Informacja o obradach III sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o obradach III sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja

 Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w obradach III sesji Rady Powiatu w Augustowie, które odbędą się 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1300 w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia planu pracy na 2019 r.:
  1. Komisji Rewizyjnej,
  2. Komisji Budżetu i Finansów,
  3. Komisji Spraw Społecznych,
  4. Komisji Infrastruktury Technicznej.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Augustowie za 2018 rok.
 6. Przedstawienie raportu za lata 2017 – 2018 z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Augustowskiego na lata 2017 – 2020.
 7. Sprawozdanie z wysokości w 2018 roku średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Augustowski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Augustowie, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Augustowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Augustowie, wchodzącej w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowie, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Augustowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie, ul. Tytoniowa 6.
 12. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 – 2018”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Powiat Augustowski w 2019 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Augustowskim na lata 2019 – 2023.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 273/XXXIV/2018 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 10 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów w 2019 roku.
 17. Przyjęcie protokołu Nr II/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści