Planowane inwestycje na drogach powiatowych

W kwietniu zakończył się prowadzony przez Wojewodę Podlaskiego nabór wniosków o dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Kwota planowana do przeznaczenia na powiatowe zadania drogowe w woj. podlaskim w 2019 r. wynosi prawie 132 mln zł. Fundusz Dróg Samorządowych stanowi nowy rządowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach. W warunkach konkursu określono, że dofinansowanie będzie przyznawane na poziomie minimum 50% wartości zadania, a szczegółowa wysokość dofinansowania zostanie określona przez Wojewodę Podlaskiego dla poszczególnych zadań przy uwzględnieniu wskaźnika procentowego dochodowości.

Po ogłoszeniu naboru wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Powiat Augustowski zwrócił się do wszystkich gmin o wytypowanie zadań na drogach powiatowych, które są istotne dla mieszkańców. W celu zwiększenia możliwości pozyskania środków zewnętrznych, zgodnie z obowiązującą zasadą współpracy, koniecznym warunkiem dla zgłoszenia zadania była deklaracja współfinansowania na poziomie 50% wartości wkładu własnego przez samorząd gminny.

Powiat Augustowski opracował i złożył wnioski o dofinansowanie następujących zadań:

  • Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Kurianka – Starożyńce – Bartniki w Gminie Lipsk;
  • Przebudowa drogi powiatowej Wrotki – Jaziewo – Mogielnice od drogi powiatowej Białobrzegi – Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo w Gminie Sztabin;
  • Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nowinka – Monkinie – Bryzgiel oraz odcinka drogi powiatowej Monkinie – Kopanica – Tobołowo w m. Monkinie w Gminie Nowinka;
  • Przebudowa odcinków drogi powiatowej Barszcze – Pruska –Tajno Łanowe – Netta Druga w Gminie Bargłów Kościelny;
  • Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Augustowie.

Złożone wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych dotyczą zadań inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 19 mln zł i obejmują 13,5 km dróg powiatowych.

Red.