Informacja o obradach IV sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja

Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w obradach IV sesji Rady Powiatu w Augustowie, które odbędą się w dniu 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.      Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2018 r.

5.      Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 r.

6.      Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Augustowskiego za 2018 r.

7.      Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie o stanie zagrożenia zakaźnymi chorobami zwierząt w zakresie ASF i ptasiej grypy.

8.      Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Augustowie z działalności w 2018 r.

9.      Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

10.  Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.

11.  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie za 2018r.

12.  Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Augustowskim na lata 2016 – 2018 w roku 2018.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Augustowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Augustowie, wchodzącej w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Augustowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 r.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019 – 2023.

20.  Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2018 r.

21.  Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Augustowskiego.

22.  Przyjęcie protokołu Nr III/19 z dnia 25 lutego 2019 r.

23.  Wolne wnioski i zapytania.

24.  Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn