Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj

Starosta Augustowski

na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

o g ł a s z a

drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

Nieruchomość oznaczona Nr 1153/29 o pow. 0,0843 ha położona w obrębie 4 Miasta Augustowa przy ulicy Świerkowej:

 • posiadająca założoną księgę wieczystą Nr SU1A/00019291/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Augustowie,
 • niezabudowana; przez działkę przebiega nieczynna nitka wodociągu,
 • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy „Lipowiec” w Augustowie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wolnostojącą,
 • położona na terenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz na terenie określonym, jako Zespół Osiedla Leśników wpisany do gminnej, jak również wojewódzkiej ewidencji zabytków,
 • na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy o gospodarce nieruchomościami Gminie Miasto Augustów przysługuje prawo pierwokupu.

Cena wywoławcza – 144 000 zł (netto); wadium – 18 000 zł; postąpienie minimalne – 1 440 zł.

 • Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 • Cena wywoławcza jest ceną netto, do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.
 • W przetargu mogą brać udział wszyscy oferenci.
 • Termin pierwszego przetargu – 8 stycznia 2019 r.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 21 marca 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2 (pokój nr 205, I piętro).
 • Wadium można wpłacać do dnia 15 marca 2019 r. na konto Starostwa Powiatowego w Augustowie 52 1240 5211 1111 0010 2989 8225 PEKAO S.A.
 • Wadium może być wnoszone w pieniądzu.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.
 • Koszty sporządzenia aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży ponosi nabywca.
 • Starosta Augustowski może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

Informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 205, tel. 87 615 52 14. 

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

 

Augustów, dn. 07.02.2019 r.