WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego ustnego

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj

ZARZĄD POWIATU W AUGUSTOWIE

na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.),

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego ustnego

  1. Przedmiotem oddania w najem jest garaż samochodowy o powierzchni użytkowej 28,86 m2 – wchodzący w skład budynku użytkowo-gospodarczego, znajdującego się na działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3444/4 o powierzchni 0,1850 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 Miasta Augustów przy ul. 3-go Maja 29.
  2. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej Nr SU1A/00020172/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Augustowie.
  3. Nieruchomość, zgodnie z uchwałą z dnia 29 maja 2002 r. Nr XXXV/330/02 Rady Miasta Augustów w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części centrum miasta Augustowa, terenów położonych między ulicami: Mostową, Młyńską, Hożą, istniejącą zabudową wielorodzinną oraz ulicami: Ks. Skorupki, Ks. Ściegiennego, 3 Maja, oznaczona jest symbolem 13U – jako tereny zabudowy usługowej.
  4. Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu wynosi 138,00 zł netto + 23 % VAT (169,74 zł brutto). Najemca jest obowiązany uiszczać czynsz miesięcznie bez uprzedniego wezwania w terminie do 10-go każdego miesiąca kalendarzowego na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Augustowie.
  5. Czas trwania umowy najmu określony został do 31.12.2019 r.
  6. W przetargu mogą brać udział wszyscy oferenci.
  7. Termin i miejsce przetargu oraz inne niezbędne informacje zostaną zawarte w ogłoszeniu o przetargu podanym do publicznej wiadomości, nie wcześniej niż po upływie 21 dni od daty wywieszenia wykazu.
  8. Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2 pok. 205 (I piętro) 87 615 52 14.
  9. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
 

Wicestarosta
mgr Dariusz Jan Szkiłądź
(podpis odręczny)

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)