierwszego miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów o wielkości do 60 tys. mieszkańców, przeprowadzonym przez Związek Powiatów Polskich i uzyskanie prestiżowego tytułu: „Dobry Polski Samorząd”.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku. Opinie pozytywne wydały również Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Rewizyjna Rady Powiatu. Podczas sesji radni podjęli uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. i sprawozdania finansowego za 2018 r. Następnie zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Powiatu udzieliła absolutorium Zarządowi z tytułu wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2018 r.

– Dziękuję Członkom Zarządu, którzy pracowali w 2018 roku do wyborów i po wyborach, Radnym, Dyrektorom jednostek powiatowych, Skarbnikowi, Sekretarzowi i pracownikom Starostwa Powiatowego za bardzo dobrą współpracę, najpierw w budowaniu tego budżetu, potem w jego realizacji – powiedział starosta Szlaszyński po podjęciu uchwały o udzieleniu absolutorium. – Dziękuję za udzielone wotum zaufania oraz absolutorium. W imieniu całego Zarządu Powiatu zapewniam, że będziemy nadal prowadzić gospodarkę efektywną, racjonalną, z wykorzystaniem wszystkich możliwych środków, ażeby ten budżet wykorzystywać i realizować jak najlepiej, wybierając najważniejsze, najbardziej celowe działania w obszarze naszych kompetencji, dla dobra mieszkańców Powiatu Augustowskiego, dodał.

Sesja Rady Powiatu była doskonałą okazją do wręczenia medali Zarządu Powiatu „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego” Romanowi Krzyżopolskiemu – Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych, Przewodniczącemu Rady Powiatu w Augustowie w latach 2002-2014 oraz Lilii Pieńkowskiej – pracownikowi Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Augustowie.

W związku z zakończeniem pracy zawodowej w imieniu władz samorządowych Powiatu Augustowskiego przekazane też zostały serdeczne podziękowania Jerzemu Daniłowiczowi – Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych.

Red.

Obrady VI sesji Rady Powiatu w AugustowieWręczenie medalu Zarządu Powiatu „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego” Romanowi Krzyżopolskiemu Wręczenie medalu Zarządu Powiatu „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego” Lilii Pieńkowskiej Przekazanie podziękowań Jerzemu Daniłowiczowi

 

 

 

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści